LOS HECHOS 21

1Acxni̱ chú̱ ctaju̱hu c-pu̱tacutnu, akxtakya̱huako̱hu yama̱ nata̱laní̱n c-Efeso, ti̱tum ctacutnahu hasta ccha̱hu c-aktum ca̱chiquí̱n huanicán Cos, chu̱ li̱cha̱lí̱ ccha̱hu c-Rodas, li̱tu̱xama̱ chú̱ ccha̱hu c-Pátara. 2Acxni̱ antá̱ ccha̱hu, cucxilhui̱ aktum pu̱tacutnu̱ hua̱ntu̱ xama̱ c-Fenicia, antá̱ ctaju̱hu laqui̱mpi̱ huá̱ nacpu̱ana̱hu. 3La̱ntla̱ chú̱ tla̱huama̱ pu̱tacutnu̱ hua̱ntu̱ xacpu̱ama̱hu, a̱li̱mákat cucxilhui̱ isla de Chipre, hua̱mpi̱ ni̱ ctachokohu, huata c-pakxuqui̱ cakapa̱lhka̱makahu, chu̱ ti̱tum cahu c-chúchut hasta c-xatiyat Siria. Hua̱mpi̱ yama̱ pu̱tacutnu̱ hua̱ntu̱ xacpu̱ama̱hu xli̱makaxtákat xuani̱t tacuca̱ c-xaca̱chiqui̱n Tiro, pus hasta antá̱ quinca̱le̱ncán. 4Acxni̱ ccha̱hu, cta̱ctahu c-pu̱tacutnu, chu̱ clakapaxia̱lhnanko̱hu hua̱nti̱ xala yama̱ ca̱chiquí̱n hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús, chu̱ aktujun quilhtamacú̱ antá̱ xaclama̱hu. Antá̱ makapitzí̱n nata̱laní̱n huaniko̱lh Pablo pi̱ ni̱ fuerza̱ catlahuánilh naán c-Jerusalén sa̱mpi̱ chuná̱ xma̱catzi̱ni̱ko̱ni̱t Espíritu Santo. 5Acxni̱ chu̱ qui̱áccha̱lh quilhtamacú̱ la̱ntla̱ antá̱ xaclama̱hu fuerza̱ ctaca̱xui, chu̱ cquilhta̱yahu tiji, na̱ pacs hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús quinca̱ta̱ankó̱n, chuná̱ chixcuhuí̱n, xlacchajancán, chu̱ xcamancán hasta c-xquilhtu̱n ta̱kaya̱huaná. Antá̱ chú̱ macxtum ctatzokostahu, chu̱ ctlahuahu oración. 6A̱li̱sta̱lh chú̱ macxtum cla̱macatiyahu, chu̱ cla̱huanihu hasta cha̱lí̱; quin ctaju̱hu c-pu̱tacutnu, chu̱ xlacán tapu̱spitko̱lh, anko̱lhá̱ c-xchiccán. 7Acxni̱ chú̱ ctaca̱xui̱ c-Tiro, ccha̱hu c-Tolemaida. Antá̱ chú̱ cta̱ctahu c-pu̱tacutnu, chu̱ antá̱ na̱ clakapaxia̱lhnanko̱hu hua̱nti̱ na̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús, hua̱mpi̱ caj aktum quilhtamacú̱ antá̱ ctamakaxtakui. 8Li̱cha̱lí̱, Pablo, chu̱ quin ti̱ lacxtum xacta̱lapu̱laya̱hu ctaca̱xui̱ c-Tolemaida, chu̱ ctla̱huana̱hu hasta c-aktum li̱tum ca̱chiquí̱n huanicán Cesarea. Antá̱ chú̱ clakapaxia̱lhnahu Felipe hua̱nti̱ na̱ xli̱akchihui̱nán xtachihui̱n Jesús. Hua̱ yuma̱ Felipe hua̱nti̱ xta̱tapaksi̱ko̱y yama̱ kalhatujun chixcuhuí̱n hua̱nti̱ lacsacko̱lh apóstoles laqui̱mpi̱ namakta̱yani̱nanko̱y c-xli̱tascujutcán c-Jerusalén. Antá̱ chú̱ ctamakaxtakui̱ c-xchic. 9Felipe xkalhi̱y kalhata̱ti xlactzumaján hua̱nti̱ ni̱ xa̱tapuchuhuako̱y, chu̱ Dios xma̱xqui̱ko̱ni̱t xtalacapa̱stacni̱ laqui̱mpi̱ nali̱akchihui̱nanko̱y. 10Unú̱ cmakapalahu ni̱ lhu̱hua quilhtamacú̱ acxni̱ maktum minchá̱ c-Judea cha̱tum profeta hua̱nti̱ na̱ catzi̱y xtalacapa̱stacni Dios xuanicán Agabo. 11Milh quinca̱lakapaxia̱lhnaná̱n, chu̱ acxni̱ quinca̱lakchín máklhti̱lh xli̱tampa̱chi Pablo, cumu lhma̱n xuani̱t li̱huana̱ acstuli̱lakchi̱ca̱, chu̱ li̱macachi̱ca̱, chu̱ chuná̱ huá̱: --Espíritu Santo quima̱catzí̱ni̱lh pi̱ nacca̱huaniyá̱n pi̱ c-Jerusalén yama̱ xanapuxcun judíos chuná̱ nachi̱ko̱y xpu̱china yuma̱ li̱tampa̱chi, chu̱ a̱li̱sta̱lh namacama̱sta̱ko̱y c-xlacati̱ncan ma̱paksi̱nani̱n romanos. 12Acxni̱ ckaxmatui̱ yumá̱, xli̱pacs hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús c-Cesarea, chu̱ na̱ chuná̱ quin hua̱nti̱ xacta̱lapu̱laya̱hu, luhua tlanca li̱tlá̱n csquinihu Pablo pi̱ ni̱ caalh c-Jerusalén; caj la̱ntla̱ cli̱puhuahu hasta ctasahu. 13Hua̱mpi̱ Pablo chuná̱ quinca̱kalhtí̱n: --¿Tú̱ xpa̱lacata quili̱laktasayá̱tit, chu̱ li̱huacá̱ quili̱makali̱puhuaná̱tit? Quit ni̱ cpe̱cuán, aktum ccatzi̱y ma̱squi caquintamacanu̱ca̱ c-pu̱la̱chi̱n, usuchí̱ ma̱squi caquimakni̱ca̱ c-Jerusalén caj xpa̱lacata Quimpu̱chinacan Jesús. 14Cha̱nchu̱ pi̱ ni̱ lalh cma̱akatani̱hu pi̱ ni̱ caalh c-Jerusalén, pus chunatá̱ cmakaxtakui, chu̱ cuanihu: --Calalh xtalacasquin Quimpu̱chinacan Dios. 15Caj li̱puntzú̱ ctzucuhu taca̱xa̱hu, chu̱ cchipahu xatiji Jerusalén. 16Na̱ quinca̱sta̱lanín makapitzi̱n ca̱najlaní̱n xala c-Cesarea, chu̱ acxni̱ ccha̱hu c-Jerusalén quinca̱le̱nkó̱n c-xchic cha̱tum chixcú̱ xuanicán Mnasón laqui̱mpi̱ antá̱ naclaktuncuhuiya̱hu c-xchic; hua̱ yuma̱ chixcú̱ xlá̱ xapu̱lana̱ xuí̱ c-Chipre, chu̱ na̱ maka̱sá̱ xli̱pa̱huani̱t Quimpu̱chinacan Jesús. 17Acxni̱ ccha̱hu c-Jerusalén, lhu̱hua̱ nata̱laní̱n luhua li̱pa̱xuhu minko̱lh quinca̱macatiyayá̱n, chu̱ quinca̱xakatlí̱n. 18Cha̱nchu̱ li̱cha̱lí̱, quintica̱ta̱án Pablo acxni̱ alh lakapaxia̱lhnán Santiago, chu̱ antá̱ pu̱tum xtamakstokko̱ni̱t pu̱tum puxcu̱nani̱n lakko̱lún. 19Acxni̱ chú̱ macatiyako̱lh Pablo, tzúculh li̱ta̱kalhchihui̱nanko̱y la̱ntla̱ Dios xmakta̱yani̱t, chu̱ xma̱tlahui̱ni̱t lactlanca li̱ca̱cni tascújut c-xlaksti̱pa̱ncan xaakmakat chixcuhuí̱n hua̱nti̱ ni̱ judíos. 20Acxni̱ yama̱ lakko̱lún kaxmatniko̱lh xtachihui̱n Pablo, xlacán pacs pa̱xcatcatzi̱niko̱lh Dios hua̱ntu̱ xtlahuani̱t. Hua̱mpi̱ a̱li̱sta̱lh chuná̱ huaniko̱lh: --Huix catzi̱ya, ta̱la, pi̱ lhu̱hua judíos xala u̱nú̱ na̱ li̱pa̱huanko̱ni̱t Quimpu̱chinacan Jesús, hua̱mpi̱ xlacán chunatá̱ lakati̱ko̱y ma̱kantaxti̱ko̱y hua̱ntu̱ li̱smani̱ko̱ni̱t, chu̱ xlacasquinca̱ pi̱ xlacán li̱akaanko̱y, chu̱ li̱huana̱ ma̱kantaxti̱ko̱y xli̱pacs hua̱ntu̱ huan c-xli̱ma̱paksi̱n Moisés. 21Chu̱ aya li̱xakatli̱ko̱cani̱t pi̱ huix ma̱siyuniko̱ya̱ xli̱pacs judíos hua̱nti̱ makattá̱ huilako̱chá, mat huix huaniko̱ya̱ pi̱ nia̱lh cui̱ntaj catlahuako̱lh pi̱ nama̱kantaxti̱ko̱y xli̱ma̱paksi̱n Moisés, xa̱huachí̱ mat nia̱lh cachucuniko̱ca̱ actzu̱ xtiyatli̱huacán xalakskata̱n xlakkahuasán, chu̱ nia̱lh catlahuako̱lh xli̱pacs hua̱ntu̱ quin ckalhi̱ya̱hu quintasmani̱ncán. 22Pus ¿tú̱ chú̱ natlahuaya̱hu? Ni̱ catiláclalh, xli̱pacs tachixcuhuí̱tat nacatzi̱ko̱y pi̱ huix chitani̱ta̱ u̱nú̱ c-Jerusalén, chu̱ catu̱huá̱ nahuanko̱y, chu̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ nali̱ya̱huako̱yá̱n. 23Hua̱mpi̱ ni̱tú̱ capúhuanti, tla̱n nalacca̱xtlahuaya̱hu, sa̱mpi̱ u̱nú̱ huilakó̱ kalhata̱ti chixcuhuí̱n hua̱nti̱ aya li̱ta̱yaniko̱ni̱t Dios tu̱ fuerza̱ nama̱kantaxti̱ko̱y. 24Huata xatlá̱n huá̱ lacxtum cata̱pinkó, chu̱ cata̱ca̱cni̱nankó, xa̱huachí̱ huix capa̱lakaxokokó̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ nama̱ta̱ji̱ko̱cán la̱ntla̱ c-tlanca templo nasiculana̱chakanko̱y, laqui̱mpi̱ a̱li̱sta̱lh tla̱n acxtum naaksitko̱caná̱tit. Lapi̱ chuná̱ natlahuaya, naucxilhko̱y judíos pi̱ ni̱ xli̱ca̱na̱ hua̱ntu̱ li̱ta̱kalhchihui̱nanko̱cani̱t, chu̱ tla̱n natalulokko̱y pi̱ huix na̱ ma̱kantaxti̱ya̱ hua̱ntu̱ quin quintasmani̱ncán, chu̱ ni̱ lakmakana, huata na̱ ma̱kantaxtí̱pa̱t hua̱ntu̱ huan xli̱ma̱paksi̱n Moisés. 25Chi̱nchu̱ yama̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos, hua̱mpi̱ aya li̱pa̱huanko̱ni̱t Jesús, nia̱lh cahuaniko̱hu pala fuerza̱ cama̱kantaxti̱ko̱lh xli̱ma̱paksi̱n Moisés, caj xma̱n huá̱ cama̱kantaxti̱ko̱lh hua̱ntu̱ aya ctzokniko̱ni̱tahu c-mactum carta, chu̱ cmaca̱niko̱ni̱ta̱hu, chu̱ antá̱ cli̱huaniko̱ni̱tahu pi̱ ni̱ cahuako̱lh xali̱hua̱y lactzu̱ takalhí̱n hua̱ntu̱ ni̱ stajmakancani̱t xkalhni, na̱ ni̱ pala huá̱ cahuako̱lh hua̱ntu̱ jicsuani̱t, chu̱ kalhni, ni̱ nahuako̱y, na̱ chuna li̱tum ni̱tí̱ caxakátli̱lh a̱tanuj pusca̱t pala huí̱, usu ni̱ kalhi̱y xpusca̱t. 26Pablo tla̱n tláhualh hua̱ntu̱ huaniko̱lh lakko̱lún, chu̱ li̱cha̱lí̱ ta̱anko̱lh yama̱ kalhata̱ti chixcuhuí̱n laqui̱mpi̱ nasiculana̱chakanko̱y c-tlanca templo, hua̱mpi̱ acxni̱ ni̱ xa̱tanu̱y antá, pu̱lh ma̱kantaxti̱ko̱lh pacs tu̱ lactzu̱ lactzu̱ xtalacasquín natlahuako̱y, chu̱ a̱li̱sta̱lh chú̱ tanu̱ko̱lh laqui̱mpi̱ nama̱catzi̱ni̱nanko̱y, usu nali̱ta̱yako̱y pi̱ li̱mixtujún nale̱nko̱y xli̱ca̱xtlahua̱ncán cha̱tunu̱ hua̱ntu̱ nali̱pa̱xcatcatzi̱niko̱y Dios. 27Xli̱mixtujún acxni̱ a̱huata naanko̱y lakachixcuhui̱nanko̱y c-tlanca templo, makapitzi̱n judíos hua̱nti̱ xminko̱ni̱tanchá̱ c-xatiyat Asia ucxilhko̱lh Pablo pi̱ xtanu̱ma̱, tzucuko̱lh chihui̱nama̱xqui̱ko̱y tachixcuhuí̱tat pi̱ nasi̱tzi̱niko̱y Pablo, chuná̱ chú̱ pu̱tum aclanaj tama̱ko̱lh, na̱ chipako̱lh Pablo. 28Chuná̱ tzucuko̱lh ca̱tasako̱y: “¡Huixín chixcuhuí̱n xala c-Israel catlahuátit li̱tlá̱n, caquinca̱makta̱yátit! Pu̱tum cachipahu yuma̱ chixcú̱ sa̱mpi̱ hua̱ yumá̱ hua̱nti̱ akchihui̱nantla̱huán cani̱hua̱ tíyat, catu̱hua̱ tu̱ ni̱tlá̱n li̱chihui̱nán xpa̱lacata quili̱ta̱chiquicán, chu̱ ma̱siyuniko̱y tachixcuhuí̱tat pi̱ nia̱lh cama̱kantaxti̱ko̱lh hua̱ntu̱ quintica̱li̱ma̱paksí̱n Moisés, chu̱ na̱ chuna li̱tum, huan pi̱ mat nia̱lh tu̱ xlakasi̱ nalakataquilhpu̱tanana̱hu u̱nú̱ c-tlanca xtemplo̱ Dios xala c-Jerusalén. Chu̱ na̱ ma̱nu̱ko̱ni̱t makapitzí̱n hua̱nti̱ ni̱ judíos u̱nú̱ c-templo, chu̱ chuná̱ ma̱xcajua̱li̱ni̱t yuma̱ lacatum luhua xasa̱ntujlani.” 29Hua̱ chuná̱ xli̱quilhuama̱kó̱ sa̱mpi̱ makapitzí̱n xali̱tzi̱sa̱ xucxilhko̱ni̱t c-Jerusalén pi̱ xta̱lapu̱lay cha̱tum chixcú̱ xala c-Efeso xuanicán Trófimo, chu̱ xpuhuanko̱y pi̱ Pablo xma̱nu̱ni̱t chú̱ c-tlanca templo yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ ni̱ judío. 30Puschí̱ xli̱pacs judíos hua̱nti̱ kaxmatko̱lh hua̱ntu̱ xli̱ya̱huama̱ca̱ Pablo luhua si̱tzi̱ko̱lh, pu̱tum chinko̱lh anta̱ni̱ xlá̱ xyá̱, chu̱ macxtum chipako̱lh, xuataxtuko̱lh c-templo, chu̱ ma̱lacchuhuako̱lh c-xamá̱laccha̱ anta̱ni̱ xlactanu̱cán hua̱ntu̱ xli̱pacahuili̱cani̱t. 31A̱tzinú̱ xuani̱t aya xmakni̱ko̱y acxni̱ cha̱tum alh huaniy xacomandante tropa̱ pi̱ xli̱pacs tachixcuhuí̱tat acchilij xma̱kó̱ sa̱mpi̱ chipako̱lh cha̱tum chixcú, chu̱ xuili̱nima̱kó̱. 32Tuncán ma̱macxtumi̱ko̱lh makapitzi̱n xtropa̱, chu̱ takosú̱n ta̱cha̱nko̱lh anta̱ni̱ xtzamacán, chu̱ acxni̱ yama̱ chixcuhuí̱n ucxilhko̱lh pi̱ cha̱nko̱lh tropa̱, nia̱lh huili̱niko̱lh Pablo. 33Acxni̱ chilh comandante ma̱paksí̱nalh pi̱ cachipaca̱ Pablo, chu̱ cali̱macachi̱ca̱ kantuy cadena, a̱li̱sta̱lh chú̱ kalhasquinko̱lh yama̱ chixcuhuí̱n xaní̱ xmini̱tanchá̱ yama̱ chixcú, chu̱ xatú̱ tlahuani̱t, chu̱ tú̱ xuanicán. 34Hua̱mpi̱ li̱lhu̱hua, huí̱ ti̱ tanu̱ xuanko̱y, chu̱ makapitzí̱n tanu̱ xuanko̱y, xca̱tasako̱y. Cha̱nchu̱ pi̱ xakata̱ksa̱ comandante hua̱ntu̱ xli̱ya̱huama̱kó̱ xpa̱lacata la̱ntla̱ acchilij xma̱kó̱, pus ma̱paksí̱nalh pi̱ cale̱nca̱ c-cuartel anta̱ni̱ xuilakó̱ tropa̱. 35Actzú̱ xtzanka̱y aya xcha̱nko̱y anta̱ni̱ lactanu̱cán c-cuartel acxni̱ xli̱lhu̱hua chixcuhuí̱n pu̱tum lhuilak tahuacaniko̱chá̱ yama̱ tropa̱ hua̱nti̱ xle̱ma̱kó̱ Pablo, hua̱mpi̱ huata xlacán maktum la̱ntla̱ chax tlahuako̱lh hasta ta̱lhmá̱n laqui̱mpi̱ ni̱tú̱ natlahuaniko̱y. 36Xli̱pacs li̱lhu̱hua̱ luhua csi̱tzi̱ko̱ni̱t, chu̱ palha̱ chuná̱ xquilhuama̱kó̱: “¡Maktum camakni̱hu, camakni̱hu!” 37Cha̱nchu̱ acxni̱ Pablo aya xma̱nu̱ma̱ca̱ c-cuartel, Pablo chuná̱ kalhásquilh comandante: --¿Pá̱ naquima̱xqui̱ya̱ quilhtamacú̱, caj tzinú̱ cta̱chihui̱namputuná̱n? Chu̱ pi̱ c-xatachihui̱n griego xakátli̱lh, yama̱ comandante chuná̱ kálhti̱lh: --¿Lá̱ntla? ¿Pá̱ tla̱n huix chihui̱nana̱ c-xatachihui̱n griego? 38Quit xacpuhuán pi̱ ma̱x huix yama̱ chixcú̱ xala c-Egipto hua̱nti̱ ni̱ naj maka̱s quilhtamacú̱ tima̱lacatzúqui̱lh tasi̱tzi, xlá̱ ma̱ká̱stokli̱ akta̱ti mi̱lh chixcuhuí̱n, pacs makni̱naní̱n, chu̱ pu̱tum ta̱anko̱lh c-desierto. ¿Pus pi̱ ni̱ huix? 39Pablo chuná̱ huánilh: --Ni̱ quit hua̱nti̱ huix huanípa̱t. Quit xlá̱ judío, clacachini̱t c-aktum tali̱pa̱hu ca̱chiquí̱n huanicán Tarso c-xtapaksi̱n Cilicia. Hua̱mpi̱ ¿tú̱ naquima̱xqui̱ya̱ talacasquín pala xacta̱chihui̱nanko̱lh yuma̱ chixcuhuí̱n? 40Comandante má̱xqui̱lh talacasquín pi̱ cata̱chihui̱nanko̱lh yama̱ li̱lhu̱hua, pus xlá̱ tahuácalh c-xata̱lhma̱n escalón, chu̱ chaxli̱ xmacán pi̱ catacacsko̱lh. Acxni̱ chú̱ pu̱tum tacacsko̱lh xlá̱ tzúculh li̱ta̱chihui̱nanko̱y c-xatachihui̱n hebreo, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\