SAN MATEO 23

1A̱li̱sta̱lh chú̱ Jesús tzúculh xakatli̱ko̱y xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, xa̱hua̱ xli̱lhu̱hua̱ ti̱ antá̱ xya̱kó̱, na̱má̱ huaniko̱lh: 2“Yama̱ laktzokqui̱naní̱n, xa̱hua̱ fariseos, hua̱ xlacán ma̱xqui̱ko̱cani̱t li̱ma̱paksí̱n nama̱lacatancsaniy tachixcuhuí̱tat hua̱ntu̱ huamputún xli̱ma̱paksi̱n Moisés. 3Cumu hua̱ xlacán mima̱kalhtahuaka̱nacán luhua xli̱ca̱na̱ pi̱ tla̱n nakaxpatniko̱yá̱tit tu̱ xlacán naca̱huaniyá̱n, chu̱ cama̱kantaxtí̱tit hua̱ntu̱ naca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n, hua̱mpi̱ ni̱ chuná̱ huixín cakantí̱tit xta̱yatcán hua̱ntu̱ xlacán tlahuama̱kó̱. Sa̱mpi̱ tama̱ chixcuhuí̱n luhua tla̱n hua̱ntu̱ li̱chihui̱nanko̱y, hua̱mpi̱ caj a̱lakamákat, anta̱ni̱ caj xacstucán, tlahuama̱kó̱ hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n. 4Xlacán huaniko̱y xta̱ca̱najlaní̱n pi̱ fuerza̱ cama̱kantaxti̱ko̱lh lactzu̱ lactzu̱ li̱ma̱paksí̱n hua̱ntu̱ xlacán na̱ ni̱ ma̱kantaxti̱ma̱kó̱ c-xlatama̱tcán. Yumá̱ tu̱ li̱ma̱paksi̱ko̱y catlahuako̱lh tachixcuhuí̱tat, xta̱chuná̱ li̱taxtuy la̱ntla̱ lactzinca tacuca̱ hua̱ntu̱ ma̱cuqui̱ko̱y a̱makapitzi̱n hasta ma̱squi nia̱lh lay le̱ncán. Hua̱mpi̱ hua̱ yuma̱ fariseos ni̱ pala tzinú̱ li̱toklhputunko̱y ca̱na̱ caj skantum actzu̱ xmacancán. 5Acxni̱ xlacán tlahuako̱y aktum li̱tla̱n tamakta̱y, huata luhua lakati̱ko̱y anko̱y anta̱ni̱ tzamacán laqui̱mpi̱ nali̱ucxilhko̱y a̱makapitzí̱n pi̱ xli̱ca̱na̱ lacuan chixcuhuí̱n. Xlacán lakati̱ko̱y slamahuacaniko̱cán c-xmu̱ncan, chu̱ c-xmacxpa̱ncan xlháka̱t lacti̱tzu̱ xu̱hua̱ anta̱ni̱ tatzokni̱t xtachihui̱n Dios, chu̱ na̱ chuna li̱tum luhua lakati̱ko̱y paktlanca̱ tlahuako̱y xquilhpa̱n xlhaka̱tcán laqui̱mpi̱ nali̱ucxilhcán pi̱ xli̱ca̱na̱ chuná̱ li̱ma̱xqui̱ma̱ ca̱cni̱ Dios. 6Anta̱ni̱ pa̱scuajnama̱ca̱ xlacán lakati̱ko̱y hua̱ xacalacan lactáhui̱lh c-pu̱makca̱tani, chu̱ na̱ chuná̱ li̱catzi̱ko̱y acxni̱ anko̱y c-pu̱makca̱tani, lacasquinko̱y pi̱ hua̱ntu̱ xacalacan lactáhui̱lh nama̱xqui̱cán sa̱mpi̱ luhua lactalí̱pa̱hu, chu̱ lakskalalan chixcuhuí̱n makcatzi̱ko̱cán, 7chu̱ luhua lacasquinko̱y pi̱ nama̱xqui̱ko̱cán ca̱cni̱ acxni̱ naxakatli̱pa̱xtokko̱cán c-tiji, chu̱ lakati̱ko̱y nali̱ma̱pa̱cuhui̱ko̱cán lactlanca ma̱kalhtahuaka̱naní̱n. 8“Hua̱mpi̱ huata hua̱ huixín, niucxni̱ tiputzayá̱tit pi̱ chuná̱ nali̱ca̱cni̱nanicaná̱tit la̱ntla̱ naca̱li̱ma̱pa̱cuhui̱caná̱tit lactlanca ma̱kalhtahuaka̱naní̱n, huá̱ chuná̱ cca̱li̱huaniyá̱n sa̱mpi̱ huixín caj li̱nata̱lán, chu̱ caj xma̱n cha̱tum kalhi̱yá̱tit ti̱ luhua mima̱kalhtahuaka̱nacán, huá̱ quit, Cristo. 9Chu̱ na̱ chuna li̱tum ni̱ pala cha̱tum huixín ti̱ capútzalh pi̱ nali̱ma̱pa̱cuhui̱y tlanca mintla̱ticán sa̱mpi̱ caj xma̱n cha̱tum kalhi̱yá̱tit tlanca Mintla̱ticán, huachá̱ ti̱ huilachá̱ c-akapú̱n. 10Na̱ ni̱ pala huá̱ tla̱n catlahuátit pi̱ cha̱tum huixín nahuanicán tlanca Mimpuxcucán, sa̱mpi̱ caj xma̱n cha̱tum kalhi̱yá̱tit hua̱nti̱ luhua Mimpuxcucán, caj xma̱n huá̱ quit, Cristo mima̱akapu̱taxti̱nacán. 11Hua̱nti̱ luhua putzaputún la̱ntla̱ xlakasi nali̱taxtuy c-milaksti̱pa̱ncán, pus huata huá̱ cama̱tlá̱ni̱lh xlacscujni nali̱taxtuniko̱y a̱makapitzi̱n xta̱ca̱najlaní̱n. 12Huá̱ chuná̱ cca̱li̱huanimá̱n sa̱mpi̱ hua̱nti̱ caj xacstu putzama̱ la̱ntla̱ xlakasi naacstuli̱ma̱xtucán, xalán ni̱ maka̱s tama̱ma̱xani̱y, chu̱ ma̱tu̱tzuhui̱cán; huata hua̱nti̱ ni̱tú̱ putzama̱ ma̱squi caj la̱ntla̱ ni̱tú̱ xlakasi li̱taxtuma̱, huata huá̱ chú̱ luhua kalhi̱y xca̱cni̱ li̱taxtuy a̱li̱sta̱lh. 13“¡Hua̱mpi̱ koxutaní̱n la̱ntla̱ aktzanka̱ni̱tántit huixín laktzokqui̱naní̱n, chu̱ huixín fariseos, sa̱mpi̱ huixín luhua lakapu̱tiyu̱naní̱n! Li̱pe̱cua̱ tu̱ napa̱ti̱naná̱tit sa̱mpi̱ huixín ma̱lacchuhuaniko̱yá̱tit má̱laccha̱ hua̱nti̱ tanu̱putunko̱y c-xtapaksi̱t Dios. Huixín ni̱ tanu̱putuná̱tit, na̱ ni̱ pala makaxtakko̱yá̱tit pi̱ natanu̱ko̱ya̱chá̱ hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ tanu̱putunko̱y. Huixín tze̱k akskahuimaklhti̱ko̱yá̱tit xchiccán hua̱nti̱ ni̱makanko̱cani̱t lacchaján, chu̱ laqui̱mpi̱ ni̱ naca̱catzi̱nicaná̱tit minta̱yatcán luhua lacsuan tachihuí̱n li̱chihuinanta̱yayá̱tit acxni̱ tlahuayá̱tit oración. Pus huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ luhua tlanca kalhi̱yá̱tit mintala̱kalhi̱ncán. 15“¡Koxutaní̱n la̱ntla̱ aktzankani̱tántit huixín fariseos, chu̱ laktzokqui̱naní̱n, sa̱mpi̱ luhua xaaksani̱naní̱n! Xli̱ca̱na̱ pi̱ cani̱huá̱ piná̱tit lakatza̱lako̱yá̱tit lhu̱hua ca̱chiquí̱n, chu̱ tíyat hasta acxni̱ naqui̱ta̱ksá̱tit cha̱tum akmakat chixcú̱ hua̱nti̱ judío natlahuayá̱tit, hua̱mpi̱ acxni̱ tzucuyá̱tit makaca̱najlayá̱tit, chuná̱ la̱ntla̱ huixín ca̱najlayá̱tit, hasta tlak xatzanka̱n latáma̱t ma̱xqui̱yá̱tit hua̱ntu̱ nali̱chá̱n c-lhcúya̱t c-pu̱pa̱tí̱n ni̱ xahua̱ la̱ntla̱ tu̱ huixín kalhi̱yá̱tit. 16“¡Koxutaní̱n la̱ntla̱ aktzanka̱ni̱tántit huixín lakatzi̱ni̱n chixcuhuí̱n hua̱nti̱ pu̱lali̱pimpá̱tit a̱makapitzí̱n! Huixín huaná̱tit: ‘Acxni̱ pala ti̱ li̱ta̱yay hua̱ntu̱ nama̱kantaxti̱y, chu̱ lapi̱ caj huá̱ nali̱quilhán yama̱ tlanca xtemplo̱ Dios, ni̱tu̱ tlahuay tala̱kalhí̱n ma̱squi ni̱ cama̱kantáxti̱lh. Hua̱mpi̱ lapi̱ huá̱ nali̱quilhán oro hua̱ntu̱ tanu̱ma̱ c-templo, xli̱ca̱na̱ pi̱ luhua xli̱ma̱kantáxti̱t xtachihuí̱n hua̱ntu̱ nali̱ta̱yay sa̱mpi̱ natlahuay tala̱kalhí̱n lapi̱ ni̱ nama̱kantaxti̱y.’ 17¡Xli̱ca̱na̱ pi̱ huixín luhua xalactu̱ntusnu, chu̱ na̱ lakatzi̱ní̱n! Sa̱mpi̱ caj caquihuanítit: ¿tú̱ tlak luhua xlacasquinca? ¿Pi̱ huá̱ oro usu huá̱ xtemplo̱ Dios? Pus huixín mili̱catzi̱tcán pi̱ caj huá̱ xpa̱lacata templo ma̱squi chú̱ li̱tasiculuna̱tlahuani̱t oro. 18Huixín na̱ chuná̱ huaná̱tit pi̱ lapi̱ cha̱tum ma̱lacnu̱y xpa̱lacata̱ tu̱ natlahuay, chu̱ lapi̱ huá̱ nali̱quilhán yuma̱ altar hua̱ntu̱ huí̱ c-xpu̱lacni templo, ni̱ tlahuay tala̱kalhí̱n ma̱squi ni̱ cama̱kantáxti̱lh hua̱ntu̱ xli̱ta̱yani̱t, hua̱mpi̱ lapi̱ huá̱ nali̱quilhán li̱ca̱xtlahuá̱n hua̱ntu̱ huí̱ c-xokspun altar luhua fuerza̱ xli̱ma̱kantáxti̱t hua̱ntu̱ nali̱ta̱yay, sa̱mpi̱ lapi̱ ni̱ nama̱kantaxti̱y aya tlahuani̱t tala̱kalhí̱n. 19¡Luhua lakatzi̱ní̱n, chu̱ lactzaca̱tna̱ c-mintalacapa̱stacnicán huixín! Pus caj caquihuanítit, ¿tú̱ tlak kalhi̱y xlakasi̱ c-xlacati̱n Dios? ¿Pi̱ hua̱ li̱ca̱xtlahuá̱n, usu hua̱ altar anta̱ni̱ huili̱cán yuma̱ li̱ca̱xtlahuá̱n laqui̱mpi̱ chuná̱ nali̱tasiculuna̱tlahuay? 20Quit lacatancs cca̱huaniyá̱n pi̱ hua̱nti̱ ma̱lacnu̱y pala tú̱ nama̱kantaxti̱y, chu̱ huá̱ li̱quilhán yuma̱ altar hua̱ntu̱ huí̱ c-templo, ni̱ caj xma̱n huá̱ li̱quilhama̱ altar huata na̱ pacs li̱quilhama̱ la̱ntla̱ tu̱ huí̱ c-xokspun altar. 21Na̱ chuna li̱tum hua̱nti̱ li̱ta̱yay pala tú̱ nama̱kantaxti̱y, chu̱ li̱quilhán yuma̱ tlanca xtemplo̱ Dios xala c-Jerusalén, fuerza̱ na̱ li̱quilhama̱ Dios sa̱mpi̱ xlá̱ ankalhí̱n antá̱ huí̱. 22Chu̱ na̱ chuná̱ hua̱nti̱ ni̱ ma̱kantaxti̱y xtachihuí̱n, chu̱ li̱quilhán akapú̱n, tlak kalhi̱y tala̱kalhí̱n sa̱mpi̱ na̱ li̱quilhama̱ Dios sa̱mpi̱ xlá̱ antá̱ ma̱paksi̱nama̱. 23“¡Koxutaní̱n huixín laktzokqui̱naní̱n, chu̱ huixín fariseos, sa̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ luhua xaaksani̱naní̱n huixín! Huixín niucxni̱ ca̱lacatza̱layá̱n pi̱ ankalhí̱n ma̱xqui̱yá̱tit Dios la̱ntla̱ midiezmojcán actum hua̱ntu̱ acca̱hu yamá̱ tu̱ makalayá̱tit c-mimpu̱cuxtucán, ma̱pa̱pitziyá̱tit lactzu̱ lactzú̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ milhkajnacán, chu̱ a̱makapitzí̱n lactzu̱ tuhuá̱n usu caca, hua̱mpi̱ huata pa̱tzanka̱yá̱tit, chu̱ ni̱ ma̱kantaxti̱pá̱tit yuma̱ xli̱ma̱paksi̱n Dios hua̱ntu̱ luhua tlak xlacasquinca̱ mili̱ma̱kantaxti̱tcán c-milatama̱tcán, huachá̱ pi̱ ni̱tí̱ nastokopitziyá̱tit la̱ntla̱ acxtum xla̱lakalhamántit, la̱ntla̱ ankalhí̱n tla̱n xla̱catzi̱nítit, la̱ntla̱ hua̱ntu̱ luhua xlí̱lat xla̱tlahuanítit, chu̱ la̱ntla̱ luhua aktuma talacapa̱stacni̱ xkalhí̱tit la̱ntla̱ nali̱pa̱huaná̱tit Dios. Quit ni̱tú̱ cca̱huanimá̱n pala nia̱lh cama̱stá̱tit lactzu̱ midiezmojcán hua̱ntu̱ ma̱sta̱yá̱tit, hua̱mpi̱ cca̱huaniputuná̱n pi̱ luhua xlacasquinca̱ pi̱ pu̱lh huá̱ nama̱kantaxti̱yá̱tit hua̱ntu̱ tlak xlacasquinca̱ xtapaksi̱t Dios. 24¡Koxutaní̱n huixín sa̱mpi̱ la̱mpala lakatzí̱n li̱taxtuyá̱tit! Huixín huata lakapu̱xtu̱ tlahuayá̱tit acxni̱ xta̱chuná̱ pala luhua cui̱ntaj tlahuayá̱tit pi̱ ni̱ nata̱huayá̱tit tantum actzu̱ sima̱hua̱ yama̱ chúchut hua̱ntu̱ li̱kotnaná̱tit, chu̱ luhua li̱huana̱ lactziquiyá̱tit, hua̱mpi̱ ni̱ pala tzinú̱ catzi̱yá̱tit acxni̱ huayá̱tit tantum tlanca camello. 25“Koxutaní̱n huixín laktzokqui̱naní̱n, chu̱ fariseos, sa̱mpi̱ luhua xaaksani̱naní̱n huixín. Huixín luhua li̱ta̱katzanka̱yá̱tit li̱huana̱ lakchaka̱pi̱yá̱tit caj xma̱n huá̱ xla c-xmacni mimpula̱tucán, chu̱ mivasocán hua̱ntu̱ pu̱hua̱yaná̱tit, chu̱ hua̱ntu̱ pu̱kotnaná̱tit, hua̱mpi̱ huata huá̱ c-mimpu̱lacnicán, antá̱ c-minacu̱cán luhua lhu̱hua̱ huí̱ hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n, sa̱mpi̱ chuná̱ li̱ma̱akstokuili̱ni̱tántit la̱ntla̱ catu̱huá̱ hua̱ntu̱ kalhani̱tántit, chu̱ minta̱ksani̱ncán li̱akskahuinani̱tántit hua̱ntu̱ ni̱ milacán. 26Lakatzi̱ní̱n huixín fariseos, tlak mini̱niy pu̱lana̱ c-xpu̱lacni, anta̱ni̱ ni̱ tasiyuy, cachaka̱nítit mimpu̱hua̱ycán, chu̱ acxni̱ chú̱ nalakchaka̱yá̱tit c-xmacni luhua xli̱ca̱na̱ xatachaká̱n nahuán. 27“Koxutaní̱n huixín laktzokqui̱naní̱n, chu̱ fariseos, sa̱mpi̱ milatama̱tcán luhua xta̱chuná̱ qui̱taxtuy la̱ntla̱ yama̱ xpa̱tzaps ni̱ní̱n xatama̱tzasán hua̱ntu̱ huilakó̱ c-pu̱ta̱cnú̱n. Xli̱ca̱na̱ pi̱ luhua lakli̱lakáti̱t tasiyuy c-xmacnicán sa̱mpi̱ mani̱ko̱cani̱t, hua̱mpi̱ huá̱ chú̱ c-xpu̱lacni luhua lacli̱xcajnit xlaclucut ni̱n taju̱ma̱. 28Xli̱ca̱na̱ pi̱ chuná̱ huixín tasiyuyá̱tit c-xlacati̱ncan tachixcuhuí̱tat, caj la̱ntla̱ c-mimacnicán la̱mpala luhua lacuan chixcuhuí̱n tasiyuyá̱tit, chu̱ chuná̱ li̱taxtuyá̱tit hua̱mpi̱ huá̱ chú̱ c-minacu̱cán luhua li̱xcájnit xtá̱yat sa̱mpi̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ ni̱tla̱n talacapa̱stacni̱ kalhi̱yá̱tit. 29“Koxutaní̱n huixín laktzokqui̱naní̱n, chu̱ fariseos, sa̱mpi̱ luhua lakapu̱tiyu̱naní̱n huixín. Hua̱ yuma̱ xlacán xprofeta Dios, chu̱ aksti̱tum chixcuhuí̱n xuanko̱ni̱t, hua̱nti̱ timakni̱ko̱lh xalakmaka̱n minatla̱tnacán, huixín chú̱ ma̱pulhuyá̱tit, chu̱ stla̱n ca̱xtlahuaniko̱yá̱tit xalakli̱lakati̱t xpa̱tzapscán c-pu̱ta̱cnú̱n anta̱ni̱ acnu̱ko̱y. 30Acxni̱ chú̱ li̱kalhchihui̱naná̱tit huaná̱tit: ‘Huá̱ lapi̱ na̱ acxni̱ xactilatama̱hu yama̱ maka̱n quilhtamacú̱ acxni̱ xlama̱kó̱ xalakmaka̱n quinatla̱tnacán hua̱nti̱ timakni̱ko̱lh profetas, quin ni̱ xactimaktanu̱hu laqui̱mpi̱ nacmakni̱ko̱ya̱hu yama̱ profetas hua̱nti̱ makni̱ko̱ca̱.’ 31Acxni̱ chuná̱ huaná̱tit luhua ma̱n lacatancs li̱ta̱yayá̱tit pi̱ xli̱ca̱na̱ huixín huá̱ minquilhtzucutcán hua̱nti̱ timakni̱ko̱lh profetas hua̱nti̱ xlama̱kó̱ xamaka̱n quilhtamacú̱. 32Pus luhua xli̱ca̱na̱ pi̱ hua̱ yama̱ xamaka̱n minatla̱tnacán xuanko̱ni̱t, pus tza̱pu̱ catlahuátit, cama̱ta̱sputútit xtala̱kalhi̱ncán hua̱ntu̱ xlacán tima̱quilhtzuqui̱ko̱lh maka̱n quilhtamacú̱. 33“Huixín luhua xta̱chuná̱ li̱taxtuyá̱tit la̱ntla̱ yama̱ xalaclu̱cu̱ luhua hua̱ntu̱ tze̱k xcananko̱y. Pus caj tzinú̱ cakalhkalhí̱tit, ¿lá̱ntla̱ chú̱ nalayá̱tit puhuaná̱tit pi̱ tla̱n nalaktaxtuniyá̱tit yama̱ tlanca tapa̱tí̱n hua̱ntu̱ talacatzuhui̱ma̱ xala c-pu̱pa̱tí̱n? 34Pus cumu huixín ni̱ luhua ca̱najlayá̱tit hua̱ntu̱ cca̱huanimá̱n, pus nacca̱ma̱lakacha̱naniyá̱n lhu̱hua̱ profetas, xa̱hua̱ lakskalalan ma̱kalhtahuaka̱naní̱n, hua̱mpi̱ huata huixín namakni̱ko̱yá̱tit, makapitzí̱n napakaxtokohuacayá̱tit c-cruz, na̱ chuná̱ makapitzí̱n nasnokko̱yá̱tit c-mimpu̱kalhtahuakacán, chu̱ hasta naputzasta̱lako̱yá̱tit la̱ntla̱ cani̱cahua̱ ca̱chiquí̱n xlacán natahuilaputunko̱y. 35Hua̱mpi̱ lacatancs cca̱huaniyá̱n pi̱ antá̱ chú̱ c-mintiyatcán naca̱lakcha̱ná̱n xli̱pacs yama̱ li̱akastacya̱huán hua̱ntu̱ luhua xli̱lakchá̱nat xuani̱t xalakmaka̱n minatla̱tnacán caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ tlahuako̱ni̱t la̱ntla̱ makni̱nanko̱ni̱t, acxni̱ makni̱ko̱cani̱t yama̱ lacuan ca̱najlani̱n chixcuhuí̱n, hasta la̱ntla̱ ti̱ pu̱lh timakni̱ca̱ xamaká̱n, huachá̱ xakasiya̱ cha̱tum xakstitum chixcú̱ hua̱nti̱ xuanicán Abel, chu̱ na̱ xli̱pacs hua̱nti̱ timakni̱ko̱ca̱ hasta acxni̱ xlama̱ yama̱ akchihui̱na̱ chixcú̱ Zacarías hua̱nti̱ xkahuasa xuani̱t Berequías, hua̱ yumá̱ ti̱ makni̱ko̱lh minatla̱tnacán lacatzú̱ c-altar hua̱ntu̱ huí̱ u̱nú̱ c-tlanca templo. 36Luhua xli̱ca̱na̱ cca̱huaniyá̱n pi̱ pacs huá̱ naca̱mactahuacako̱ya̱chá̱n xli̱pacs huixín judíos hua̱nti̱ lapá̱tit la̱nchu̱ quilhtamacú̱ laqui̱mpi̱ naca̱ma̱xoko̱ni̱caná̱tit.” 37A̱li̱sta̱lh Jesús chuná̱ chihui̱nampá̱: “¡Jerusalén, koxutá̱ huix quinca̱chiqui̱n Jerusalén! Anta̱ u̱nú̱ makni̱ko̱cani̱t hua̱nti̱ lactlanca xpa̱lacachihui̱nani̱n Dios, na̱ antá̱ actalamakni̱ko̱ca lhu̱hua xlacscujni̱n Dios hua̱nti̱ timacaminko̱lh. Quit ca̱na̱ maklhu̱hua̱ ctzaksani̱t cma̱macxtumi̱putún xli̱pacs hua̱nti̱ u̱nú̱ huilakó̱, xta̱chuná̱ la̱ntla̱ lactzu̱ xalakskata xti̱la̱n ma̱macxtumi̱ko̱y xtzi, chu̱ luhua li̱huana̱ pu̱skokay tampi̱tanu̱ko̱y c-xtampi̱n xpakán, hua̱mpi̱ huata huixín niucxni̱ tla̱n tlahuátit. 38Hua̱mpi̱ lacatancs cacatzí̱tit pi̱ aya laktzanka̱ko̱ni̱t hua̱nti̱ antá̱ huilakó̱ c-Jerusalén, sa̱mpi̱ talacatzuhui̱ma̱ quilhtamacú̱ acxni̱ xli̱pacs akatunu chiqui̱ hua̱ntu̱ antá̱ tlahuako̱cani̱t, ca̱ta caj chunata nata̱yako̱y sa̱mpi̱ nia̱lh tí̱ catitahui̱ xpu̱chiná. 39Hua̱ chuná̱ cca̱li̱huanimá̱n huixín xala c-Jerusalén sa̱mpi̱ chú̱ nia̱lh caquintiucxílhtit huixín hua̱nti̱ u̱nú̱ huilátit hasta acxni̱ nalakchá̱n quilhtamacú̱ acxni̱ ni̱li̱huaya̱ huixín nahuaná̱tit: ‘¡Luhua ca̱na̱ li̱pa̱xuhu cmakamaklhti̱ma̱hu hua̱nti̱ Quimpu̱chinacan Dios quinca̱macaminimá̱n!’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\