HEBREOS 11

1Lapi̱ xli̱ca̱na̱ li̱pa̱huana̱hu Dios, pus tancs quili̱ca̱najlatcán pi̱ namaklhti̱nana̱hu hua̱ntu̱ kalhkalhi̱ma̱hu; na̱ luhua lacatancs quili̱catzi̱tcán pi̱ xli̱ca̱na̱ huí̱, chu̱ anán hua̱ntu̱ li̱pa̱huana̱hu ma̱squi ni̱ ucxilhma̱hu. 2Sa̱mpi̱ hasta xalakmaka̱n quinatla̱tnacán, Dios ca̱li̱má̱xtulh lactali̱pa̱hu xlakskatá̱n caj xpa̱lacata li̱pa̱huanko̱lh hua̱ntu̱ xma̱lacnu̱niko̱ni̱t. 3Ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ quin ni̱ ucxilhni̱tahu acxni̱ caj xli̱tlihuaka xtachihui̱n Dios li̱ma̱lacatzuqui̱ko̱lh xli̱pacs hua̱ntu̱ anán c-akapú̱n, chu̱ ca̱tuxá̱huat, hua̱mpi̱ ca̱najlaya̱hu pi̱ chuná tlahuani̱t. Pus xli̱pacs hua̱ntu̱ la̱nchú̱ ucxilha̱hu, Dios li̱ma̱lacatzuqui̱ni̱t hua̱ntu̱ ni̱ naj xanán. 4Maká̱n, caj xpa̱lacata cumu Abel luhua xli̱pa̱huán Dios xlá̱ li̱sa̱huánilh xli̱ca̱xtlahuá̱n xpu̱xoko xtala̱kalhí̱n hua̱ntu̱ tlak xatlá̱n ni̱ xahua hua̱ntu̱ li̱sa̱huánilh xta̱la Caín. Dios lakáti̱lh xli̱ca̱xtlahuá̱n, chu̱ li̱má̱xtulh tali̱pa̱hu chixcú. Ma̱squi maká̱n ni̱ni̱t Abel, hua̱mpi̱ chunacú̱ li̱chihui̱nama̱ tla̱n xtatlahu hua̱ntu̱ tlahuani̱t la̱ntla̱ li̱pa̱hua̱ Dios. 5Na̱ chuna li̱tum xamaka̱n chixcú̱ xuanicán Enoc, aksti̱tum li̱pa̱hua̱ Dios, huá̱ xpa̱lacata cha̱tumi̱nica xastacná̱ li̱le̱nca̱ c-akapú̱n, ni̱ u̱nú̱ ni̱lh, sa̱mpi̱ acxni̱ tzucúcaj putzacán nia̱lh ta̱ksca̱ aya xle̱ni̱ttá̱ Dios. C-xasa̱ntujlani Li̱kalhtahuaka̱ huan pi̱ acxni̱ xlamajcú̱ ca̱tuxá̱huat, Dios luhua lakáti̱lh la̱ntla̱ aksti̱tum xli̱pa̱huán. 6Tancs quili̱catzi̱tcán pi̱ ni̱ cha̱tum ti̱ tla̱n namakapa̱xuhuay Dios lapi̱ ni̱ li̱pa̱huán, chu̱ xli̱pacs hua̱nti̱ laktalacatzuhui̱putún Dios, xlacasquinca̱ pu̱lh naca̱najlay pi̱ Dios lama̱ xastacná, chu̱ pi̱ nalakalhamanko̱y xli̱pacs hua̱nti̱ putzako̱y, chu̱ li̱pa̱huanko̱y. 7Na̱ chuna li̱tum xamaka̱n quilhtamacu̱ Noé caj xpa̱lacata xli̱pa̱huán Dios, acxni̱ Dios ma̱catzí̱ni̱lh hua̱ntu̱ nalay, ma̱squi ni̱ naj xtasiyuy hua̱ntu̱ huanica̱, xlá̱ ca̱najlalh, chu̱ tzúculh tlahuay yama̱ tlanca páklha̱t laqui̱mpi̱ tla̱n napu̱lakma̱xtuko̱y ti̱ xala c-xchic. Xa̱huachí̱ caj xpa̱lacata cumu Noé li̱pa̱hua̱ Dios, chu̱ tláhualh hua̱ntu̱ li̱ma̱páksi̱lh, chuná̱ li̱makstuntlahuako̱lh xli̱pacs a̱makapitzi̱n tachixcuhuí̱tat xala ca̱tuxá̱huat hua̱nti̱ pacs mu̱xtuko̱lh sa̱mpi̱ ni̱ ca̱najlaputunko̱lh hua̱ntu̱ xuanima̱ko̱ca̱, huata xlá̱ tla̱n maklhtí̱nalh xlaktaxtut xli̱stacna̱ hua̱ntu̱ Dios ma̱xqui̱ko̱y hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y. 8Na̱ chuna li̱tum caj xpa̱lacata̱ pi̱ Abraham xli̱pa̱huán Dios, acxni̱ Dios ta̱chihuí̱nalh, chu̱ huánilh pi̱ catáca̱xli caalh mákat anta̱ni̱ xlá̱ nama̱xqui̱y aktum tlanca tíyat anta̱ni̱ li̱pa̱xuhu natahuilay, xlá̱ ca̱nájlalh hua̱ntu̱ huanica̱, la̱li̱huán tzúculh taca̱xa̱ c-xca̱chiquí̱n, huatiyá̱ pi̱ tzúculh tla̱huán ma̱squi ni̱ xcatzi̱y xaní̱ luhua xcha̱ma̱. 9Chu̱ caj xpa̱lacata pi̱ ca̱nájlalh hua̱ntu̱ Dios xma̱lacnu̱nini̱t nata̱qui̱y, antá̱ xlá̱ xlama̱chá̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ cha̱tum tiji̱tla̱huani̱ hua̱nti̱ caj xmakui̱. Hua̱mpi̱ cumu xli̱pa̱huán Dios pa̱xuhua̱na̱ pá̱ti̱lh hua̱ntu̱ antá̱ xakspulama̱, chu̱ hasta tipu̱tahui̱ lactzu̱ chiqui̱ hua̱ntu̱ xli̱aksti̱sakako̱cán xmakxu̱hua calhni̱lu̱. Na̱ antá̱ xta̱pu̱huilako̱lh cha̱tuy xcaman Isaac, chu̱ Jacobo ti̱ na̱ macxtum xta̱kalhi̱ko̱y tu̱ huatiya tama̱lacnú̱n. 10Hua̱mpi̱ Abraham niucxnicú̱ a̱tuyá̱ puhua̱, huata xlá̱ chunatiyá̱ xucxilhlacacha̱ma̱ hasta ni̱li̱huayá̱ luhua nachá̱n yama̱ c-tlanca ca̱chiquí̱n hua̱ntu̱ niucxni̱ catiláclalh sa̱mpi̱ huá̱ Dios xli̱lhca̱huili̱ni̱t, chu̱ huá̱ ma̱n xtlahuani̱t. 11Na̱ chuna li̱tum yama̱ tzican Sara hua̱nti̱ xpusca̱t xuani̱t Abraham, ma̱squi xlá̱ aya tzicaná xuani̱t, chu̱ ni̱ lay xkalhi̱y xcamán, xa̱huachí̱ Abraham luhua aya ko̱lutzí̱n xuani̱t, pero cumu lacxtum xli̱pa̱huanko̱y Dios maklhti̱nanko̱lh li̱tlihuaka, chu̱ kalhi̱ko̱lh cha̱tum xkahuasacán, sa̱mpi̱ xca̱najlako̱y pi̱ Dios pacs nama̱kantaxti̱y hua̱ntu̱ xlá̱ xma̱lacnu̱niko̱ni̱t. 12Ma̱squi luhua ko̱lutziná xuani̱t Abraham, chu̱ nia̱lh luhua maka̱s quilhtamacú̱ xtilama̱, pero makastacko̱lh xkahuasacán, chu̱ na̱ xta̱chuná̱ xli̱lhu̱hua̱ stacu̱ tu̱ huí̱ c-akapú̱n típaclhli̱ tilhú̱hualh xquilhtzúcut, usu xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xli̱lhu̱hua cucu̱ tu̱ anán c-xquilhtu̱n ta̱kaya̱huaná̱ hua̱ntu̱ ni̱ lay pu̱tlakacán akastunu. 13Xli̱pacs yuma̱ chixcuhuí̱n tini̱ko̱lh acxni̱ Dios ni̱ xa̱ma̱kantaxti̱y hua̱ntu̱ xma̱lacnu̱niko̱ni̱t; hua̱mpi̱ cumu xli̱pa̱huanko̱y Dios, xca̱najlako̱y pi̱ pacs nama̱kantaxti̱y hua̱ntu̱ xca̱huanini̱t, chu̱ tili̱pa̱xuhuako̱lh hua̱ntu̱ nakantaxtuy ma̱squi caj lakamákat xucxilhlacacha̱nko̱y. Xlacán stalanca catzi̱ko̱lh pi̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat caj xti̱taxtuma̱kó̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ cha̱tum hua̱nti̱ caj xamini. 14Cha̱nchu̱ hua̱nti̱ chuná̱ li̱chihui̱nanko̱ni̱t xlacán lacatancs quinca̱li̱ma̱akata̱ksni̱yá̱n pi̱ chunacú̱ tiputzama̱kó̱ lacatum anta̱ni̱ luhua natapaksi̱ko̱y, chu̱ xli̱pa̱án antá̱ natahuilako̱y. 15Sa̱mpi̱ lapi̱ caj xma̱n hua cahuá̱ putzama̱ko̱lh aktum pú̱cuxtu xta̱chuná̱ tu̱ xmakaxtakko̱ni̱tanchá̱ c-xca̱chiqui̱ncán, pus ni̱ xatuhua̱ xtitapu̱spitko̱lh anta̱ni̱ xminko̱ni̱tanchá. 16Hua̱mpi̱ xlacán xputzama̱kó̱ aktum tlak xatlá̱n, chu̱ li̱pa̱xuhu tíyat; huá̱ xucxilhlacacha̱nko̱ni̱t yama̱ xasa̱sti xca̱chiqui̱ncán xala c-akapú̱n. Huá̱ xpa̱lacata Dios ni̱ tzinú̱ li̱ma̱xananko̱y acxni̱ li̱ta̱yako̱y pi̱ huá̱ xDioscán, sa̱mpi̱ aya ca̱xtlahuaniko̱ni̱t aktum xatlá̱n, chu̱ ca̱li̱pa̱xuhu ca̱chiquí̱n anta̱ni̱ lacxtum nata̱latama̱ko̱y. 17Xa̱huá̱ na̱ calacapa̱stáctit, acxni̱ Dios tili̱úcxilhli̱ Abraham lapi̱ xli̱ca̱na̱ xli̱pa̱huán, xlá̱ ca̱nájlalh, chu̱ kalhakáxmatli hua̱ntu̱ li̱ma̱páksi̱lh Dios pi̱ camákni̱lh xkahuasa Isaac c-xokspun pu̱ca̱xtlahuá̱n laqui̱mpi̱ chuná̱ nali̱sa̱huaniy Dios la̱ntla̱ aktum li̱taca̱xtlahuá̱n xpu̱xoko tala̱kalhí̱n. Pus chuná̱ xli̱ca̱na̱ tzúculh tlahuay, ma̱squi xcatzi̱y pi̱ yuma̱ cha̱stum xkahuasa hua̱nti̱ Dios chuna̱ na̱má̱ tili̱chihuí̱nalh: 18“Caj xpa̱lacata tama̱ minkahuasa̱ huanicán Isaac lhu̱hua̱ nakalhi̱ya̱ ti̱ nalacachinko̱y a̱li̱sta̱lh minquilhtzúcut.” 19Abraham stalanca xcatzi̱y pi̱ Dios kalhi̱y tlanca li̱tlihuaka̱ laqui̱mpi̱ nama̱lakastakuani̱y xkahuasa̱ ca̱li̱ní̱n, chu̱ ma̱squi a̱li̱sta̱lh huanipá̱ pi̱ ni̱ camákni̱lh, tla̱n napuhuana̱hu pi̱ caj xali̱ucxílhti̱t xuani̱t hua̱ntu̱ xli̱ca̱na̱ xtikantáxtulh lapi̱ xtimákni̱lh la̱ntla̱ xuanicani̱t natlahuay. 20Na̱ chuna li̱tum Isaac, xkahuasa Abraham, li̱ta̱chihui̱nanko̱lh xlakkahuasán Jacob, chu̱ Esaú pi̱ Dios lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ nama̱xqui̱ko̱y cha̱tunu sa̱mpi̱ xlá̱ aksti̱tum xli̱pa̱huán hua̱ntu̱ xma̱lacnu̱niko̱ni̱t. 21Na̱ chuna li̱tum acxni̱ Jacob ko̱lutziná xuani̱t, chu̱ aya xni̱majá, cha̱tunu cha̱tunu̱ li̱ta̱chihui̱nanko̱lh xnata̱natna xlakkahuasan José pi̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ Dios nama̱xqui̱ko̱y hua̱ntu̱ nali̱latama̱ko̱y, sa̱mpi̱ xlá̱ aksti̱tum xca̱najlani̱t hua̱ntu̱ xma̱lacnu̱niko̱cani̱t, chu̱ ma̱squi xli̱takalán ta̱kxpá̱qui̱lh tíjaxli c-xquincan xlí̱xtoko, má̱xqui̱lh pa̱xcatcatzí̱nit Dios xpa̱lacata xtama̱lacnú̱n. 22Na̱ chuna li̱tum, maká̱n acxni̱ aya xni̱majá̱ José caj xpa̱lacata̱ pi̱ xlá̱ tancs xli̱pa̱huán Dios ma̱catzi̱ni̱ca̱ pi̱ hua̱ yama̱ xnata̱chiqui̱n israelitas pacs nataxtuko̱ya̱chá̱ c-xatiyat Egipto, xa̱huá̱ hasta makaxtaktá̱quilh tachihuí̱n laqui̱mpi̱ nale̱ncán xlaclúcut laqui̱mpi̱ antá̱ nama̱acnu̱cana̱chá̱ c-xatiyat Canaán. 23Na̱ chuna li̱tum yama̱ maka̱n quilhtamacú̱ acxni̱ tilacáchilh Moisés, xtla̱t, chu̱ xtzí̱ ma̱tze̱kko̱lh aktutu papá sa̱mpi̱ ucxilhko̱lh pi̱ luhua li̱lakati̱t kahuasa, chu̱ caj xpa̱lacata xli̱pa̱huanko̱y Dios, xa̱huá̱ tancs xcatzi̱ko̱y pi̱ xlá̱ pacs nama̱kantaxti̱y c-xlatáma̱t yama̱ kahuasa̱ hua̱ntu̱ xma̱lacnu̱niko̱ni̱t, chu̱ ma̱squi rey Faraón xli̱ma̱paksi̱nani̱t pi̱ camakni̱ko̱ca xli̱pacs lactzu̱ lakskata̱n israelitas, xlacán ni̱ tzinú̱ pe̱cuanko̱lh huata chunatá̱ li̱pa̱huanko̱lh Dios. 24Na̱ xa̱huá̱ acxni̱ Moisés chixcuhuí̱lalh, cumu xlá̱ na̱ luhua aksti̱tum xli̱pa̱huán Dios xlá̱ ni̱ ma̱tlá̱ni̱lh nali̱tapa̱cuhui̱y xta̱nat rey xala c-Egipto, sa̱mpi̱ hua̱ xtzuma̱t rey xmakastacni̱t, 25huata tla̱n tláhualh acxtum naán ta̱pa̱ti̱ko̱y hua̱ntu̱ xli̱pa̱ti̱ma̱ko̱lh israelitas hua̱nti̱ Dios xca̱lacsacni̱t nalakma̱xtuko̱y, chu̱ ni̱ ma̱tlá̱ni̱lh naán makpa̱xuhuay c-xlaksti̱pa̱ncan hua̱nti̱ luhua lactali̱pa̱hu ma̱paksi̱naní̱n, chu̱ na̱ namaktlahuay tala̱kalhí̱n hua̱ntu̱ nali̱pa̱xuhuay. 26Xlá̱ a̱tzinu̱ tlak tla̱n makcátzi̱lh sa̱mpi̱ ma̱tlá̱ni̱lh lacxtum nata̱pa̱ti̱ko̱y hua̱nti̱ Dios xca̱lacsacni̱t ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ xucxilhputunko̱cán, xlá̱ chuná̱ tláhualh sa̱mpi̱ xucxilhlacacha̱ma̱ hua̱ntu̱ tlak tlanca xtápalh nama̱xqui̱cán c-xlacati̱n Dios, chu̱ ni̱ huá̱ lakati̱láca̱lh yama̱ tu̱ xtapalh tumi̱n hua̱ntu̱ xma̱xqui̱cán c-xatiyat Egipto. 27Na̱ huá̱ xpa̱lacata̱ pi̱ Moisés xli̱pa̱huán Dios, chu̱ xca̱najlay hua̱ntu̱ xlá̱ xma̱lacnu̱niko̱ni̱t xcamán, xlá̱ ni̱ a̱tuyá̱ puhua̱, huata táca̱xli, táxtulh c-Egipto, ni̱ huá̱ cui̱ntaj tláhualh pi̱ nasi̱tzi̱y rey xpa̱lacata hua̱ntu̱ xtlahuama̱, huata xlá̱ aktum xcatzi̱y nama̱kantaxti̱y hua̱ntu̱ xma̱tzuqui̱ni̱t, sa̱mpi̱ xta̱chuná̱ pala luhua ma̱n xucxilhma̱ Dios ti̱ ni̱ tasiyuy. 28Xa̱huá̱ cumu Moisés ca̱nájlalh hua̱ntu̱ huánilh Dios xlá̱ mákni̱lh tantum calhni̱lu̱, chu̱ li̱ma̱paksí̱nalh pi̱ xkalhni̱ cali̱puxmani̱ca̱ xama̱laccha akatunu xchiccan israelitas, sa̱mpi̱ yuma̱ catzi̱sní̱ Dios macámilh cha̱tum ángel hua̱nti̱ makni̱ko̱lh xanapuxcun camán hua̱nti̱ xuilakó̱ c-Egipto, hua̱mpi̱ anta̱ni̱ xli̱paxi̱ko̱cani̱t kalhni̱ má̱laccha, caj chunatá ti̱tum ti̱táxtulh tiakspuntzá̱lalh ángel yama̱ chiqui, chu̱ yama̱ tzi̱sní̱ ma̱tzuqui̱ko̱lh xpa̱scuajcan israelitas huanicán pa̱scua̱ xla ta̱kspuntza̱lí̱n. 29Na̱ chuna li̱tum acxni̱ israelitas taxtuko̱chá̱ c-xatiyat Egipto, acxtum ca̱najlako̱lh hua̱ntu̱ Dios huaniko̱lh, chu̱ pacs li̱pa̱huanko̱lh, huá̱ xpa̱lacata tla̱n li̱pa̱tacutko̱lh yama̱ tlanca ta̱kaya̱huaná̱ huanicán Mar Rojo, ca̱scacni, xta̱chuná̱ la̱mpala ni̱tú̱ xuani̱t chúchut, hua̱mpi̱ caj li̱puntzú acxni̱ soldados xala c-Egipto na̱ xpa̱tacutputunko̱y, antá̱ xlacán pu̱tum mu̱xtuko̱lh. 30Na̱ calacapa̱stáctit la̱ntla̱ israelitas li̱tamakstiliko̱lh aktujun quilhtamacú̱ xaca̱chiqui̱n Jericó, caj xpa̱lacata xli̱pa̱huanko̱y Dios, chu̱ xca̱najlako̱y hua̱ntu̱ xma̱lacnu̱niko̱ni̱t, pus yuma̱ pá̱tzaps hua̱ntu̱ xli̱stilihuili̱cani̱t ca̱chiquí̱n caj xalan ta̱kpu̱spitko̱lh. 31Na̱ chuna̱ yama̱ xaaktzanka̱ta̱yani pusca̱t huanicán Rahab, hua̱nti̱ ma̱tze̱kko̱lh c-xchic yama̱ chixcuhui̱n israelitas hua̱nti̱ xanko̱ni̱t ucxilhuili̱nanko̱y c-xca̱chiquí̱n. A̱li̱sta̱lh acxni̱ Dios ma̱sputuko̱lh ti̱ xala c-Jericó, Rahab ni̱tú̱ akspúlalh caj xpa̱lacata li̱pa̱hua̱ Dios. 32¿Tú̱ ta̱ji̱tá̱ xacca̱huanín? Sa̱mpi̱ ni̱ acchá̱n quilhtamacú̱ la̱ntla̱ nacca̱huaniyá̱n xpa̱lacata Gedeón, chu̱ Barac, chu̱ Sansón, chu̱ Jefté, chu̱ David, chu̱ Samuel, chu̱ xpa̱lacata̱ lhu̱hua xalakmaka̱n xpa̱lacachihui̱nani̱n Dios. 33Na̱ caj xpa̱lacata xli̱pa̱huanko̱y Dios chu̱ aksti̱tum xca̱najlako̱y hua̱ntu̱ xuaniko̱ni̱t, xli̱ca̱na̱ pi̱ kalhi̱ko̱lh li̱tlihuaka̱ naakchipako̱y a̱tanuj tíyat, chu̱ aksti̱tum huili̱ko̱lh xli̱ma̱paksi̱ncán, makamaklhti̱nanko̱lh hua̱ntu̱ Dios xma̱lacnu̱niko̱ni̱t nama̱xqui̱ko̱y, chu̱ acxni̱ makapitzí̱n xlakmuju̱ko̱cán leones laqui̱mpi̱ nahuako̱cán, caj xpa̱lacata xli̱pa̱huanko̱y Dios pus ni̱tú̱ xtlahuaniko̱y. 34Chu̱ acxni̱ clhcuyuputunko̱cán xtamacapu̱ko̱cán c-tlanca lhcúya̱t, hua̱mpi̱ xlacán xma̱mixiko̱y, chu̱ maklhu̱hua̱ laktaxtuniko̱lh acxni̱ xli̱makni̱putunko̱cán espada, tikalhi̱ko̱lh li̱tlihuaka̱ acxni̱ luhua xlaclako̱y, ma̱squi ni̱ lactalí̱pa̱hu xuanko̱ni̱t hua̱mpi̱ kalhi̱ko̱lh li̱tlihuaka, chu̱ ta̱yaniko̱lh c-pu̱ta̱la̱tlahu, chu̱ maklhu̱hua̱ pu̱tlakatza̱lale̱nko̱lh yama̱ xala makat tropa hua̱nti̱ xta̱la̱makni̱ma̱kó̱ c-pu̱ta̱la̱tlahu. 35Xa̱huachí̱ makapitzi̱n lacchaján caj xpa̱lacata aksti̱tum xli̱pa̱huanko̱y Dios, hua̱nti̱ xmakni̱niko̱cani̱t xli̱nata̱lancán hua̱mpi̱ lakastakuananko̱lh ca̱li̱ní̱n. Chu̱ hasta makapitzí̱n ni̱ pe̱cuanko̱lh la̱ntla̱ makni̱ko̱ca̱ anta̱ni̱ xma̱patini̱ma̱ko̱ca̱ ni̱ lacasquinko̱lh nalakma̱xtuko̱cá̱n sa̱mpi̱ xcatzi̱ko̱y pi̱ acxni̱ nalakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n a̱tzinu̱ ca̱li̱pa̱xuhu anta̱ni̱ nacha̱nko̱y. 36Makapitzí̱n pa̱xuhuana̱le̱nko̱lh ma̱squi lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ li̱ma̱ma̱xani̱ko̱ca̱, li̱kama̱nanko̱ca̱, ka̱snokko̱ca̱, li̱chi̱huili̱ko̱ca̱ cadenas, chu̱ ma̱pa̱ti̱ni̱ko̱ca̱ pu̱la̱chi̱n. 37Na̱ chuna li̱tum lhu̱hua̱ hua̱nti̱ li̱actalamakni̱ko̱ca̱ chíhuix, makapitzí̱n li̱lacchucutucxko̱ca̱ sierra, huí̱ ti̱ li̱makni̱ko̱ca̱ espada, lhu̱hua hua̱ntu̱ tipa̱ti̱ko̱lh. Makapitzí̱n cha̱li̱puhua̱na̱ xlapu̱lako̱y sa̱mpi̱ luhua lakli̱ma̱xkaní̱n xuanko̱ni̱t, chu̱ lacatum lacatum xanko̱y maktahuilako̱y, makapitzi̱n caj xma̱n huá̱ xli̱lhaka̱nanko̱y xmakxu̱hua calhni̱lu̱, usu xla tí̱ntzun sa̱mpi̱ ni̱ xanán tu̱ a̱makapitzí̱n nali̱lhaka̱nanko̱y. Makapitzí̱n xacatzajuananí̱n xlapu̱lako̱y la̱ntla̱ xali̱kamá̱n xtlahuako̱cani̱t. 38Yuma̱ koxutaní̱n hua̱nti̱ ni̱tú̱ xlakasi li̱ucxilhko̱lh hua̱nti̱ xala yuma̱ ca̱tuxá̱huat, makapitzí̱n xlacán ankalhí̱n xtza̱lapu̱lay cani̱huá̱ c-desierto anta̱ni̱ ni̱tí̱ xuilakó̱, usu ca̱tlanca̱quihuí̱n, usu anta̱ni̱ xta̱ksko̱y tla̱n natatze̱kko̱y c-xtampi̱n sipi̱ usu c-lactlanca lhucu. 39Ma̱squi xlacán luhua lactalí̱pa̱hu li̱taxtuko̱lh caj xpa̱lacata luhua aksti̱tum li̱pa̱huanko̱lh Dios, hua̱mpi̱ ni̱mpala cha̱tum xlacán maklhtí̱nalh u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat hua̱ntu̱ Dios xma̱lacnu̱niko̱ni̱t nama̱xqui̱ko̱y. 40Huá̱ chuná̱ li̱tláhualh Dios sa̱mpi̱ aya xquinca̱pa̱staclacamimá̱n quin, laqui̱mpi̱ chuná̱ la̱ntla̱ quin chu̱ xlacán acxtum namaklhti̱nana̱hu yama̱ tapa̱xuhuá̱n chu̱ laktáxtut hua̱ntu̱ xlá̱ xma̱lacnu̱ni̱t.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\