LOS HECHOS 26

1Cha̱nchu̱ rey Agripa chuná̱ huánilh Pablo: --Pus cachihuí̱nanti̱ laqui̱mpi̱ nackaxmata̱hu hua̱ntu̱ huix akspulamá̱n. Xlá̱ stonkli̱ xmacán la̱ xli̱smani̱cán acxni̱ akchihui̱nancán, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: 2“Rey Agripa, ca̱na̱ li̱pa̱xuhu makcatzi̱y quinacú̱ pi̱ tla̱n nacchihui̱nán c-milacatí̱n laqui̱mpi̱ nactamakta̱yay sa̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ luhua lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ quili̱ya̱huama̱kó̱ ta̱ksaní̱n tama̱ judíos. 3Huix stalanca catzi̱ya̱ la̱ntla̱ kalhi̱ko̱y xta̱yatcán, chu̱ aya catzi̱ya̱ hua̱ntu̱ quin cli̱aklhu̱hua̱tnama̱hu, pus huá̱ chú̱ xpa̱lacata̱ cli̱ma̱akatzanka̱yá̱n, chu̱ csquiniyá̱n li̱tlá̱n pi̱ luhua li̱huana̱ xquinkaxpatni̱ quintachihuí̱n laqui̱mpi̱ naakata̱ksa̱ hua̱ntu̱ quit nacuaniyá̱n. 4“Xli̱pacs judíos catzi̱ko̱y la̱ntla̱ quit xaclama̱ acxni̱ actzu̱cú̱ xacuani̱t c-quinca̱chiqui̱n Tarso, chu̱ c-Jerusalén anta̱ni̱ cstactapu̱li̱ko̱lh. 5Lhu̱hua̱ xlacán quilakapasko̱y, chu̱ lapi̱ xuamputunko̱lh tla̱n ma̱lulokko̱y pi̱ quit xacca̱najlay hua̱ntu̱ ca̱najlako̱y tama̱ fariseos, sa̱mpi̱ xlacán hua̱nti̱ tancs ma̱kantaxti̱ko̱y hua̱ntu̱ quinca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n c-xli̱ma̱paksi̱n Moisés. 6Hua̱mpi̱ huá̱ chú̱ quili̱ma̱lacapu̱cani̱t quili̱sta̱huacani̱t caj xpa̱lacata̱ sa̱mpi̱ cca̱najlay pi̱ Dios nama̱kantaxti̱y yama̱ xtachihuí̱n hua̱ntu̱ tima̱lacnu̱niko̱chá̱ xalakmaka̱n quinatla̱tnacán, pi̱ namín quilhtamacú̱ acxni̱ xlá̱ nama̱lakastakuani̱ko̱y xli̱pacs xcamán ca̱li̱ní̱n. 7Lhu̱hua judíos hua̱nti̱ minti̱lhako̱ni̱tanchá̱ xquilhtzucutcán yama̱ kalhacu̱tuy xalakmaka̱n lactali̱pa̱hu quinatla̱tnacan quin judíos, na̱ chuná̱ ca̱najlako̱ni̱t, chu̱ li̱pa̱xuhu kalhkalhi̱ti̱ko̱y pi̱ Dios nama̱kantaxti̱niko̱y yama̱ xtama̱lacnú̱n, chu̱ huá̱ xpa̱lacata li̱ca̱cni̱naniko̱ni̱t, chu̱ putzako̱ni̱t la̱ntla̱ nalakachixcuhui̱ko̱y, hua̱mpi̱ caj huá̱ chú̱ xpa̱lacata lhu̱hua judíos quili̱ma̱lacapu̱ma̱kó̱ pi̱ quit cca̱najlay pi̱ Dios nama̱lakastakuani̱ko̱y ni̱n ca̱li̱ní̱n. 8Chi̱nchu̱ huixín, ¿lá̱ puhuaná̱tit? ¿Pá̱ tuhuaj cahuá̱, usu ni̱ li̱ca̱najlaputu̱ pi̱ Dios tla̱n ma̱lakastakuani̱ko̱y ni̱n ca̱li̱ní̱n? 9“Xapu̱lana̱ acxni̱ quit xaaktzanká̱n xaclama̱, xacpuhuán pi̱ xafuerza̱ nacma̱laksputuko̱y yama̱ hua̱nti̱ aya xli̱pa̱huanko̱y Jesús xala c-Nazaret. 10C-Jerusalén lhu̱hua̱ hua̱nti̱ ctamacanu̱ko̱lh c-pu̱la̱chi̱n, chu̱ caj xacli̱pa̱xuhuay acxni̱ xmakni̱ko̱cán makapitzi̱n ca̱najlaní̱n; chuná̱ quit xactlahuay sa̱mpi̱ hua̱ xanapuxcun pa̱lijni̱ xquili̱ma̱paksi̱ko̱ni̱t. 11Chu̱ na̱ ankalhí̱n, xacma̱pa̱ti̱ni̱ko̱y c-quimpu̱kalhtahuakacán laqui̱mpi̱ calakmakanko̱lh Jesús hua̱nti̱ aya xli̱pa̱huanko̱y; luhua li̱pe̱cua̱ xacsi̱tzi̱niko̱y sa̱mpi̱ hasta ma̱squi lhu̱hua̱ tza̱lako̱lh ca̱lacatanuj ca̱chiqui̱ní̱n, quit ni̱ cmakaxtakko̱lh caanko̱lh huata cputzasta̱lako̱lh laqui̱mpi̱ nacma̱pa̱ti̱ni̱ko̱y. 12“Na̱ maktum csquiniko̱lh li̱tlá̱n xanapuxcun pa̱lijni̱ pi̱ caquima̱xqui̱ko̱lh talacasquín nacán chipako̱y yama̱ ca̱najlaní̱n hua̱nti̱ xlama̱ko̱chá̱ c-xaca̱chiqui̱n Damasco. 13Antá̱ chú̱ xacama̱ quit, chu̱ a̱makapitzi̱n ti̱ quinta̱amakó̱, actzú̱ xuani̱t aya xaccha̱na̱hu, pala ca̱tastúnut xuani̱t, acxni̱ caj xamaktum lam minchá̱ xkakánat c-akapú̱n, chu̱ quinca̱lacatahuacakó̱n yama̱ xkakánat, luhua tlihuaka xuani̱t ni̱ xahua̱ la̱ chichiní. 14Quit, chu̱ xli̱pacs hua̱nti̱ xacta̱ama̱kó̱ lhkan ctamakuasui, chu̱ ctama̱cha̱hu c-tíyat, acxnitiyá̱ ckáxmatli̱ pi̱ xquili̱xakatli̱ma̱ca̱ c-xatachihui̱n hebreo, chu̱ chuná̱ xquihuanima̱: ‘Saulo, Saulo, ¿tú̱ xpa̱lacata quili̱putzasta̱lápa̱t? Xta̱chuná̱ li̱taxtuya̱ toro̱ hua̱ntu̱ acstuli̱talakaputzi̱y acxni̱ lakapa̱xtoka̱ tza̱tzu̱ quihui̱ hua̱ntu̱ lhtucusta̱lanima̱ca̱.’ 15Quit ckalhásquilh: ‘¡Tla̱ti! ¿Tí̱ huix hua̱nti̱ quinta̱chihui̱námpa̱t?’ Quimpu̱chinacán quinkálhti̱lh: ‘Quit Jesús hua̱nti̱ huix putzasta̱lápa̱t. 16Hua̱mpi̱ lacapala̱ cata̱qui, sa̱mpi̱ huá̱ cli̱tasiyunini̱tán pi̱ naquilacscujniya, huix nali̱chihui̱nana̱ c-xlacati̱n tachixcuhuí̱tat hua̱ntu̱ ucxilhni̱ta̱ la̱nchú̱, chu̱ hua̱ntu̱ naucxilhacú̱ a̱li̱sta̱lh hua̱ntu̱ quit nacma̱siyuniyá̱n. 17Quit nacmakta̱yayá̱n laqui̱mpi̱ ni̱tú̱ natlahuaniko̱yá̱n judíos, chu̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos, sa̱mpi̱ quit nacma̱lakacha̱yá̱n c-xca̱chiqui̱ncán. 18Xlacán xta̱chuná̱ c-xaca̱paklhtu̱tá̱ lama̱kó̱, hua̱mpi̱ huix nalakpinko̱ya, chu̱ nali̱ta̱kalhchihui̱nanko̱ya̱ quintachihuí̱n, nama̱lacahua̱ni̱ko̱ya, chu̱ nia̱lh calatama̱ko̱lh xalakaca̱pucsua, huata cakalhi̱ko̱lh xkakánat; chu̱ na̱ chuna li̱tum huix namakta̱yako̱ya̱ laqui̱mpi̱ nia̱lh huá̱ natlahuaniko̱y xtapa̱xuhua̱n akskahuiní, huata huá̱ natlahuako̱y xtapa̱xuhua̱n Dios; chu̱ tancs nama̱siyuniko̱ya̱ pi̱ caquili̱pa̱huanko̱lh, laqui̱mpi̱ chuná̱ tla̱n nama̱tzanka̱naniko̱cán xtala̱kalhi̱ncán, chu̱ nalakcha̱nko̱y tu̱ tla̱n la̱ntla̱ nata̱tapaksi̱ko̱y yama̱ pu̱tum tachixcuhuí̱tat hua̱nti̱ Dios lacsacko̱ni̱t xcamán nahuanko̱y.’ 19“Tancs cuaniyá̱n, rey Agripa, pi̱ quit ni̱ caj clakachixcuhui̱mákalh yama̱ xtachihui̱n Jesús hua̱ntu̱ minchá̱ c-akapú̱n. 20Hua̱mpi̱ hua̱ntu̱ ctláhualh, pu̱lana̱ antiyá̱ c-Damasco ctzuculh li̱ta̱kalhchihui̱nanko̱y judíos antá̱ xalaní̱n pi̱ catalakaspitta̱yako̱lh chu̱ calakpali̱ko̱lh xali̱xcajnit xtalacapa̱stacnicán laqui̱mpi̱ tla̱n nalakachixcuhui̱ko̱y Dios la̱ntla̱ xlá̱ lacasquín, chu̱ tancs calatama̱ko̱lh laqui̱mpi̱ natasiyuko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ lakmakanko̱ni̱t hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n. A̱li̱sta̱lh chú̱ calh c-Jerusalén, chu̱ na̱ antá̱ cani̱huá̱ ctzúculh li̱akchuhui̱naniko̱y yuma̱ li̱pa̱xuhu tama̱catzi̱ní̱n xpa̱lacata̱ la̱ntla̱ Jesús lakma̱xtunán yamá̱ hua̱nti̱ antá̱ xuilakó̱, chu̱ a̱li̱sta̱lh hua̱nti̱ xuilakó̱ xli̱ca̱tlanca c-xatiyat Judea, xli̱pacs cli̱ta̱chihui̱nanko̱lh ma̱squi ti̱ ni̱ judíos. 21Caj xpa̱lacata̱ chuná̱ xactlahuama̱, maktum acxni̱ xaclatanu̱ma̱ c-tlanca templo c-Jerusalén tama̱ judíos pu̱tum quinchipako̱lh, chu̱ hasta xquimakni̱putunko̱y. 22Hua̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ hua̱ Dios quimakta̱yani̱t, chu̱ ni̱tú̱ quiakspulani̱t hasta u̱cyá̱ chú̱, pus huá̱ makcatzi cli̱ta̱anima̱ hasta chú, ni̱ cquilhpe̱cuán cli̱chihui̱nán xtachihui̱n Dios c-xlacati̱ncan tachixcuhuí̱tat, chuná̱ hua̱nti̱ lactalí̱pa̱hu, cumu la̱ hua̱nti̱ ni̱tú̱ xlakasicán. Na̱ ni̱ pala tú̱ a̱ti̱pa̱tu̱ cma̱catzi̱ni̱ma̱kó̱ hua̱ntu̱ pala ni̱ chuná̱ tili̱chihuí̱nalh Moisés, xa̱hua̱ xalakmaka̱n profetas hua̱ntu̱ fuerza̱ nakantaxtuy, 23pi̱ hua̱ Cristo, hua̱nti̱ xli̱mínat xuani̱t, fuerza̱ nama̱pa̱ti̱ni̱cán, chu̱ hasta namakni̱cán, hua̱mpi̱ acxni̱ namakni̱ko̱cán, fuerza̱ nalakastakuanán ca̱li̱ní̱n, hua̱ xlá̱ nali̱chihui̱nán aktum laktáxtut, chu̱ pi̱ aya xlakastakuanani̱ttá nahuán, pus ni̱ xma̱n hua̱ judíos, hua̱mpi̱ xli̱pacs tachixcuhuí̱tat cani̱hua̱ xalaní̱n nalakcha̱nko̱y yuma̱ laktáxtut hua̱ntu̱ xta̱chuná̱ nali̱taxtuniko̱y aktum tlanca xkakánat tu̱ nali̱lacahua̱nanko̱y.” 24Acxni̱ Pablo chuná̱ chihui̱nanko̱lh yuma̱ tachihuí̱n, gobernador Festo chuná̱ quilhánilh: --¡Pablo, huix ma̱x caj nia̱lh acstalanca lápa̱t! Sa̱mpi̱ caj xpa̱lacata xli̱lhu̱hua̱ mintakalhtahuaka̱ ma̱akuitimá̱n. 25Cha̱nchu̱ Pablo chuná̱ kálhti̱lh: --Tali̱pa̱hu gobernador Festo, quit ni̱tú̱ cakuitima̱, sa̱mpi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ cchihui̱nani̱t tancs ta̱kata̱ksa, chu̱ huá̱ xtalulóktat. 26Pablo lakláca̱lh anta̱ni̱ xuí̱ rey Agripa, chu̱ chuná̱ huánilh: --Huix tali̱pa̱hu rey Agripa, luhua li̱huana̱ lakapasa̱ hua̱ntu̱ quin ckalhi̱ya̱hu quintasmani̱ncán, pus caj huá̱ xpa̱lacata luhua ni̱ pala tzinú̱ cquilhpuhuán cchihui̱nán c-milacatí̱n, sa̱mpi̱ ccatzi̱y pi̱ pacs catzi̱ya̱ hua̱ntu̱ akspulani̱t c-quintiyatcán, sa̱mpi̱ hua̱ntu̱ antá̱ akspulani̱t ni̱tú̱ caj tze̱k lani̱t. 27Rey Agripa, huí̱ tu̱ ckalhasquimputuná̱n: ¿pá̱ ca̱najlaya̱ huix hua̱ntu̱ tili̱chihui̱nanko̱lh xalakmaka̱n profetas? Quit ccatzi̱y pi̱ huix ca̱najlaya. 28Rey Agripa kálhti̱lh: --Huata xatlá̱n cacs caquílhuanti. ¿Huix ma̱x puhuana̱ pi̱ naquima̱akata̱ksni̱ya̱ pi̱ cacli̱pa̱hua̱ Jesús caj cumu luhua tancs chihui̱nani̱ta? 29Pablo huanipá̱: --Pus lapi̱ tancs, usu ni̱ tancs cchihui̱nani̱t, Dios xlacásquilh pi̱ xkalhí̱tit, huixín cha̱tunu cha̱tunu̱ hua̱nti̱ quinkaxmatnipá̱tit, yuma̱ tapa̱xuhuá̱n hua̱ntu̱ quit ckalhi̱y caj xpa̱lacata cli̱pa̱huán Jesús, ma̱squi huixín ni̱ chuná̱ xca̱li̱macachi̱cántit cadenas xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quit. 30Rey Agripa tá̱yalh, chu̱ Berenice, xa̱hua̱ gobernador Festo, chu̱ taxtuko̱lh, na̱ pu̱tum taxtuko̱lh hua̱nti̱ antá̱ xmaklahuilakó̱. 31A̱li̱sta̱lh Festo, chu̱ Agripa lacatanu̱ tze̱k tzucuko̱lh li̱chihui̱nanko̱y yuma̱ ta̱klhú̱hui̱t, chu̱ chuná̱ xla̱huaniko̱y: --Xli̱ca̱na̱ pi̱ tama̱ chixcú̱ ni̱tú̱ tlahuani̱t tala̱kalhí̱n, ni̱ pala tzinú̱ lakchá̱n namakni̱cán, chu̱ ni̱ pala c-pu̱la̱chi̱n mini̱niy natanu̱y. 32Agripa huánilh Festo: --Hasta tla̱n xtimakaxtakui̱ yuma̱ chixcú̱ pala ni̱ hua̱ ma̱n xtihua̱ pi̱ xatlá̱n lacasquín ma̱n cama̱kalhapáli̱lh tlanca quimpuxcucan emperador c-Roma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\