LOS HECHOS 23

1Pablo cha̱tunu cha̱tunu̱ laklaca̱nko̱lh yama̱ makma̱paksi̱naní̱n hua̱nti̱ xma̱paksi̱ko̱y judíos, chu̱ hua̱nti̱ chú̱ nama̱kalhapali̱ko̱y, a̱li̱sta̱lh chuná̱ huaniko̱lh: --Nata̱laní̱n, quit aksti̱tum cuili̱ni̱t quintalacapa̱stacni̱ c-xlacati̱n Dios, chu̱ ni̱tú̱ tu̱ a̱tuyá̱ xacpuhua̱. 2Hasta ni̱ pala chihui̱nanko̱lh acxni̱ yama̱ xapuxcu pa̱li̱ huanicán Ananías ma̱páksi̱lh cha̱tum hua̱nti̱ lacatzú̱ xlakalaya̱ Pablo pi̱ caloksquilhtláhualh laqui̱mpi̱ nali̱catzi̱y. 3Hua̱mpi̱ Pablo chuná̱ huánilh: --¡Dios naquilhma̱xqui̱yá̱n hua̱ntu̱ huix luhua quilhlacasquímpa̱t, aksani̱na̱ chixcú, sa̱mpi̱ ni̱ ma̱kantaxtí̱pa̱t xli̱ma̱paksi̱n Dios hua̱ntu̱ títzokli̱ Moisés! Huix tanú̱ huilapi̱ la̱ juez laqui̱mpi̱ lacati̱tum naquimputza̱naniya̱ hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n ctlahuani̱t, ¿xatú̱ xpa̱lacata li̱ma̱paksi̱námpa̱t naquinquilhlascán? 4--¡Cacs caquílhuanti! ¿Tú̱huan chuná̱ li̱kalhti̱pa̱xtoka̱ cha̱tum xapuxcu pa̱li̱ hua̱nti̱ Dios lacsacni̱t pi̱ nascujnaniy? --huánilh cha̱tum hua̱nti̱ lacatzú̱ xlakaya̱ Pablo. 5Kalhtí̱nalh Pablo: --Nata̱laní̱n, caquima̱tzanka̱nanítit hua̱ntu̱ cuá̱, sa̱mpi̱ quit ni̱ xaccatzi̱y pala huá̱ tlanca xapuxcu pa̱li̱. Sa̱mpi̱ c-xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ tatzoktahuilani̱t c-Li̱kalhtahuaka, chuná̱ huan: ‘Ni̱ cali̱kalhkamá̱nanti̱ ma̱paksi̱ná̱ hua̱nti̱ puxcu̱nani̱t c-milaksti̱pa̱ncán.’ 6Cha̱nchu̱ cumu cátzi̱lh Pablo pi̱ yama̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ xtamacxtumi̱ko̱ni̱t, lakapu̱tu̱ xlacán hua̱ saduceos, chi̱nchu̱ hua̱ lakapu̱tu̱ hua̱ fariseos, pus xlá̱ xakatli̱ko̱lh, chu̱ palha chuná̱ huaniko̱lh: --Nata̱laní̱n, quit fariseo sa̱mpi̱ quintla̱t, chu̱ xli̱pacs quili̱nata̱lán, pacs fariseos xuanko̱ni̱t, pus caj huá̱ xpa̱lacata quili̱ma̱lacapu̱cani̱t sa̱mpi̱ quit cca̱najlay pi̱ xli̱ca̱na̱ ni̱ní̱n nalakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n. 7Acxni̱ chú̱ yama̱ chixcuhuí̱n catzi̱ko̱lh pi̱ Pablo na̱ fariseo xuani̱t, fariseos, chu̱ saduceos xacstucán tzucuko̱lh la̱ta̱aklhu̱hua̱tnanko̱y, chu̱ tanuj tanu̱ xuanko̱y, pacs tapa̱pitziko̱lh. 8Sa̱mpi̱ hua̱ saduceos, ni̱ ca̱najlako̱y pala ni̱ní̱n lakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n, chu̱ na̱ huanko̱y pi̱ mat ni̱tí̱ anán ángeles, chu̱ ni̱ pala huá̱ espíritu lama̱; hua̱mpi̱ fariseos pacs ca̱najlako̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ ni̱ní̱n lakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n. 9Pus hasta makapitzí̱n tzucuko̱lh ca̱tasako̱y. Caj xalán ta̱yako̱lh makapitzi̱n xma̱kalhtahuaka̱nacan judíos hua̱nti̱ xta̱ta̱yako̱y fariseos, tzucuko̱lh kalhmakta̱yako̱y Pablo, chu̱ chuná̱ huanko̱lh: --Yuma̱ chixcú̱ ni̱tú̱ tlahuani̱t pala tú̱ ni̱tlá̱n. ¿Tú̱ chú̱ li̱layá̱tit li̱si̱tzi̱niyá̱tit, chu̱ hasta ma̱lacapu̱yá̱tit caj xpa̱lacata cumu pala ta̱chihuí̱nalh cha̱tum ángel, usu pala cha̱tum espíritu? 10Cha̱nchu̱ pi̱ tiánalh tlanca tapa̱pítzit, chu̱ ni̱ ta̱káta̱ksli̱ hua̱ntu̱ huaniko̱ca̱, huata caj li̱huacá̱ csi̱tzi̱ko̱ni̱t, yama̱ comandante pé̱cualh pala namakni̱ko̱y Pablo, pus huá̱ xpa̱lacata li̱ma̱paksi̱ko̱lh xtropa̱ pi̱ caqui̱tiyaca̱ Pablo anta̱ni̱ xyá̱, chu̱ cama̱nu̱ca̱ c-cuartel. 11Acxni̱ chu̱ lÏcha̱lí̱ ca̱tzi̱sní, Quimpu̱chinacan Jesús tasiyúnilh Pablo, chu̱ chuná̱ huánilh: “Catahuixca̱ni̱ Pablo, ni̱ capé̱cuanti. Pus xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quili̱chihui̱nani̱ta̱ u̱nú̱ c-Jerusalén, na̱ chuná̱ naquili̱chihui̱nana̱pi̱ c-Roma c-xlacati̱ncan lactlanca ma̱paksi̱naní̱n.” 12Li̱cha̱lí̱ chú̱ acxni̱ tuncúhuilh, titastokko̱lh makapitzi̱n judíos, chu̱ lacxtum li̱catzi̱ko̱lh pi̱ namakni̱ko̱y Pablo, kalhtum li̱ta̱yako̱lh pi̱ ni̱ pala kalhtum lí̱huat catihuako̱lh, chu̱ na̱ ni̱ pala catikotnanko̱lh hasta acxni̱ naucxilhko̱y pi̱ má̱ xaní̱n Pablo. 13Ma̱x li̱huaca̱ xti̱puxamcán hua̱nti̱ yumá̱ chuná̱ xli̱ta̱yako̱ni̱t natlahuako̱y. 14Acxni̱ chú̱ chuná̱ lacca̱xlako̱lh, lacapala̱ lakanko̱lh xanapuxcun pa̱lijni̱, chu̱ lakko̱lun ma̱paksi̱naní̱n, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: --La̱ntla̱ cha̱tunu̱ quin cli̱ta̱yani̱tahu pi̱ ni̱ cactihua̱yahu hasta ni̱li̱huaya̱ nacmakni̱ya̱hu Pablo. 15Pus huá̱ chú̱ cca̱li̱lakmimá̱n laqui̱mpi̱ ca̱na̱ caj tzinú̱ xquinca̱makta̱yátit, xuanítit comandante pi̱ cha̱lí̱ calí̱milh Pablo u̱nú̱ c-mimpu̱ma̱paksi̱ncán sa̱mpi̱ huí̱ actzu̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ kalhasquimpu̱tuná̱tit laqui̱mpi̱ luhua li̱huana̱ nacatzi̱yá̱tit hua̱ntu̱ li̱si̱tzi̱nicán, chu̱ hua̱ntu̱ li̱ya̱huama̱ca̱. Hua̱mpi̱ acxni̱ chú̱ ni̱ a̱chinko̱y nahuán quin nacli̱pa̱taxtuko̱ya̱hu c-tiji, chu̱ anta tuncán nacmakni̱ya̱hu. 16Hua̱mpi̱ xpuxnimit Pablo, xkahuasa xta̱la tzuma̱t, cátzi̱lh hua̱ntu̱ xlaclhca̱huili̱ko̱ni̱t yama̱ judíos, xlá̱ lacapala̱ alh c-cuartel laqui̱mpi̱ nahuaniy xcucu̱ hua̱ntu̱ xcatzi̱y. 17Pablo tuncán tasánilh cha̱tum capitán, chu̱ huánilh pi̱ cale̱lh xpuxnímit c-xlacati̱n comandante, sa̱mpi̱ xlá̱ xcatzi̱y aktum tachihuí̱n hua̱ntu̱ xlá̱ xli̱ta̱kalhchihui̱namputún. 18Yama̱ capitán le̱lh yama̱ kahuasa c-xlacati̱n comandante chuná̱ la̱ huánilh Pablo. Acxni̱ chú̱ lí̱cha̱lh c-xpu̱ma̱paksí̱n, chuná̱ huánilh comandante: --Yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ tanu̱ma̱ c-pu̱la̱chi̱n huanicán Pablo quihuánilh pi̱ cacli̱minín yuma̱ kahuasa sa̱mpi̱ mat catzi̱y aktum tachihuí̱n hua̱ntu̱ li̱ta̱chihui̱namputuná̱n. 19Comandante pakachípalh yama̱ kahuasa, tá̱alh lacatum anta̱ni̱ ni̱tí̱ nakalhakaxmatko̱y hua̱ntu̱ nali̱chihui̱nanko̱y, chu̱ antá̱ kalhásquilh: --¿Tú̱ ya̱ tachihuí̱n xquihuaniputuna? 20Yama̱ kahuasa kálhti̱lh: --Makapitzi̱n judíos luhua lacxtum ta̱lacca̱xlako̱ni̱t xanapuxcun pa̱lijni̱ pi̱ cha̱lí̱ nahuaniko̱yá̱n cama̱li̱piní̱nanti̱ Pablo c-xpu̱ma̱paksi̱ncán laqui̱mpi̱ nali̱ma̱kalhputza̱ni̱ko̱y aktum tachihuí̱n hua̱ntu̱ catzi̱putunko̱y caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ li̱ma̱lacapu̱cani̱t. 21Hua̱mpi̱ hua̱ huix, ni̱ tiquilhca̱najlako̱ya, sa̱mpi̱ li̱huacá̱ ti̱puxam chixcuhuí̱n tze̱k kalhkalhi̱ma̱koj nahuán c-tiji sa̱mpi̱ li̱ta̱yako̱ni̱t pi̱ ni̱ catihua̱yanko̱lh, chu̱ ni̱ catikotnanko̱lh hasta ni̱li̱huaya̱ namakni̱ko̱y Pablo. Xlacán aya li̱huana̱ li̱catzi̱ko̱y hua̱ntu̱ nahuaniko̱yá̱n xma̱n huá̱ lacasquima̱kó̱ pi̱ huix cali̱kalhti̱kó̱ hua̱ntu̱ nasquiniko̱yá̱n. 22Acxni̱ chú̱ chuná̱ kalhchihui̱nanko̱lh, yama̱ comandante huánilh yama̱ kahuasa̱ pi̱ ni̱tí̱ cali̱ta̱chihuí̱nalh hua̱ntu̱ xlá̱ xcatzi̱y, a̱li̱sta̱lh chú̱ huánilh pi̱ caalhá̱ c-xchic. 23Yama̱ comandante tasaniko̱lh cha̱tuy capitán, chu̱ huaniko̱lh pi̱ cama̱ca̱xko̱lh aktuy ciento tropa̱ hua̱nti̱ caj natla̱huaanko̱y, na̱ aktuy ciento hua̱nti̱ nale̱nko̱y xlanza̱cán, chu̱ tutumpuxamaca̱hu hua̱nti̱ ma̱cahua̱yujnaní̱n laqui̱mpi̱ huatiyá̱ yama̱ quilhtamacú̱ ca̱maknaja̱tza hora xala ca̱tzi̱sní̱ nataxtuko̱y, chu̱ naanko̱y c-Cesarea. 24Chu̱ pi̱ na̱ huaniko̱lh pi̱ cama̱ca̱xniko̱lh tantum cahua̱yu̱ hua̱ntu̱ napu̱án Pablo sa̱mpi̱ ni̱ xlacasquín pala tú̱ nalanita̱yay c-tiji̱ laqui̱mpi̱ tla̱n nali̱cha̱ncán c-xlacati̱n gobernador Felix. 25Acxni̱ chú̱ aya taca̱xko̱lh, ma̱le̱ni̱ko̱lh mactum carta̱ anta̱ni̱ chuná̱ xuan: 26“Quit Claudio Lisias hua̱nti̱ ctzoknanimá̱n huix tali̱pa̱hu gobernador Felix: Luhua ca̱na̱ lipa̱xuhu cxakatli̱laca̱ma̱chá̱n. 27Hua̱ yuma̱ chixcú̱ hua̱nti̱ cma̱lakacha̱nimá̱n xchipako̱ni̱t judíos, chu̱ xmakni̱putunko̱yá, ma̱x xtimakni̱ko̱ni̱t hua̱mpi̱ cumu quit ccátzi̱lh, lacapala̱ cta̱anko̱lh quintropa̱, chu̱ cmaklhti̱ko̱lh. Acxni̱ chú̱ quit clí̱chilh c-cuartel, xlá̱ quihuánilh pi̱ na̱ luhua ciudadano romano xlá. 28A̱li̱sta̱lh chú̱ quit cma̱macxtumi̱ko̱lh xli̱pacs ma̱paksi̱nani̱n judíos laqui̱mpi̱ hua̱ xlacán nama̱kalhapali̱ko̱y. 29Acxni̱ chú̱ quit cli̱cha̱niko̱lh c-xlacati̱ncán, ccátzi̱lh pi̱ huá̱ xli̱si̱tzi̱niko̱y, chu̱ xma̱lacapu̱ko̱ni̱t caj xpa̱lacata ni̱ ma̱tla̱ni̱ko̱y la̱ntla̱ xlá̱ lakataquilhpu̱tako̱y xDioscán, hua̱mpi̱ quit ni̱ cta̱ksniy xtala̱kalhí̱n pala mini̱niy namakni̱cán, usu natamacanu̱cán c-pu̱la̱chi̱n. 30Hua̱mpi̱ chú̱ quit ccátzi̱lh pi̱ makapitzi̱n judíos luhua lacxtum li̱catzi̱ko̱ni̱t pi̱ namakni̱ko̱y, pus huá̱ chú̱ xpa̱lacata huix cli̱ma̱lakacha̱nima̱chá̱n laqui̱mpi̱ csta̱huananí̱n antá̱ c-milacatí̱n cama̱lacapu̱ko̱lh yuma̱ chixcú̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ u̱nú̱ li̱ya̱huama̱kó̱.” 31Xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xli̱ma̱paksi̱ko̱cani̱t, yama̱ tropa̱ ca̱maknaja̱tza hora ma̱ca̱xko̱lh Pablo, scacatla̱huanko̱lh, hasta c-Antípatris lakaxkakako̱chá. 32Antá̱ chú̱ yama̱ ca̱chiquí̱n akta̱ti ciento tropa̱ hua̱nti̱ caj xtla̱huaama̱kó̱ taspitko̱lh c-cuartel xala c-Jerusalén, caj xma̱n huá̱ hua̱nti̱ ma̱cahua̱yujnaní̱n le̱nko̱chá̱ Pablo. 33Acxni̱ chu̱ cha̱nko̱lh c-Cesarea, lakcha̱nko̱lh gobernador, macama̱xqui̱ko̱lh carta, chu̱ na̱ antá̱ macama̱sta̱ko̱lh Pablo. 34Acxni̱ chu̱ li̱kalhtahuakako̱lh carta, gobernador kalhásquilh Pablo: --¿Ní̱ xalá̱ huix? Pablo kálhti̱lh: --Quit xala c-Cilicia. Cha̱nchu̱ gobernador acxni̱ aya cátzi̱lh pi̱ xala c-Cilicia xuani̱t Pablo, 35chuná̱ huánilh: --Hasta acxni̱ nachinko̱y hua̱nti̱ ma̱lacapu̱ma̱kó̱n nackaxmatniyá̱n hua̱ntu̱ huix naquihuaniya. A̱li̱sta̱lh chú̱ li̱ma̱paksí̱nalh pi̱ catamacanu̱ca̱ yama̱ c-tlanca chiqui hua̱ntu̱ xya̱huani̱t Herodes, hua̱mpi̱ na̱ huá̱ pi̱ camaktakalhko̱lh tropa̱ laqui̱mpi̱ ni̱ natza̱lay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\