JUAN 21

1Ni̱ xli̱maka̱s quilhtamacú̱ Jesús tasiyunipalako̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t c-xquilhtu̱n xata̱kaya̱huana Tiberias. Acxni̱ tasiyuniko̱lh chuná̱ qui̱táxtulh: 2Luhua macxtum xuilakó̱ Simón Pedro, chu̱ Tomás hua̱nti̱ xli̱ma̱pa̱cuhui̱ko̱y Gemelo, xa̱hua̱ Natanael xala c-Caná tu̱ ma̱paksi̱y Galilea, chu̱ xcaman Zebedeo, xa̱hua̱ a̱cha̱tuy li̱tum xli̱ma̱kalhtahuaka̱t Jesús. 3Simón Pedro huaniko̱lh a̱makapitzí̱n: --Quit cama̱ squi̱ti̱nán. --Pus lapi̱ pímpa̱t quin nacca̱ta̱aná̱n --kalhti̱ko̱lh a̱makapitzí̱n. Lacapala̱ taju̱ko̱lh c-aktum pu̱tacutnu, chu̱ anko̱lh. Hua̱mpi̱ la̱ntla̱ tantascaca̱ squi̱ti̱nanko̱lh ni̱tú̱ chipako̱lh. 4Acxni̱ luhua a̱tzinú̱ aya cxkakay, Jesús tasiyuniko̱lh c-xquilhtu̱n chúchut, hua̱mpi̱ cumu ni̱ naj luhua li̱huana̱ xcatzi̱ko̱y yama̱ li̱ma̱kalhtahuáka̱t, ni̱ lakapasko̱lh pala huá̱ Jesús. 5Xlá̱ chuná̱ kalhasquinko̱lh: --Chixcuhuí̱n, ¿pi̱ tu̱ chipátit squi̱ti? --Ni̱tú̱ cchipahu --kalhti̱nanko̱lh xlacán. 6--Pus camacapítit mintza̱lhcán c-xpakstacat pu̱tacutnu, chu̱ chuná̱ tla̱n nachipayá̱tit. Pus chí̱ xlacán maca̱nko̱lh, chu̱ lhu̱hua squi̱ti̱ chipako̱lh, hasta nia̱lh lay xma̱cutuko̱y xtza̱lhcán c-chúchut. 7Cha̱nchu̱ yama̱ xli̱ma̱kalhtahuaka̱t Jesús hua̱nti̱ luhua xpa̱xqui̱y, xlá̱ cátzi̱lh hua̱nti̱ cxakatli̱ko̱ni̱t, chu̱ chuná̱ huánilh Pedro. --¡Tamá̱ hua̱nti̱ quinca̱xakatli̱ni̱tán, huá̱ Quimpu̱chinacán! Acxni̱ káxmatli̱ Pedro pi̱ huá̱ Quimpu̱chinacán, xlá̱ lacapala̱ lhaká̱nalh, sa̱mpi̱ xtapu̱xtunani̱t, lhkan alh c-chúchut, tzúculh paxtacuta. 8Ma̱x pala aktum ciento metro xli̱lakamákat hasta c-xquilhtú̱n anta̱ni̱ xuilako̱chá, chu̱ a̱makapitzi̱n li̱ma̱kalhtahuáka̱t lacatzucu̱ tixuatali̱minko̱lh xtza̱lhcán sa̱mpi̱ lhu̱hua̱ xtaju̱ma̱ squi̱ti, chu̱ chunatiyá̱ xtaju̱ma̱kó̱ c-pu̱tacutnu̱ hasta li̱cha̱nko̱lh c-xquilhtú̱n. 9Acxni̱ xlacán cha̱nko̱lh c-xquilhtú̱n ucxilhko̱lh pi̱ xma̱lhcuyuni̱t, chu̱ cxpupuma̱kó̱ tantum squi̱ti, chu̱ na̱ antá̱ xuí̱ mactum caxtala̱nchu̱. 10Jesús chuná̱ huaniko̱lh: --Cali̱tántit ca̱na̱ caj stantuy squi̱ti̱ hua̱ntu̱ a̱cu chipátit huixín. 11Simón Pedro lacapala̱ taju̱pi̱ c-pu̱tacutnu, chu̱ xuatacútulh yama̱ tza̱lh hasta c-xquilhtu̱n chúchut; pacs lactlanca squi̱ti, hasta aktum ciento a̱ti̱puxamacu̱tutu, hua̱mpi̱ ma̱squi luhua lhu̱hua squi̱ti xuani̱t, yama̱ tza̱lh ni̱ talacáxti̱tli. 12--¡Calacapalátit, u̱nú̱ catántit hua̱yaná̱tit! --huaniko̱lh Jesús. Pus lakanko̱lh anta̱ni̱ xlá̱ xuí̱, hua̱mpi̱ ni̱ pala cha̱tum xli̱ma̱kalhtahuáka̱t xpuhua̱ nakalhasquín pala xlá̱ xli̱ca̱na̱ Quimpu̱chinacán xuani̱t yama̱ chixcú, sa̱mpi̱ xlacán xcatzi̱ko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ huá̱. 13Jesús talacatzúhui̱lh c-lhcúya̱t, tíyalh yama̱ caxtala̱nchu̱, chu̱ ma̱xqui̱ko̱lh laqui̱mpi̱ nahuako̱y, chu̱ na̱ chuna li̱tum ma̱xqui̱ko̱lh yama̱ squi̱ti. 14Chuná̱ yuma̱ xli̱maktutu̱ tasiyuniko̱lh Jesús xli̱ma̱kalhtahuáka̱t hasta acxni̱ tilakastakuánalh ca̱li̱ní̱n. 15Cha̱nchu̱ acxni̱ hua̱yanko̱lh, Jesús kalhásquilh Simón Pedro: --Simón, xcam Jonas, ¿pi̱ tlak quimpa̱xqui̱ya̱ ni̱ xahua̱ la̱ntla̱ u̱huilakó̱ quimpa̱xqui̱ko̱y? Pedro kálhti̱lh: --Quimpu̱chinacán, huix catzi̱ya̱ pi̱ cpa̱xqui̱yá̱n. Jesús huánilh: --Pus camaktakalhkó̱ hua̱nti̱ quit cli̱ma̱xtuko̱y xta̱chuná̱ la̱ntla̱ lactzu̱ quiborrego. 16Xli̱maktuy kalhasquimpá̱: --Simón, xcam Jonas, ¿pi̱ luhua xli̱ca̱na̱ chi̱nchu̱ quimpa̱xqui̱ya? Xlá̱ kálhti̱lh: --Quimpu̱chiná, huix catzi̱ya̱ pi̱ xli̱ca̱na̱ quit cpa̱xqui̱yá̱n, chu̱ ni̱ caj cli̱huanimá̱n. Xlá̱ huanipá̱: --Pus camaktakalhkó̱ quiborrego. 17Xli̱maktutu̱ huanipá̱: --Simón xkahuasa Jonas, ¿xli̱ca̱na̱ chi̱nchu̱ quimpa̱xqui̱ya? Pedro luhua li̱puhua̱ sa̱mpi̱ aya xli̱maktutu̱ la̱ntla̱ xkalhasquima̱ lapi̱ luhua xli̱ca̱na̱ xpa̱xqui̱y, xlá̱ chuná̱ huánilh: --Quimpu̱chiná, huix pacs catzi̱ya, chu̱ luhua stalanca catzi̱ya̱ pi̱ quit cpa̱xqui̱yá̱n. Jesús huanipá̱: --Lapi̱ xli̱ca̱na̱ la̱ntla̱ quihuaniya, pus luhua li̱huana̱ camaktakalhkó̱ quiborrego. 18Xli̱ca̱na̱ lacatancs cuaniyá̱n pi̱ acxni̱ huix kahuasacú̱ xuani̱ta, luhua ma̱n li̱huana̱ xtaca̱xta̱yaya, xpina̱ anta̱ni̱ huix xpuhuana, chu̱ ni̱tí̱ xli̱huaniyá̱n, hua̱mpi̱ acxni̱ nako̱luna, ma̱n nachaxa̱ mimacán, chu̱ tanu̱ hua̱nti̱ nahuili̱niyá̱n milháka̱t, chu̱ nale̱ná̱n anta̱ni̱ huix ni̱ pimputuna. 19Acxni̱ chuná̱ huánilh yuma̱ tachihuí̱n, xlá̱ luhua lacatancs xuaniputún la̱ntla̱ Pedro nani̱y caj xpa̱lacata Jesús, chu̱ chuná̱ nali̱ma̱tlanqui̱y Dios, chu̱ na̱ chuná̱ nali̱ma̱siyuy pi̱ xli̱ca̱na̱ xli̱pa̱huán. Chu̱ acxni̱ chuná̱ huaniko̱lh chuná̱ huanipá̱: --Huix ankalhi̱ná̱ caquista̱lani, chu̱ caquili̱pá̱huanti. 20Acxni̱ xtla̱huama̱kó̱, Pedro talakáspitli, chu̱ úcxilhli̱ pi̱ na̱ csta̱laniti̱lhay yama̱ xli̱ma̱kalhtahuaka̱t Jesús hua̱nti̱ luhua xpa̱xqui̱y, huatiya̱ yama̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t hua̱nti̱ lacxtum xta̱hui̱ c-xpa̱xtú̱n acxni̱ a̱huatiyá̱ tita̱hua̱yanko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, xlá̱ chuná̱ tikalhásquilh: “Quimpu̱chinacán, ¿xatí̱ namacama̱sta̱yá̱n?” 21Pus acxni̱ hua̱ yumá̱ úcxilhli̱ Pedro csta̱lanima̱, kalhásquilh Jesús: --Quimpu̱chinacán, ¿chá̱ hua̱ yumá̱, tú̱ xlá̱ naakspulay acxni̱ nani̱y? 22Jesús huánilh: --Lapi̱ cahuá̱ xaclacásquilh pi̱ calatáma̱lh xastacná̱ hasta acxni̱ quit nacmimpalay, tamá̱ huix ni̱ mincuenta̱; huatiya̱ huix pi̱ caquista̱lani, chu̱ caquili̱pá̱huanti. 23Yama̱ quilhtamacú̱ lhu̱hua̱ hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱ni̱ttá̱ Jesús tzucuko̱lh ma̱akahuani̱ko̱y tachihuí̱n pi̱ yama̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t niucxni̱ catíni̱lh. Hua̱mpi̱ Jesús ni̱ huá̱ pala pi̱ ni̱ catíni̱lh, huata xlá̱ chuná̱ huá̱: “Lapi̱ quit xaclacásquilh calatáma̱lh xastacná̱ hasta acxni̱ quit nacmimpalay, tamá̱ huix ni̱ mincuenta̱.” 24Pus quit yuma̱ xli̱ma̱kalhtahuaka̱t Jesús hua̱nti̱ xpuhuancán pi̱ ni̱ catíni̱lh, chu̱ na̱ quit ctzokni̱t yuma̱ libro hua̱ntu̱ huixín li̱kalhtahuakátit, chu̱ chuná̱ lacatancs cli̱chihui̱nán hua̱ntu̱ quit ma̱n cucxilhni̱t c-xlatama̱t Jesús. Xa̱huachí̱ quit stalanca ccatzi̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ hua̱ntu̱ cuan, chu̱ ni̱tu̱ caksani̱nama̱. 25Luhua lhu̱hua̱ lactlanca li̱ca̱cni tatlahu hua̱ntu̱ tlahuani̱t Jesús, hua̱mpi̱ ni̱ pacs tzokuilicani̱t, hua̱mpi̱ lapi̱ pacs xtátzokli̱ ti̱pa̱tu tipatu, cpuhuán pi̱ hasta ma̱x ni̱ anán anta̱ni̱ xuili̱ca̱ ca̱tuxá̱huat yama̱ xli̱lhu̱hua libro hua̱ntu̱ xtzokko̱ca̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\