GÁLATAS 1

1Quit Pablo apóstol, ni̱ huá̱ xpa̱lacata̱ pala chixcuhuí̱n chuná̱ quili̱lacsacko̱ni̱t, chu̱ quili̱ma̱xtuko̱ni̱t apóstol, hua̱mpi̱ huá̱ quilacsacni̱t Quimpu̱chinacan Jesucristo, xa̱hua̱ Quintla̱tican Dios hua̱nti̱ ma̱lakastakuani̱ni̱t ca̱li̱ní̱n. 2Luhua ca̱na̱ li̱pa̱xuhu cca̱tzoknimá̱n yuma̱ quincarta huixín hua̱nti̱ li̱pa̱huaná̱tit Quimpu̱chinacan Jesucristo, chu̱ lapá̱tit c-xatiyat Galacia, chu̱ na̱ ca̱xakatli̱laca̱ma̱chá̱n xli̱pacs nata̱laní̱n ti̱ lacxtum quinta̱lama̱kó̱ yunú. 3¡Quintla̱tican Dios, xa̱hua̱ Quimpu̱chinacan Jesucristo caca̱siculana̱tlahuán, chu̱ caca̱ma̱xquí̱n tla̱n latáma̱t! 4Jesucristo macamá̱sta̱lh xlatáma̱t, ni̱lh caj quimpa̱lacatacán laqui̱mpi̱ chuná̱ tla̱n naxoko̱nán xpa̱lacata quintala̱kalhi̱ncán ni̱ma̱ mini̱niy naxoko̱nana̱hu, chu̱ naquinca̱lakma̱xtuyá̱n la̱ntla̱ xli̱lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n anán ca̱tuxá̱huat, sa̱mpi̱ huá̱ chuná̱ laclhca̱huili̱ni̱t Quintla̱tican Dios. 5¡Mini̱niy pi̱ caxani̱li̱huayaj xtihua̱ catamá̱xqui̱lh ca̱cni̱ Dios! Chuná̱ calalh, amén. 6Quit luhua caj lanaj cli̱lacahuani̱t la̱ntla̱ huixín luhua lacapala̱ makamputuná̱tit yama̱ xtachihui̱n Cristo hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut, hua̱ntu̱ caj xpa̱lacata xtalakalhama̱n Dios tica̱ma̱lacnu̱nín laqui̱mpi̱ nali̱pa̱huaná̱tit, hua̱mpi̱ huata li̱pa̱huamputuná̱tit yama̱ tanuj tachihuí̱n hua̱ntu̱ ca̱huanicaná̱tit pi̱ naca̱lakma̱xtuyá̱n. 7Ma̱squi xli̱ca̱na̱ tancs cca̱huaniyá̱n pi̱ ni̱tú̱ tanuj xasa̱sti tachihuí̱n hua̱ntu̱ naca̱lakma̱xtuniyá̱n mili̱stacnacán, caj xma̱n pi̱ lama̱kó̱ makapitzi̱n aksani̱nani̱n chixcuhuí̱n hua̱nti̱ a̱tuyá̱ ca̱ma̱puhua̱ni̱yá̱n, sa̱mpi̱ ca̱huaniyá̱n pi̱ ni̱ chuná̱ lapá̱tit, usu ni̱ chuná̱ ca̱najlayá̱tit xta̱chuná̱ la̱ntla̱ lacasquín Dios. Hua̱mpi̱ xlacán caj ca̱li̱ta̱kalhchihui̱namputuná̱n a̱tanuj tachihuí̱n hua̱ntu̱ huanko̱y pi̱ huá̱ ma̱sta̱y laktáxtut, chu̱ ni̱ lakati̱ko̱y yama̱ xlaktaxtut mili̱stacnacán hua̱ntu̱ ca̱ma̱xqui̱yá̱n Cristo. 8Hua̱mpi̱ hua̱ palapi̱ tí̱ xca̱li̱akchihui̱nanín tanuj tachihuí̱n hua̱ntu̱ naca̱lakma̱xtuniyá̱n mili̱stacnacán, ni̱ hua̱ntu̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ yama̱ li̱pa̱xuhu xtachihuí̱n Cristo hua̱ntu̱ quit aya cca̱li̱ta̱kalhchihui̱nani̱tán, tancs cuan pi̱ maktum capá̱ti̱lh xli̱akastacya̱huan Dios, ni̱ quincuenta̱ pala quit, usu pala cha̱tum ángel xala c-akapú̱n ti̱ chuná̱ xtláhualh. 9Ma̱squi xali̱pu̱lana̱ quit aya tancs cca̱huanini̱tán, chú̱ cca̱huanipalayá̱n pi̱ lapi̱ huí̱ ti̱ ca̱li̱akchihui̱naniyá̱n tanuj tachihuí̱n hua̱ntu̱ naca̱lakma̱xtuyá̱n ni̱ hua̱ntu̱ quit cca̱li̱ta̱kalhchihui̱nani̱tán, maktum pi̱ capá̱ti̱lh xli̱akastacya̱huan Dios. 10Ma̱squi ni̱ xlakatí̱tit xma̱n huá̱ hua̱ntu̱ xtalulóktat nacca̱huaniyá̱n; sa̱mpi̱ quit ni̱ huá̱ cputzama̱ la̱ntla̱ tali̱pa̱hu naquili̱ma̱xtuko̱y chixcuhuí̱n, cca̱huaniyá̱n pi̱ huata huá̱ quit ctzaksama̱ pi̱ hua̱ Dios nacmakapa̱xuhuay. Sa̱mpi̱ lapi̱ quit caj xma̱n huá̱ xacpútzalh la̱ntla̱ nacmakapa̱xuhuako̱y chixcuhuí̱n, nia̱lh xatali̱pa̱hu cscujni Cristo xactihua̱. 11Nata̱laní̱n, quit clacasquín nacatzi̱yá̱tit pi̱ yuma̱ xasa̱sti tama̱catzi̱ní̱n hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut hua̱ntu̱ quit cli̱akchihui̱nama̱, ni̱ huá̱ xtalacapa̱stacni chixcuhuí̱n. 12Sa̱mpi̱ quit ni̱ caj cha̱tum chixcú̱ quima̱siyunini̱t, usu quili̱ta̱kalhchihui̱nani̱t, hua̱mpi̱ huatiya Jesucristo ma̱n quima̱catzi̱ni̱ko̱ni̱t xtalacapa̱stacni. 13Huixín ma̱x aya makkaxpatni̱tántit la̱ntla̱ li̱chihui̱nancán la̱ntla̱ quit xacli̱catzi̱y yatiyaná̱ acxni̱ xacsta̱laniy xtaca̱najlacan judíos, chu̱ xacmakma̱kantaxti̱y xli̱pacs hua̱ntu̱ tlahuako̱y judíos; quit xli̱ca̱na̱ pi̱ li̱pe̱cua̱ xacsi̱tzi̱niko̱y, chu̱ xacputzasta̱lako̱y xli̱pacs hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y Jesús laqui̱mpi̱ nacma̱laksputuko̱y. 14Acxni̱ quit na̱ xacma̱kantaxti̱y yama̱ xli̱ma̱paksi̱n Moisés hua̱ntu̱ sta̱laniko̱y judíos, la̱ntla̱ xli̱pacs hua̱nti̱ lacxtum xacta̱stacko̱ni̱t, quit pacs xactlajako̱y la̱ntla̱ a̱huan huá̱ xacli̱akaán xtaca̱najlacán, tlak xacputzay la̱ntla̱ luhua li̱huana̱ nacma̱kantaxti̱y pacs lactzu̱ lactzu̱ li̱ma̱paksí̱n hua̱ntu̱ li̱pa̱huanko̱y, chu̱ makaxtakta̱qui̱ko̱ni̱t xamaka̱n xnatla̱tnacán. 15Hua̱mpi̱ hasta acxni̱ quit ni̱ xaca̱lacachín ca̱tuxá̱huat, Dios quilácsacli, chu̱ láclhca̱lh pi̱ cscujni nacli̱taxtuy. Cha̱nchu̱ a̱li̱sta̱lh acxni̱ lákcha̱lh quilhtamacú̱, caj la̱ntla̱ tlanca̱ xtalakalhamá̱n xlá̱ quintasánilh, 16acxni̱ quili̱ma̱lacahuá̱ni̱lh xCam Jesús c-xatiji Damasco laqui̱mpi̱ quit a̱li̱sta̱lh nacli̱akchihui̱nán yama̱ li̱pa̱xuhu xtachihuí̱n hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut c-xlaksti̱pa̱ncán hua̱nti̱ ni̱ judíos. Hua̱mpi̱ acxni̱ chuná̱ quiakspúlalh ni̱tú̱ xaclakama̱ pala tí̱ naquili̱ta̱kalhchihui̱nán hua̱ntu̱ nacuán. 17Na̱ ni̱ pala calh c-Jerusalén laqui̱mpi̱ nacta̱chihui̱nanko̱y hua̱nti̱ aya xapu̱lana̱ apóstoles xuanko̱ni̱t, huata quit tuncán calh c-xatiyat Arabia, chu̱ acxni̱ cqui̱táspitli antá̱ cchimpá̱ c-Damasco. 18Hasta xli̱aktutu ca̱ta a̱cu calh c-Jerusalén laqui̱mpi̱ naclakapasa̱ apóstol Pedro, chu̱ akcu̱quitzis quilhtamacú̱ antá̱ lacxtum xacta̱lama̱chá. 19Hua̱mpi̱ acxni̱ antá̱ xaclama̱chá̱, ni̱ cucxilhko̱lh a̱makapitzi̱n apóstoles, caj xma̱n huá̱ cúcxilhli̱ Santiago hua̱nti̱ xta̱la Quimpu̱chinacan Jesús. 20Quit tla̱n cca̱ma̱lulokniyá̱n c-xlacati̱n Dios pi̱ yumá̱ hua̱ntu̱ quit cca̱tzoknanimá̱n hua̱ xtalulóktat. 21A̱li̱sta̱lh acxni̱ ctáca̱xli̱ c-Jerusalén, calh latapu̱li̱y c-xatiyat Siria, chu̱ Cilicia. 22Huá̱ xpa̱lacata, yama̱ quilhtamacú̱ c-xatiyat Judea ni̱ naj tí̱ xquilakapasko̱y nata̱laní̱n hua̱ntu̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús hua̱nti̱ xuilakó̱ c-lactzu̱ ca̱chiquí̱n tu̱ ma̱paksi̱ko̱y yama̱ tíyat. 23Caj xma̱n xkaxmatko̱y la̱ntla̱ xquili̱chihui̱nancán: “Yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ xali̱pu̱lana̱ xquinca̱putzasta̱layá̱n laqui̱mpi̱ naquinca̱tamacanu̱yá̱n c-pu̱la̱chi̱n, huá̱ chú̱ na̱ aya li̱akchihui̱nama̱ yuma̱ li̱pa̱xuhu tachihuí̱n la̱ntla̱ nali̱pa̱huana̱hu Jesús hua̱ntu̱ xlá̱ xapu̱lh quilhtamacú̱ xma̱laksputuputún.” 24Chu̱ pacs xli̱ma̱xqui̱ko̱y pa̱xcatcatzí̱nit Dios caj xpa̱lacata̱ hua̱ntu̱ xlá̱ tlahuani̱t c-quilatáma̱t.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\