APOCALIPSIS 3

1A̱li̱sta̱lh quihuanipá̱: “Na̱ catzoknani̱ ángel hua̱nti̱ maktakalhko̱y kampu̱tum quinca̱najlaní̱n ti̱ huilakó̱ c-xaca̱chiqui̱n Sardis, chu̱ na̱má̱ nahuaniya: ‘Chuná̱ huan hua̱nti̱ kalhi̱y pu̱lactujun cspiritu Dios, xa̱huá̱ aktujun stacu: Quit pacs ccatzi̱y hua̱ntu̱ tlahuapá̱tit, chu̱ ma̱squi lhu̱hua̱ ti̱ ca̱li̱chihui̱nanko̱yá̱n pi̱ luhua tla̱n lapá̱tit xastacná, hua̱mpi̱ quit ccatzi̱y la̱ xaní̱n lapá̱tit sa̱mpi̱ nia̱lh tú̱ xlakasi̱ milatama̱tcán. 2Catahuixca̱ní̱tit, calakastakuanántit, chu̱ cama̱huixca̱ni̱kó̱tit hua̱ntu̱ tamakaxtakni̱tcú̱ lacuan mintalacapa̱stacnicán laqui̱mpi̱ ni̱ maktum nalactlahuaya̱huayá̱tit, sa̱mpi̱ lapi̱ ni̱ chuná̱ natlahuayá̱tit, pacs namakatzanka̱yá̱tit hua̱ntu̱ aksti̱tum xtlahuayá̱tit mintascujutcán, sa̱mpi̱ quit stalanca cucxilhma̱ pi̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ tlahuayá̱tit ni̱mpala tzinú̱ ma̱tla̱ni̱y Dios. 3Chi̱ hua̱mpi̱ cca̱ma̱lacapa̱stacni̱yá̱n pi̱ huá̱ cuí̱ntaj catlahuátit yama̱ tla̱n tastacya̱hu hua̱ntu̱ pu̱lana̱ tica̱li̱ta̱kalhchihui̱nancántit, xma̱n huá̱ cali̱latapá̱tit, li̱huana̱ cama̱kantaxtí̱tit, chu̱ caakxtakmakántit li̱xcajnit mintalacapa̱stacnicán laqui̱mpi̱ xma̱n Dios nali̱pa̱huaná̱tit. Lapi̱ ni̱ skálalh latapa̱yá̱tit pi̱ aksti̱tum naquili̱pa̱huaná̱tit, ni̱mpala xali̱tacatzí̱n acxni̱ naclaktaxtuya̱chá̱n xta̱chuná̱ la̱ li̱catzi̱y cha̱tum kalha̱ná, acxni̱ ni̱ li̱a̱catzi̱huilátit nacca̱laktaxtuya̱chá̱n. 4Hua̱mpi̱ c-minca̱chiqui̱n Sardis lama̱kó̱ makapitzí̱n hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ quili̱pa̱huanko̱y, xlacán ni̱tú̱ a̱li̱ma̱xcajua̱li̱ko̱y xlhaka̱tcán, xa̱hua̱ xlatama̱tcán, hua̱ tamá̱ xa̱li̱ankalhí̱n naquinta̱latama̱ko̱y, chu̱ chunatiyá̱ nali̱lhaka̱nanko̱y xasnapapa clhaka̱tcán sa̱mpi̱ chuná̱ mini̱niko̱y tla̱n nalatama̱ko̱y. 5Xli̱pacs hua̱nti̱ aksti̱tum nalatama̱ko̱y, chu̱ namakatlajako̱y hua̱ntu̱ ma̱aktzanka̱nán ca̱tuxá̱huat, chuná̱ nali̱ma̱lhaka̱ko̱cán xasnapapa clhaka̱tcán, chu̱ niucxnicú̱ cactilacxapaniko̱lh xtucuhuinicán c-libro xla latáma̱t anta̱ni̱ tatzoktanu̱ko̱ni̱t xli̱pacs hua̱nti̱ kalhi̱ko̱y yama̱ xataluloktat latáma̱t hua̱ntu̱ niucxni̱ nalaksputa, sa̱mpi̱ quit nacma̱luloka̱ c-xlacati̱n Dios, xa̱huá̱ c-xlacati̱ncan ángeles pi̱ aksti̱tum quili̱pa̱huanko̱lh. 6¡Xli̱pacs hua̱nti̱ kalhi̱yá̱tit mintaka̱ncán cakaxpáttit, chu̱ caakatá̱kstit hua̱ntu̱ Espíritu Santo ma̱catzi̱ni̱ma̱kó̱ kampu̱tunu quinca̱najlaní̱n ti̱ huilako̱chá̱ yama̱ c-aktujun ca̱chiquí̱n!’€” 7Quimpu̱chinacán quihuanipá̱: “Na̱ catzoknani̱ tama̱ ángel hua̱nti̱ maktakalhko̱y quinca̱najlaní̱n hua̱nti̱ huilakó̱ c-xaca̱chiqui̱n Filadalfia, chu̱ na̱má̱ nahuaniya: ‘Chuná̱ huan hua̱nti̱ talí̱pa̱hu, xa̱hua̱ xli̱ca̱na̱ xasa̱ntujlani, hua̱nti̱ ma̱qui̱ni̱t xllave rey David laqui̱mpi̱ pacs anta̱ni̱ xlá̱ li̱ma̱lacqui̱nán, ni̱mpala cha̱tum ti̱ tla̱n catima̱lacchúhualh, chu̱ na̱ chuna li̱tum pacs anta̱ni̱ xlá̱ nama̱lacchuhuay, ni̱mpala cha̱tum ti̱ tla̱n catima̱lácqui̱lh. 8Quit ccatzi̱y pacs tu̱ tlahuani̱tántit c-milatama̱tcán, chu̱ cca̱makta̱yaputuná̱n. Huá̱ xpa̱lacata cli̱huili̱ni̱t c-mintijicán aktum má̱laccha̱ hua̱ntu̱ cma̱lacqui̱ni̱t laqui̱mpi̱ antá̱ nalactanu̱yá̱tit, chu̱ ni̱mpala cha̱tum tí̱ catima̱lacchúhualh. Ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ c-milatama̱tcán caj tzinú̱ kalhi̱yá̱tit li̱tlihuaka, hua̱mpi̱ ni̱mpala taxlajuani̱ni̱tántit, huata chunatiyá̱ li̱pa̱huani̱tántit quintachihuí̱n, chu̱ niucxni̱ quili̱ma̱xanani̱tántit. 9Quit nacma̱ma̱xani̱ko̱y tamá̱ hua̱nti̱ c-minca̱chiqui̱ncán huanko̱y pi̱ judíos ti̱ ni̱ xli̱tapa̱cuhui̱tcán judíos, huata xlacán tapaksi̱niko̱y akskahuiní, sa̱mpi̱ nacli̱ma̱paksi̱ko̱y caca̱lakanko̱chá̱n, chu̱ caca̱lakatatzokostakó̱n laqui̱mpi̱ chuná̱ nali̱ta̱yako̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ huixín hua̱nti̱ cca̱lakalhamaná̱n. 10Huixín ma̱kantaxti̱ni̱tántit quili̱ma̱paksí̱n pi̱ niucxnicú̱ makaxtakta̱yátit quintascújut, huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱ma̱catzi̱ni̱yá̱n pi̱ quit nacca̱maktakalhá̱n acxni̱ nalakchá̱n quilhtamacú̱ acxni̱ xli̱pacs hua̱nti̱ huilakó̱ ca̱tuxá̱huat lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ nalakchinko̱y tasoka̱lí̱n laqui̱mpi̱ nali̱ucxilhcán xatí̱ xli̱ca̱na̱ quili̱pa̱huanko̱y. 11Ni̱ pala maka̱s quilhtamacú̱ nacmín, hua̱mpi̱ xli̱makua̱ ni̱ ca̱chín cuí̱ntaj catlahuátit hua̱ntu̱ kalhi̱yá̱tit mintaca̱najlacán laqui̱mpi̱ ni̱tí̱ naca̱maklhti̱yá̱n hua̱ntu̱ ca̱lakcha̱ná̱n mintatlajacán c-xlacati̱n Dios. 12Xli̱pacs hua̱nti̱ nata̱yaniko̱y, chu̱ namakatlajako̱y hua̱ntu̱ ma̱aktzanka̱nán c-xlatama̱tcán, quit nacli̱ma̱xtuko̱y xta̱chuná̱ la̱ntla̱ laccha̱tlanca xatalaya̱hu c-xtemplo̱ tlanca tali̱pa̱hu Dios, chu̱ nia̱lh ucxnicú̱ catitaxtuko̱lh antá, xa̱huachí̱ antá̱ c-xnacu̱cán quit nactzoka̱ xtucuhuini Dios, xa̱huá̱ xtucuhuini xca̱chiqui̱n Dios hua̱ntu̱ xlá̱ lacsacni̱t, huachá̱ xasa̱sti Jerusalén hua̱ntu̱ namina̱chá̱ c-akapú̱n c-xpa̱xtu̱n Dios, na̱ antiyá̱ c-xnacu̱cán ma̱n nactzokuili̱y xasa̱sti quintucuhuiní. 13¡Xli̱pacs hua̱nti̱ kalhi̱yá̱tit mintaka̱ncán cakaxpáttit, chu̱ caakatá̱kstit hua̱ntu̱ Espíritu Santo ma̱catzi̱ni̱ma̱kó̱ kampu̱tunu quinca̱najlaní̱n ti̱ huilako̱chá̱ yama̱ c-aktujun ca̱chiquí̱n!’€” 14Quimpu̱chinacán quihuanipá̱: “Chu̱ na̱ catzoknani̱ yama̱ ángel hua̱nti̱ maktakalhko̱y ti̱ quili̱pa̱huanko̱y c-xaca̱chiqui̱n Loadicea, chu̱ na̱má̱ cahuani: ‘Chuná̱ huan hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ ma̱sta̱y xtaluloktat Dios, hua̱nti̱ niucxni̱ huani̱t ta̱ksaní̱n, hua̱nti̱ maktlahuani̱t xli̱pacs hua̱ntu̱ Dios ma̱lacatzúqui̱lh acxni̱ ni̱ naj tú̱ xanán: 15Quit pacs ccatzi̱y hua̱ntu̱ tlahuapá̱tit, chu̱ ccatzi̱y pi̱ huixín ni̱ kahuihui, ni̱mpala chichi. ¡Tla̱n xuá̱ pala maktum luhua kahuihui, usu luhua chichi xuántit! 16Hua̱mpi̱ cumu ni̱ kahuihui, ni̱mpala chichi̱ huixín li̱taxtuyá̱tit, caj skontzitzi, huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ maktum nacca̱quilhtaxtuyá̱n. 17Huixín xa̱li̱ankalhí̱n lactali̱pa̱hu ca̱makcatzi̱caná̱tit, chu̱ hasta huaná̱tit pi̱ xta̱chuná̱ la̱ luhua ma̱tamacu̱naní̱n huixín, acchá̱n kalhi̱yá̱tit hua̱ntu̱ maclacasquiná̱tit, chu̱ ni̱tú̱ ca̱tzanka̱niyá̱n. Xli̱ca̱na̱ pi̱ mákat la̱ntla̱ aktzanka̱ta̱yayá̱tit sa̱mpi̱ ni̱ catzi̱yá̱tit pi̱ ni̱mpala tzinú̱ tú̱ xlakasi̱ hua̱ntu̱ kalhi̱yá̱tit, huixín xta̱chuná̱ la̱ lakatzi̱ní̱n, la̱ lakli̱ma̱xkaní̱n hua̱nti̱ ni̱tú̱ kalhi̱yá̱tit mimaclacasquinatcán, chu̱ hasta nia̱lh kalhi̱yá̱tit milhaka̱tcán lapá̱tit. 18Huá̱ xpa̱lacata cca̱ma̱lacnu̱niyá̱n quioro laqui̱mpi̱ milacán natlahuayá̱tit. Quioro luhua xatlá̱n sa̱mpi̱ xlakstu oro, antá̱ ma̱chichi̱cani̱t c-lhcúya̱t, ma̱stalanqui̱cani̱t, chu̱ chuná̱ li̱ma̱xtunica̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n xkalhi̱y. Milacán cali̱tlahuátit laqui̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ ma̱tamacu̱naní̱n nahuaná̱tit. Xa̱huachí̱ cca̱huaniyá̱n pi̱ quit caquimaklhtí̱tit xasnapapa milhaka̱tcán hua̱ntu̱ nali̱lhaka̱naná̱tit sa̱mpi̱ qui̱taxtuy caj xamacchuna̱ lapá̱tit, chu̱ na̱ caquimaklhtí̱tit quilí̱cuchun hua̱ntu̱ quit cma̱sta̱y laqui̱mpi̱ naca̱lacama̱nu̱caná̱tit c-milakastapucán, chu̱ nalacapacsá̱tit sa̱mpi̱ talakatzi̱ni̱tántit, chu̱ tla̱n nalacahua̱naná̱tit. 19Tancs cacatzí̱tit pi̱ quit cakastacya̱huako̱y, chu̱ cli̱huaniko̱y hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n tlahuako̱y hua̱nti̱ clacsacko̱ni̱t, sa̱mpi̱ cpa̱xqui̱ko̱y, chu̱ cma̱aksti̱tumi̱li̱putunko̱y; huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n, maktum calakpalí̱tit xali̱xcajnit mintalacapa̱stacnicán, chu̱ catalacatzuhui̱nipalátit Dios laqui̱mpi̱ xma̱n huá̱ nali̱pa̱huaná̱tit. 20Cuí̱ntaj catlahuátit sa̱mpi̱ c-tanquilhtí̱n quit cyá̱, clakatlakma̱ c-xama̱laccha minacu̱cán, hua̱nti̱ nakaxmata̱ pi̱ cxakatli̱tanu̱ma̱, chu̱ nama̱lacqui̱y xmá̱laccha, quit nactanu̱y c-xchic, chu̱ lacxtum nacta̱hua̱yán. 21Xli̱pacs yamá̱ hua̱nti̱ nata̱yaniko̱y, chu̱ namakatlajako̱y xli̱pacs hua̱ntu̱ ma̱aktzanka̱nán ca̱tuxá̱huat xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quit cmakatlajani̱t, pus nacma̱xqui̱y aktum xpu̱táhui̱lh c-quimpa̱xtú̱n xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quintla̱t Dios quima̱xqui̱ni̱tanchá̱ quimpu̱táhui̱lh c-xpa̱xtú̱n laqui̱mpi̱ nacta̱ma̱paksi̱nán. 22¡Xli̱pacs hua̱nti̱ kalhi̱yá̱tit mintaka̱ncán cakaxpáttit, chu̱ caakatá̱kstit hua̱ntu̱ Espíritu Santo ma̱catzi̱ni̱ma̱kó̱ kampu̱tunu quinca̱najlaní̱n ti̱ huilako̱chá̱ yama̱ c-aktujun ca̱chiquí̱n!’€”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\