SAN MATEO 14

1Rey Herodes hua̱nti̱ xli̱hui̱ li̱gobernador c-Galilea, acxni̱ xlá̱ lákcha̱lh tachihuí̱n la̱ntla̱ xli̱chihui̱nancán Jesús, 2huata xlá̱ na̱má̱ huaniko̱lh hua̱nti̱ antá̱ xta̱scujma̱kó̱: “Tamá̱ hua̱nti̱ huanicán Jesús xalán pala huá̱ Juan Bautista, ma̱x lakastakuánalh ca̱li̱ní̱n, chu̱ mimpá̱ ca̱quilhtamacú̱, huachá̱ chuná̱ li̱tlahuako̱y lactlanca li̱ca̱cni tatlahu.” 3Hua̱ chuná̱ xli̱huán Herodes sa̱mpi̱ huá̱ xma̱chipi̱nani̱t Juan, chu̱ tachí̱n tile̱nca̱ c-pu̱la̱chi̱n. Huá̱ chuná̱ li̱tláhualh caj xpa̱lacata Herodías hua̱nti̱ xpusca̱t xuani̱t xta̱la Felipe, 4sa̱mpi̱ xlá̱ ni̱tlá̱n tláhualh hua̱ntu̱ maktum quilhtamacú̱ tihuánilh Juan: “Ni̱tlá̱n la̱ntla̱ li̱pímpa̱t milatámat, ni̱ mi̱li̱ta̱tahuílat miya̱stá.” 5Puschí̱ rey Herodes xmakni̱putún Juan, hua̱mpi̱ xlakpe̱cuampalay sa̱mpi̱ la̱ntla̱ xli̱lhu̱hua judíos xcatzi̱cán pi̱ Juan huá̱ profeta xuani̱t. 6Hua̱mpi̱ acxni̱ ma̱kátzi̱lh xca̱ta̱ la̱ntla̱ tachixcúhui̱lh Herodes, chu̱ xli̱pa̱xuhuama̱ca̱ xtucuhuiní, hua̱ xtzuma̱t Herodías, xlá̱ alh tantli̱y antá̱ c-xlacati̱ncan li̱pu̱tum anta̱ni̱ xua̱yama̱ko̱ca̱. Pus luhua lakáti̱lh Herodes la̱ntla̱ xlá̱ tántli̱lh. 7Hasta ma̱lacnú̱nilh pi̱ nama̱xqui̱y la̱ntla̱ tu̱ xlá̱ nasquiniy. 8Hua̱mpi̱ cumu yama̱ tzuma̱t alh li̱xakatli̱y xtzi, xlá̱ li̱huana̱ stacyá̱hualh tu̱ nasquín, pus na̱má̱ alh huaniy Herodes: --Quit clacasquín pi̱ la̱nchuj tuncán xquima̱xqui̱ c-paktum pula̱tu̱ xakxe̱ka Juan Bautista. 9Acxni̱ chuná̱ káxmatli̱ rey Herodes hua̱ntu̱ xlacasquín tzuma̱t, xlá̱ luhua tali̱puhuá̱ni̱lh. Hua̱mpi̱ huá̱ xpa̱lacata̱ pi̱ xma̱lacnu̱nini̱t la̱ntla̱ pala tú̱ csquínilh, chu̱ pi̱ na̱ pacs xkaxmatko̱ni̱t ti̱ xta̱huilakó̱, pus lacapala̱ li̱ma̱paksí̱nalh pi̱ namaxqui̱cán, 10chu̱ na̱ ma̱paksí̱nalh pi̱ capixca̱acti̱ca̱ xakxe̱ka Juan Bautista c-pu̱la̱chi̱n. 11A̱li̱sta̱lh chú̱ pu̱li̱minca̱ paktum pula̱tu, macama̱xqui̱ca̱ yama̱ tzuma̱t, hua̱ chu̱ xlá̱ má̱xqui̱lh xtzi. 12Cha̱nchu̱ caj li̱puntzú̱ chinko̱lh hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y Juan, le̱nko̱lh xtiyatli̱hua, chu̱ ma̱acnu̱ko̱lh. A̱li̱sta̱lh chú̱ lakanko̱lh Jesús, ma̱catzi̱ni̱ko̱lh hua̱ntu̱ xakspulani̱t Juan. 13Acxni̱ Jesús cátzi̱lh hua̱ntu̱ xakspulani̱t Juan, huata xlá̱ na̱ tatampú̱xtulh anta̱ni̱ xlama̱, cha̱lh c-ta̱kaya̱huaná, antá̱ táju̱lh c-aktum pu̱tacutnu, chu̱ tá̱alh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t lacatum anta̱ni̱ tzili̱s ca̱huán cajá ka̱nu̱y. Hua̱mpi̱ lhu̱hua̱ xala cani̱hua̱ lactzu̱ ca̱chiquí̱n ca̱lacatzuní̱n, acxni̱ catzi̱ko̱lh anta̱ni̱ nachá̱n yama̱ pu̱tacutnu, xlacán anko̱lh putzako̱y, hua̱mpi̱ caj tuhuani̱anko̱lh. 14Acxni̱ chú̱ Jesús tácutli̱ c-pu̱tacutnu, úcxilhli̱ pi̱ luhua lhu̱hua̱ xkalhkalhi̱ma̱kó̱. Xlá̱ lakalhamanko̱lh, chu̱ ma̱pacsako̱lh xli̱pacs hua̱nti̱ xli̱minko̱ni̱t xta̱tatlacán. 15Huatiya̱ yama̱ quilhtamacú̱, acxni̱ ko̱tánu̱lh, xli̱ma̱kalhtahuaka̱t Jesús lakminko̱lh, chu̱ na̱má̱ huaniko̱lh: --Aya ko̱tánu̱lh, chu̱ tzi̱suamajá, xa̱huachí̱ ni̱ anán cachiquí̱n u̱nú̱ lacatzú̱, Huata xatlá̱n cahuanikó̱ yuma̱ xli̱pacscán pi̱ caanko̱lhá̱ c-xchiccán, usu anta̱ni̱ huí̱ aktum ca̱chiquí̱n laqui̱mpi̱ antá̱ natama̱huako̱y xli̱huatcán. 16Huata Jesús huaniko̱lh: --Pus ni̱ luhua xlacasquinca̱ pala a̱lacatanu̱ naanko̱y, huata huixín ma̱n cama̱hui̱kó̱tit. 17Xlacán kalhti̱nanko̱lh: --Hua̱mpi̱, ¿lá̱ntla̱ chú̱ quin nacma̱accha̱ni̱ya̱hu nacma̱hui̱ko̱ya̱hu? Sa̱mpi̱ ni̱ lhu̱hua̱ ckalhi̱ya̱hu caxtala̱nchu̱, caj xma̱n macquitzis, xa̱hua̱ tantuy squi̱ti. 18Jesús huanipalako̱lh: --Pus caquili̱tanítit hua̱ntu̱ kalhi̱yá̱tit. 19Jesús li̱ma̱paksi̱ko̱lh xli̱pacs li̱lhu̱hua̱ pi̱ antá̱ catahuilako̱lh ca̱sakatna. A̱li̱sta̱lh acxni̱ maklhtí̱nalh yama̱ macquitzis caxtala̱nchu̱, xa̱hua̱ tantuy squi̱ti, xlá̱ talacayá̱hualh c-akapú̱n, pa̱xcatcatzí̱nilh Dios xpa̱lacata lí̱huat. Acxni̱ lakchakako̱lh caxtala̱nchu̱, chú̱ ma̱xqui̱ko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t laqui̱mpi̱ xlacán nama̱akpitziniko̱y xli̱pacs. 20Pacs hua̱yanko̱lh, chu̱ tla̱n kalhkasko̱lh. Hua̱mpi̱ a̱li̱sta̱lh xlacán ma̱tzamapalako̱lh pa̱cu̱tuy pakxu̱ xatalakchakatama̱n caxtala̱nchu̱, xa̱hua̱ squi̱ti̱ hua̱ntu̱ akatá̱xtulh. 21Hua̱nti̱ tihua̱yanko̱lh, xkatzi̱y ma̱x pala akquitzis mi̱lh chixcuhuí̱n, tanuj cue̱nta̱ lacchaján, chu̱ lactzu̱ camán. 22A̱li̱sta̱lh Jesús huaniko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t pi̱ cataju̱ko̱lh yama̱ c-pu̱tacutnu̱ laqui̱mpi̱ xlacán pu̱lh huá̱ napa̱tacutko̱ya̱chá, chu̱ hasta a̱li̱sta̱lh xlá̱ nalakcha̱nko̱y sa̱mpi̱ a̱cu xuanima̱kó̱ tachixcuhuí̱tat pi̱ caanko̱lhá̱ c-xchiccán. 23Acxni̱ chú̱ pacs ma̱quilhanu̱ko̱lh tachixcuhuí̱tat, tiaksputtahui̱ ka̱stí̱n anta̱ni̱ caj xacstu alh tlahuay xoración. Acxni̱ chú̱ luhua aya li̱huana̱ tzi̱suanko̱lh antacú̱ xlá̱ xlaya̱ xacstu. 24Chi̱nchu̱ pu̱tacutnu̱ hua̱ntu̱ xpu̱ama̱kó̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, antiyá̱ c-xita̱t ta̱kaya̱huaná̱ xan, hua̱mpi̱ caj xamaktum li̱pe̱cua̱ la̱ntla̱ tzúculh u̱nán, chu̱ yama̱ pu̱tacutnu̱ li̱pe̱cua̱ xma̱lactzuhuiji̱ma̱ la̱ntla̱ xli̱tlihuaka ta̱kaya̱huaná̱ xtanakama̱; hasta xma̱lakspitputún la̱ntla̱ csnokmín u̱n. 25Acxni̱ chú̱ luhua tzi̱sacú xuani̱t, ni̱ naj cxkakay, Jesús lakanko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t xkalhtla̱huanti̱lhay chúchut c-ta̱kaya̱huaná. 26Cha̱nchu̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t acxni̱ ucxilhko̱lh pi̱ xkalhtla̱huama̱ chúchut, xlacán li̱pe̱cua̱ pe̱cuanko̱lh, tzúculh ca̱tasako̱y, na̱má̱ huanko̱y: --Tama̱ xlá̱ ma̱x caj ni̱n quinca̱ma̱lacapalajuani̱má̱n. 27Hua̱mpi̱ tuncán xakatli̱ko̱lh Jesús, huaniko̱lh: --Cama̱tlihuaklhcántit, ni̱ cape̱cuántit, sa̱mpi̱ quit Jesús hua̱nti̱ cca̱lakama̱chá̱n. 28Pedro xakátli̱lh, chu̱ na̱má̱ quilhánilh: --Tla̱ti, hua̱ palapi̱ xli̱ca̱na̱ huix hua̱nti̱ támpa̱t, pus chú̱ na̱ caquintasanipi̱ laqui̱mpi̱ na̱ tla̱n nactla̱huán c-xkalhni chúchut hasta anta̱ni̱ huix ya̱pi. 29Cha̱nchu̱ xlá̱ huá̱: --Pus caakpúhuanti, catat. Yama̱ Pedro la̱li̱huán tácutli̱ c-pu̱tacutnu, chu̱ na̱ chuná̱ tzúculh kalhtla̱huán chúchut laqui̱mpi̱ namín ta̱la̱pa̱xtoka̱ Jesús. 30Hua̱mpi̱ acxni̱ xlá̱ makcátzi̱lh pi̱ luhua tlihuaka xmima̱ u̱n, fuerza̱ pé̱cualh, tzúculh laktzanka̱y c-chúchut, na̱má̱ quilhánilh: --¡Tla̱ti Jesús, catlahua̱ li̱tlá̱n caquimakta̱ya! 31Acxnitiyá̱ chú̱ Jesús macachípalh, na̱má̱ huánilh: --Pedro, ¿tú̱huan huix ni̱ lay quili̱pa̱huana? ¿Lá̱ntla̱ chú̱ quimacpuhuani̱ pi̱ ni̱ cactimakta̱yán? 32Acxni̱ chú̱ xlacán taju̱ko̱lh c-pu̱tacutnu, yama̱ u̱n tuncán tácacsli. 33Chi̱nchu̱ a̱makapitzi̱n xli̱ma̱kalhtahuáka̱t hua̱nti̱ antá̱ xtaju̱ma̱kó̱ c-pu̱tacutnu, lacapala̱ lakatatzokostako̱lh, na̱má̱ huaniko̱lh: --¡Luhua xli̱ca̱na̱ chú̱ ccatziya̱hu pi̱ huix xCam Dios! 34Acxnitiyá̱ chú̱ lacapala̱ tzúculh pa̱tacutko̱y c-ta̱kaya̱huaná, chu̱ antá̱ cha̱nko̱lh c-xatiyat huanicán Genesaret. 35Acxni̱ hua̱nti̱ antá̱ xalaní̱n lakapasko̱lh pi̱ hua̱ Jesús hua̱nti̱ xchini̱t, xlacán tuncán li̱chihui̱nanko̱lh c-xli̱ca̱tlanca̱ anta̱ni̱ xuilakó̱ c-xtiyatcán. Tuncán tzúculh li̱minko̱y xta̱tatlaní̱n laqui̱mpi̱ nama̱pacsako̱y Jesús. 36Makapitzí̱n squiniko̱lh li̱tlá̱n pi̱ cama̱xqui̱ko̱lh talacasquín ca̱na̱ caj xtampaksta̱n xlháka̱t naxamaniko̱y yama̱ ta̱tatlaní̱n, chu̱ xli̱pacs hua̱nti̱ xamaniko̱lh xlhaka̱t Jesús pacs tatla̱ni̱ko̱lh ma̱squi caxatu̱cahua̱ tajátat xkalhi̱ko̱y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\