LOS HECHOS 24

1Li̱quitzi̱smá̱ chinko̱lh c-Cesarea makapitzi̱n lakko̱lun ma̱paksi̱nani̱n judíos, chu̱ Ananías xapuxcu pa̱li̱, na̱ xta̱minko̱ni̱t cha̱tum chixcú̱ licenciado ti̱ xquilhachihui̱nacán nahuán huanicán Tértulo. Antá̱ xlacán ti̱tum lakcha̱nko̱lh gobernador laqui̱mpi̱ nasta̱huako̱y Pablo. 2Acxni̱ chú̱ li̱minca̱ Pablo, Tértulo alh c-xlacati̱n gobernador laqui̱mpi̱ natalacapu̱y, chu̱ chuná̱ tzúculh chihui̱nán: --Luhua xli̱ca̱na̱ cpa̱xcatcatzi̱niyá̱n, huix gobernador Felix, caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ tlahuani̱ta̱ c-quimpa̱lacatacán. 3Xli̱pacs quin judíos cca̱pa̱xqui̱yá̱n sa̱mpi̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ huix quinca̱ta̱qui̱ni̱ta. 4Pus huá̱ xpa̱lacata̱ chú̱ hasta luhua li̱tlá̱n csquiniyá̱n pi̱ xquinca̱kaxpatni̱ ca̱na̱ caj puntzú̱ quintalaksiyutcán hua̱ntu̱ cli̱ya̱huama̱hu tama̱ chixcú. 5Sa̱mpi̱ hua̱ yama̱ chixcú̱ xma̱kampa̱qui̱na tata̱la̱tlahuán, chu̱ tapa̱pítzit c-xlaksti̱pa̱ncan xli̱pacs judíos la̱ntla̱ xli̱ca̱tlanca̱ ca̱tuxá̱huat, chu̱ na̱ huá̱ xpuxcu̱nacan ti̱ sta̱laniko̱y yuma̱ cala̱hua̱ taca̱najla̱ tu̱ kalhi̱yo̱y yama̱ pu̱tum tachixcuhuí̱tat huaniko̱cán nazarenos. 6Acxni̱ chú̱ cha̱lh c-Jerusalén, na̱ chuná̱ antá̱ ma̱xcajua̱li̱pútulh tlanca quintemplo̱cán, hua̱mpi̱ acxni̱ quin cucxilhui̱ hua̱ntu̱ xlá̱ xtlahuama̱, cchipahu, chu̱ xacma̱pa̱ti̱ni̱putuna̱hu chuná̱ la̱ huan c-xli̱ma̱paksi̱n Moisés. 7Hua̱mpi̱ quinca̱lakchín comandante Claudio Lisias, xlá̱ quinca̱ma̱makaxtakán, quin ni̱ xacmacama̱xqui̱putuna̱hu hua̱mpi̱ luhua xafuerza quinca̱maklhtí̱n. 8Xlá̱ quinca̱huanín pi̱ lapi̱ huí̱ tu̱ quin cli̱ma̱lacapu̱ya̱hu yuma̱ chixcú, pus mat huix cacca̱lakmín laqui̱mpi̱ nacca̱talacapu̱niyá̱n. Pus chú̱ huix cama̱kalhapali̱ laqui̱mpi̱ huix ma̱n naakata̱ksa̱ pi̱ xli̱ca̱na̱ hua̱ntu̱ quin cli̱ma̱lacapu̱ma̱hu. 9Xli̱pacs judíos hua̱nti̱ xta̱minko̱ni̱t, na̱ luhua ma̱lulokko̱lh pi̱ xli̱ca̱na̱ hua̱ntu̱ xchihui̱nani̱t yama̱ xaquilhachihui̱na licenciado. 10Gobernador Felix pakalhcátnilh Pablo pi̱ cakalhtí̱nalh xli̱pacs hua̱ntu̱ xli̱ma̱lacapu̱ma̱ca̱, pala xli̱ca̱na̱, usu ni̱ ca̱na̱. Pablo tá̱yalh chu̱ chuná̱ tihua̱: --Quit luhua ca̱na̱ li̱pa̱xuhu nacta̱kalhchihui̱naná̱n laqui̱mpi̱ nactakalhmakta̱yay, chu̱ ni̱ caj cquilhpe̱cuán. Li̱huacá̱ ckalhi̱y tapa̱xuhuá̱n nacchihui̱nán c-milacatí̱n, gobernador Felix, sa̱mpi̱ ccatzi̱y pi̱ huix maka̱sá̱ yunú̱ ma̱paksi̱námpa̱t, chu̱ luhua aksti̱tum li̱pímpa̱t mili̱ma̱paksí̱n. 11Hua̱mpi̱ luhua taputzá̱n natlahuaya, nacatzi̱ya̱ pi̱ xtalulóktat hua̱ntu̱ nacuaniyá̱n. La̱nchiyú̱ kalhi̱y akcu̱tuy quilhtamacú̱ la̱ntla̱ ctíchilh c-Jerusalén laqui̱mpi̱ naclakataquilhpu̱tay Dios c-tlanca xtemplo̱. 12Hua̱mpi̱ ni̱tí̱ cchihui̱nama̱xqui̱ma̱ cahuíli̱lh tasi̱tzi, usu acchilij cma̱mi̱ma̱kó̱ tachixcuhuí̱tat, usu cma̱lakaspitma̱kó̱ c-tlanca templo xala c-Jerusalén, na̱ ni̱ pala c-xpu̱kalhtahuakacan judíos, chu̱ na̱ ni̱ pala a̱lacatanu̱ c-Jerusalén. 13Huá̱ xpa̱lacata̱ cli̱huán pi̱ yuma̱ chixcuhuí̱n ni̱ lay caquintima̱lulokniko̱lh xli̱pacs hua̱ntu̱ quili̱ya̱huama̱kó̱. 14Hua̱mpi̱ huí̱ pu̱lactum hua̱ntu̱ cli̱ta̱yay c-milacatí̱n, pi̱ xli̱ca̱na̱ quit chunacú̱ cli̱pa̱huán, chu̱ clacscujnima̱ yama̱ xastacna Dios hua̱nti̱ tilakataquilhpu̱tako̱lh xalakmaka̱n quinatla̱tnacán, chu̱ cca̱najlay xli̱pacs hua̱ntu̱ tili̱chihui̱nanko̱lh xalakmaka̱n profetas, xa̱hua̱ xli̱ma̱paksi̱n Moisés, na̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xlacán ca̱najlako̱y; hua̱mpi̱ ma̱squi chuná̱ ctlahuama̱, yuma̱ chixcuhuí̱n huanko̱y pi̱ quit claktzanka̱ta̱yani̱t caj xpa̱lacata̱ pi̱ quit na̱ chuná̱ cli̱tzaksama̱ yuma̱ xasa̱sti tiji, usu li̱latáma̱t tu̱ makaxtaktá̱qui̱lh Jesús hua̱ntu̱ xlacán cala̱hua̱ taca̱najla li̱ma̱pa̱cuhui̱ko̱y. 15Quit na̱ huá̱ cca̱najlay, chu̱ ckalhkalhi̱ti̱ma̱ hua̱ntu̱ xlacán ca̱najlako̱y, pi̱ Dios nama̱lakastakuani̱ko̱y xli̱pacs tachixcuhuí̱tat ca̱li̱ní̱n, chu̱ antá̱ natasiyuko̱y hua̱nti̱ lAcuán, chu̱ hua̱nti̱ ni̱ lacuán. 16Pus hua̱ quit yumá̱ xpa̱lacata cli̱putzay nactlahuay lacuan tascújut laqui̱mpi̱ chuná̱ ni̱tú̱ nacli̱tamakuasta̱yay c-xlacati̱n Dios, chu̱ ni̱ pala c-xlacati̱ncan tachixcuhuí̱tat. 17“Maka̱sá quilhtamacú̱ alh, quit ctáca̱xli̱ c-Jerusalén, chu̱ calh latapu̱li̱y ca̱lacatanuj ca̱chiqui̱ní̱n, hua̱mpi̱ chú̱ ctitáspitli̱ laqui̱mpi̱ nacma̱sta̱y actzu̱ limosna̱ hua̱ntu̱ nali̱makta̱yako̱cán judíos hua̱nti̱ lakli̱ma̱xkaní̱n chu̱ ni̱tú̱ kalhi̱ko̱y, chu̱ laqui̱mpi̱ naclakataquilhpu̱tanán c-tlanca xtemplo̱ Dios xala c-Jerusalén. 18Acxni̱ xaclakataquilhpu̱tanani̱ttá̱, chu̱ xacma̱kantaxti̱ni̱ttá̱ hua̱ntu̱ lactzu̱ lactzú̱ cli̱smani̱ni̱tahu quin judíos, antá̱ xaclatanu̱ma̱ c-templo, hua̱mpi̱ ni̱tú̱ cli̱kalhkama̱nama̱, chu̱ ni̱ aklhu̱hua̱tnama̱, na̱ ni̱ pala ctatlanca̱ni̱ma̱. Chuná̱ chú̱ quit xactlahuama̱ acxni̱ makapitzi̱n judíos hua̱nti̱ xminko̱ni̱tanchá̱ c-Asia quiucxilhko̱lh c-templo, pus pala huí̱ hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n ctlahuaniko̱ni̱t, usu cli̱tláhualh tala̱kalhí̱n, pus hua̱ tama̱ chixcuhuí̱n caminko̱lh quista̱huako̱y. 20Hua̱mpi̱ cumu xlacán ni̱tí̱ minko̱ni̱t, pus quit clacasquín pi̱ hua̱ yuma̱ chixcuhuí̱n cahuanikó̱n pala tú̱ ni̱tlá̱n cuaniko̱lh, usu tú̱ tala̱kalhí̱n quima̱lulokniko̱lh acxni̱ quima̱kalhapali̱ko̱lh lakko̱lun ma̱paksi̱naní̱n c-Jerusalén. 21Caj xma̱n hua̱ aktum huí̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ quit luhua palha cuaniko̱lh, chu̱ ma̱x ni̱ ma̱tla̱ni̱ko̱lh; chuná̱ cuaniko̱lh: ‘Huixín quima̱lacapu̱pá̱tit caj xpa̱lacata̱ pi̱ cca̱najlay pi̱ Dios nama̱lakastakuani̱ko̱y ni̱n ca̱li̱ní̱n.’ ” 22Gobernador Felix xcatzi̱y xpa̱lacata̱ yama̱ tachixcuhuí̱tat hua̱nti̱ xchipako̱ni̱t xasa̱sti li̱latáma̱t hua̱ntu̱ xlaclhca̱huili̱ni̱t Jesús, chu̱ na̱ xcatzi̱y pi̱ xlacán ni̱ xlakati̱ko̱y tasi̱tzi, huá̱ xpa̱lacata chuná̱ huaniko̱lh yama̱ judíos: --Ma̱x ni̱ cactica̱lacca̱xtlahuanín yumá̱ tu̱ li̱talaksiyuyá̱tit la̱nchiyú̱. Huata xatlá̱n caminka̱lh comandante Lisias laqui̱mpi̱ tancs naquili̱ta̱kalhchihui̱nán la̱ntla̱ luhua qui̱taxtuni̱t. 23A̱li̱sta̱lh Felix ma̱páksi̱lh capitán pi̱ tachí̱n cahuili̱ca̱ Pablo, hua̱mpi̱ cama̱xqui̱ca̱ talacasquín pala tú̱ natlahuay. Pala naminko̱y lakapaxia̱lhnanko̱y xamigos cata̱chihui̱nanko̱lh, chu̱ na̱ ni̱ cali̱huaniko̱ca̱ pala tú̱ nali̱miniko̱y hua̱ntu̱ namaclacasquín. 24Ni̱ li̱maka̱s quilhtamacú̱ Felix ma̱tasaní̱nalh Pablo laqui̱mpi̱ xlá̱ nali̱ta̱kalhchihui̱nán la̱ntla̱ luhua li̱pa̱huancán Jesús, chu̱ lacxtum xlacasquín nata̱kalhchihui̱nancán xpusca̱t hua̱nti̱ xuanicán Drusila, yuma̱ pusca̱t na̱ judía xuani̱t. 25Pablo tzúculh li̱ta̱kalhchihui̱nanko̱y xtachihui̱n Jesús, hua̱mpi̱ acxni̱ ma̱akata̱ksni̱ko̱lh la̱ntla̱ luhua xli̱latama̱tcán ti̱ li̱pa̱huanko̱y, pi̱ nalakmakanko̱y xli̱pacs hua̱ntu̱ li̱xcajnit xtalacapa̱stacni, chu̱ acxni̱ huaniko̱lh la̱ntla̱ Dios fuerza̱ nama̱xoko̱ni̱ko̱y xtala̱kalhi̱ncán hua̱nti̱ ni̱ lakmakamputunko̱y, gobernador Felix nia̱lh xkaxmatputún sa̱mpi̱ xmaka̱klhama̱ xtachihui̱n Pablo xpa̱lacata̱ la̱ntla̱ napa̱ti̱nán lapi̱ ni̱ nalakpali̱y ni̱tla̱n xlatáma̱t. Pus huánilh Pablo: --Aya tla̱n cahuanká̱ mintachihuí̱n. Acxni̱ naquili̱makuaniy nacuaniyá̱n laqui̱mpi̱ naquili̱ta̱kalhchihui̱nampalaya. 26Hua̱mpi̱ huata Felix xlacasquín pi̱ Pablo cama̱lacnú̱nilh tumi̱n laqui̱mpi̱ namakaxtaka, huá̱ xpa̱lacata maklhu̱hua̱ li̱ma̱tasaní̱nalh laqui̱mpi̱ nala̱xakatli̱ko̱y. 27Aktuy ca̱ta̱ lacatzá̱lalh la̱ntla̱ xtachi̱ni̱t Pablo, chu̱ maktum quilhtamacú̱ yama̱ ca̱chiquí̱n talakpáli̱lh ma̱paksi̱ná, táxtulh li̱gobernador Felix, chu̱ huá̱ chú̱ tipa̱lacatánu̱lh Porcio Festo. Chu̱ Felix pi̱ xli̱makapa̱xuhuaputunko̱y judíos, ma̱squi pa̱ti̱ná̱ tili̱makáxtakli̱ Pablo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\