LOS HECHOS 18

1A̱li̱sta̱lh chú̱ Pablo táca̱xli̱ c-Atenas, chu̱ alh c-aktum ca̱chiquí̱n huanicán Corinto. 2Antá̱ ta̱tánoklhli̱ cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ xlacachini̱t c-xatiyat hua̱ntu̱ huanicán Ponto; yuma̱ chixcú̱ xuanicán Aquila, chu̱ xpusca̱t xuanicán Priscila. Ni̱ naj maka̱s xminko̱ni̱tanchá̱ c-Italia sa̱mpi̱ antá̱ xuilako̱chá; huá̱ li̱minko̱lh sa̱mpi̱ yama̱ tlanca ma̱paksi̱ná̱ xuanicán Claudio li̱ma̱paksí̱nalh pi̱ xli̱pacs hua̱nti̱ judíos cataxtuko̱lh c-Roma, chu̱ nia̱lh antá̱ catahuilako̱lh. Pus maktum quilhtamacú̱ Pablo alh lakapaxia̱lhnanko̱y c-xchiccán, 3cha̱nchu̱ pi̱ Pablo na̱ huatiyá̱ xli̱scuja̱ hua̱ntu̱ na̱ xli̱scuja̱ Aquila, xtlahuako̱y lactzu̱ chiqui xla xu̱hua̱ c-xakstí̱n hua̱ntu̱ tla̱n xpu̱ca̱snancán cani̱huá̱. Pus cumu aktuma tascújut xkalhi̱ko̱y, xlá̱ antá̱ ta̱tamakaxtakko̱lh c-Corinto laqui̱mpi̱ lacxtum nascujko̱y. 4Cha̱nchu̱ xli̱mixatujuna̱n sábado Pablo xan akchihui̱nán c-xpu̱kalhtahuakacan judíos, hua̱mpi̱ xlá̱ luhua xli̱ta̱katzanka̱y pi̱ li̱huana̱ cama̱akata̱ksni̱ko̱lh hua̱nti̱ xta̱kalhchihui̱nama̱kó̱, chu̱ cali̱pa̱huanko̱lh Jesús yama̱ hua̱nti̱ judíos, xa̱hua̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos. 5Ni̱ li̱maka̱s quilhtamacú̱ Silas, chu̱ Timoteo taca̱xko̱lh c-Macedonia, chu̱ lakcha̱nko̱lh Pablo c-Corinto. Entonces ni̱tú̱ tu̱ a̱ti̱pa̱tu̱ xli̱scuja, huata caj luhua xma̱n huá̱ li̱tamakáxtakli̱ nali̱akchihui̱nán xtachihui̱n Dios, chu̱ nama̱luloka̱ pi̱ hua̱ Jesús yamá̱ hua̱nti̱ quima̱akapu̱taxti̱nacán xquinca̱ma̱lacnu̱nicani̱t. 6Hua̱mpi̱ acxni̱ hua̱nti̱ judíos nia̱lh kaxmatniputunko̱lh, caj makcatzi cala̱huá̱ tzucuko̱lh li̱kalhkama̱nanko̱y, chu̱ xta̱la̱huaniko̱y, Pablo tamákxtulh xala c-xkalhni xlháka̱t, chu̱ c-xlacati̱ncán tzúculh tincxa, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: --Quit aya cma̱kantaxti̱ni̱t quintascújut c-milaksti̱pa̱ncán, huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ nia̱lh quincuentajcán huata miacstucán li̱piná̱tit cuenta̱ lapi̱ nalaktzanka̱yá̱tit, cumu huixín ni̱ kaxpatputuná̱tit hasta huá̱ chú̱ quit clakama̱kó̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos laqui̱mpi̱ nacli̱akchihui̱naniko̱y xtachihui̱n Jesús. 7Acxni̱ chú̱ táxtulh c-pu̱kalhtahuaka, ti̱tum alh c-xchic Ticio Justo; yuma̱ chixcú̱ ni̱ judío hua̱mpi̱ na̱ xli̱pa̱huán Dios, chu̱ antá̱ xyá̱ xchic lacatzú̱ c-xpu̱kalhtahuakacan judíos. 8Hua̱mpi̱ ni̱ xli̱pacs judíos lakmakanko̱lh xtachihuí̱n sa̱mpi̱ cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ na̱ xmakpuxcún c-xpu̱kalhtahuakacán xuanicán Crispo, chu̱ xli̱pacs xli̱nata̱lán li̱pa̱huanko̱lh Quimpu̱chinacan Jesús; chu̱ na̱ chuná̱ lhu̱hua̱ makapitzí̱n antá̱ xala c-Corinto, acxni̱ kaxmatko̱lh xtachihui̱n Jesús, li̱pa̱huanko̱lh, chu̱ ta̱kmunuko̱lh. 9Maktum ca̱tzi̱sní̱ Quimpu̱chinacan Jesús ma̱lacapalajuáni̱lh Pablo, chu̱ chuná̱ huánilh: “Ni̱ capé̱cuanti, chunacú̱ cali̱akchihuí̱nanti̱ quintachihuí̱n, ni̱ cakátxtakti. 10Sa̱mpi̱ quit cmaktakalhmá̱n, chu̱ ni̱ pala cha̱tum catima̱tlá̱ni̱lh pala tú̱ natlahuaniputuná̱n; catahuixca̱ni, cali̱chihuí̱nanti̱ quintachihuí̱n sa̱mpi̱ luhua lhu̱hua̱ hua̱nti̱ huilakó̱ u̱nú̱ ca̱chiquí̱n hua̱nti̱ quit clacsacko̱ni̱t laqui̱mpi̱ naquili̱pa̱huanko̱y.” 11Pablo pacs kalhakáxmatli̱ hua̱ntu̱ huánilh Jesús, chu̱ antá̱ c-Corinto latáma̱lh aktum ca̱ta a̱íta̱t, chu̱ chuná̱ tancs xli̱chihui̱nán xtachihui̱n Dios. 12Hua̱mpi̱ milh quilhtamacú̱ acxni̱ titánu̱lh xli̱ma̱paksi̱ná̱ Galión c-xatiyat Acaya tu̱ ma̱paksi̱y Corinto. Cha̱nchu̱ yuma̱ lhu̱hua judíos hua̱nti̱ ni̱ xucxilhputunko̱y Pablo, li̱macxtum chipako̱lh, chu̱ le̱nko̱lh c-xpu̱ma̱paksi̱n gobernador laqui̱mpi̱ nama̱laksiyuko̱y c-xlacatí̱n. 13Chuná̱ huanko̱lh: --Hua̱ yumá̱ chixcú, makaca̱najlako̱y tachixcuhuí̱tat tanuj xasa̱sti talacapa̱stacni̱ la̱ntla̱ luhua tla̱n naca̱cni̱naniko̱y Dios, hua̱mpi̱ caj lacta̱yami̱ma̱kó̱ yama̱ li̱ma̱paksí̱n hua̱ntu̱ quinca̱ma̱xqui̱cani̱tán. 14Aya xchihui̱namputún Pablo, hua̱mpi̱ Galión chuná̱ huaniko̱lh yama̱ judíos: --Lapi̱ yuma̱ chixcú̱ huij cahuá̱ hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n tlahuani̱t pala xtimakní̱nalh, usu hua̱ pala xtikalhá̱nalh, quit xackaxmatko̱lh hua̱ntu̱ huixín judíos xquinca̱huanítit, chu̱ quit ma̱n xacma̱kalhapáli̱lh. 15Chí̱ hua̱ palapi̱ caj xpa̱lacata xtachihuí̱n, chu̱ tastacya̱hu hua̱ntu̱ xlá̱ li̱chihui̱nán huixín ni̱ ma̱tla̱ni̱yá̱tit sa̱mpi̱ ni̱ kaxpatputuná̱tit hua̱ntu̱ mili̱tlahuatcán, pus tamá̱ quit ni̱ quincui̱nta̱, huata ma̱n cata̱lacca̱xtlahuapítit. 16Pus chí̱ acxni̱ chuná̱ huaniko̱lh, tamacaxtuko̱lh c-pu̱ma̱paksí̱n. 17Hua̱mpi̱ yama̱ lhu̱hua a̱makapitzí̱n hua̱nti̱ na̱ antá̱ xminko̱ni̱t, chipako̱lh cha̱tum judío hua̱nti̱ xmakpuxcu̱nán c-xpu̱kalhtahuakacán huanicán Sóstenes, chu̱ anta tuncán c-pu̱ma̱paksí̱n tzucuko̱lh huili̱niko̱y. Hua̱mpi̱ huata Galión ni̱ hua̱ cui̱ntaj tláhualh hua̱ntu̱ xlacán xtlahuama̱kó̱. 18Cha̱nchu̱ Pablo, aklhu̱hua quilhtamacú̱ latamajcú̱ antá̱ c-Corinto, hua̱mpi̱ a̱li̱sta̱lh huaniko̱lh hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱ni̱t Jesús pi̱ aya naán, entonces ta̱taju̱ko̱lh Aquila, chu̱ Priscila c-aktum pu̱tacutnu, chu̱ anko̱lh c-xatiyat Siria. Acxni̱ cha̱nko̱lh c-aktum ca̱chiquí̱n huanicán Cencrea, ta̱ctako̱lh c-pu̱tacutnu̱ sa̱mpi̱ lacásquilh Pablo pi̱ antá̱ caaksitca̱ laqui̱mpi̱ chuná̱ tla̱n nali̱ma̱kantaxti̱y hua̱ntu̱ xma̱lacnu̱nini̱t Dios nali̱lakachixcuhui̱y. 19A̱li̱sta̱lh taju̱palako̱lh c-aktum pu̱tacutnu, chu̱ ampalako̱lh. Acxni̱ cha̱nko̱lh c-Efeso, tacutko̱lh c-pu̱tacutnu̱ hua̱mpi̱ Pablo makaxtakko̱lh Priscila, chu̱ Aquila, sa̱mpi̱ xacstu̱ xamputún lakapaxia̱lhnanko̱y judíos hua̱nti̱ antá̱ xalaní̱n. Acxni̱ lákcha̱lh sábado alh c-xpu̱kalhtahuakacán laqui̱mpi̱ nata̱kalhchihui̱nanko̱y hua̱nti̱ antá̱ xtamacxtumi̱ko̱ni̱t. 20Makapitzí̱n lakati̱ko̱lh xtachihuí̱n, chu̱ huaniko̱lh pi̱ catamakáxtakli̱ c-xca̱chiqui̱ncán ca̱na̱ caj a̱kamputzu̱ quilhtamacú̱. 21Huata Pablo ni̱ tamakaxtakpútulh, chu̱ na̱ huaniko̱lh: “Huá̱ chú̱ ni̱ lay cca̱ta̱tamakaxtaká̱n, hua̱mpi̱ lapi̱ Dios lacasquín, nacca̱lakmimpalayá̱n ni̱ maka̱s quilhtamacú̱.” A̱li̱sta̱lh chú̱ taca̱xpá̱, táju̱lh c-pu̱tacutnu, chu̱ alh Cesarea. 22Acxni̱ chu̱ tícha̱lh c-xaca̱chiqui̱n Cesarea, ti̱tum chípalh tiji hua̱ntu̱ an c-Jerusalén anta̱ni̱ lakapaxia̱lhnanko̱lh hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús antá. Ni̱ li̱maka̱s chú̱ taspitpá̱ c-xca̱chiqui̱n Antioquía. 23Cha̱nchu̱ pi̱ xmakapalani̱ttá̱ antá̱ tzinu̱ quilhtamacú̱, a̱li̱sta̱lh chú̱ taca̱xpá̱ laqui̱mpi̱ lakatza̱lako̱y lactzu̱ ca̱chiquí̱n c-xatiyat Galacia, chu̱ Frigia. Cani̱huá̱ anta̱ni̱ xcha̱n xlá̱ xma̱huixca̱ni̱ko̱y, chu̱ xma̱akpuhuanti̱ni̱ko̱y ca̱najlaní̱n, chu̱ li̱huana̱ xma̱siyuniko̱y la̱ntla̱ luhua xli̱latama̱tcán hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ xli̱pa̱huanko̱y Quimpu̱chinacan Jesús. 24Xli̱makua xuilakó̱ Aquila, chu̱ Priscila c-Efeso, chilh antá̱ cha̱tum chixcú̱ judío xala c-Alejandría xuanicán Apolos. Hua̱ yama̱ chixcú, luhua acstaca̱ la̱ntla̱ xakchihui̱nán, na̱ luhua tla̱n xli̱ma̱kalhtahuaka̱cani̱t xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ maká̱n tatzoktahuilani̱t c-Li̱kalhtahuaka. 25Xlá̱ na̱ xkaxmatni̱t xpa̱lacata xtama̱siyun Quimpu̱chinacán Jesús la̱ntla̱ lacásquilh nalatama̱ko̱y hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y, ma̱squi xma̱n huá̱ xcatzi̱y la̱ntla̱ xma̱tzuqui̱ni̱t xtascújut c-xlaksti̱pa̱ncan judíos, chu̱ luhua xkalhi̱y ta̱kpuhuantí̱n la̱ntla̱ cani̱huá̱ xli̱akchihui̱nán xatú̱ xpa̱lacata xli̱mini̱t ca̱tuxá̱huat, hua̱mpi̱ cumu xma̱n huá̱ xma̱catzi̱ni̱cani̱t hua̱ntu̱ xli̱chihui̱nani̱t Juan Bautista acxni̱ xakmunu̱nama̱, pus ni̱ naj xcatzi̱y pacs tu̱ kantaxtulhcú̱ a̱li̱sta̱lh c-xlatama̱t Jesús. 26Acxni̱ cha̱lh c-Efeso ni̱ xquilhpuhuán tzúculh akchihui̱nán c-xpu̱kalhtahuakacan judíos, hua̱mpi̱ Priscila, chu̱ Aquila xkaxmatnini̱t hua̱ntu̱ xlá̱ xli̱chihui̱nama̱, pus huata xlacán makta̱yaputunko̱lh c-xtalacapa̱stacni. Pus acxni̱ táxtulh c-pu̱kalhtahuaka̱ le̱nko̱lh c-xchiccán, chu̱ li̱huana̱ li̱ta̱kalhchihui̱nanko̱lh pacs hua̱ntu̱ xkantaxtuni̱t c-xlatama̱t Jesús. 27A̱li̱sta̱lh acxni̱ Apolos huaniko̱lh ca̱najlaní̱n xala c-Efeso pi̱ xlá̱ xamputún c-Acaya, xlacán tzokniko̱lh mactum carta̱ yamá̱ hua̱nti̱ na̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús antá̱ xalaní̱n, laqui̱mpi̱ acxni̱ nachá̱n li̱pa̱xuhu nakaxmatniko̱y. Acxni̱ chú̱ xlá̱ cha̱lh c-Acaya, luhua makta̱yako̱lh hua̱nti̱ antá̱ xalaní̱n hua̱nti̱ Dios xlakalhamanko̱ni̱t, chu̱ na̱ aya xli̱pa̱huanko̱y Jesús. 28Sa̱mpi̱ Dios má̱xqui̱lh li̱tlihuaka̱ laqui̱mpi̱ tla̱n nama̱lulokniko̱y judíos pi̱ xli̱ca̱na̱ hua̱ Jesús yama̱ Cristo, usu ma̱akapu̱taxti̱ná̱ hua̱nti̱ xli̱chihui̱nanko̱ni̱t xalakmaka̱n profetas, chu̱ hua̱nti̱ namín laqui̱mpi̱ nalakma̱xtuko̱y tachixcuhuí̱tat; hasta yama̱ judíos cacs xlacahuanko̱y hua̱nti̱ xta̱la̱huaniputunko̱y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\