APOCALIPSIS 9

1Acxni̱ chu̱ súnulh xtrompeta̱ xli̱kalhaquitzis ángel, cúcxilhli̱ pi̱ tamákuasli̱ c-akapú̱n hasta ca̱tiyatna̱ cha̱tum hua̱nti̱ xta̱chuná̱ xtasiyuy tlanca stacu. Yuma̱ hua̱nti̱ xta̱chuná̱ stacu̱ ma̱xqui̱ca̱ llave hua̱ntu̱ tla̱n nali̱ma̱kalhka̱y pu̱lhma̱n tzanká̱nat xta̱chuná̱ aktum tlanca pozo hua̱ntu̱ ni̱tú̱ kalhi̱y xtampú̱n, pacs ca̱huancua. 2Puschí̱ yama̱ stacu̱ tima̱kálhka̱lh yama̱ pu̱lhma̱n tzanká̱nat, chu̱ antá̱ ta̱cxtuchi̱ lhu̱hua jini̱ xta̱chuná̱ la̱ xla tlanca pu̱lhkoyun, hua̱ yama̱ jini̱ tu̱ tacutchi̱ c-pu̱lhma̱n pozo ma̱lakapoklhuani̱ko̱lh chichiní, chu̱ taka̱tako̱lh ca̱u̱ní̱n. 3Antiyá̱ c-xlacni jini̱ taxtuchi̱ lhu̱hua xtuqui, tzúculh ko̱sko̱y, chu̱ talakapuntumi̱ko̱lh xli̱ca̱tlanca̱ ca̱tuxá̱huat; yuma̱ xtuqui̱ ma̱xqui̱ko̱ca̱ li̱tlihuaka̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ kalhi̱ko̱y stancu̱tu. 4Puschí̱ tili̱ma̱paksi̱ko̱ca̱ pi̱ ni̱tú̱ natlahuaniko̱y tuhuá̱n xala ca̱tiyatna, chu̱ catu̱hua̱ li̱monkón ya̱kó̱ stakninqui, chu̱ na̱ ni̱mpala hua̱ quihui, hua̱mpi̱ caj xma̱n huá̱ nama̱sipa̱ni̱ko̱y hua̱nti̱ ni̱tú̱ kalhi̱ko̱y c-xmu̱ncán xli̱lhca Dios. 5Hua̱mpi̱ hua̱ xlacán ni̱ li̱ma̱paksi̱ko̱ca̱ pala tí̱ namakni̱ko̱y, huata caj xma̱n nama̱sipa̱ni̱ko̱y tachixcuhuí̱tat, chu̱ nama̱catzana̱pa̱ti̱ni̱ko̱y hasta akquitzis papá, pus hua̱ tama̱ xtuqui̱ xta̱chuná̱ xli̱catzán xcananko̱y la̱ntla̱ stancu̱tu. 6Yama̱ quilhtamacú̱ acxni̱ luhua ma̱catzanajuani̱ma̱koj nahuán xtuqui, lhu̱hua̱ hua̱nti̱ naputzako̱y la̱ntla̱ xni̱ko̱lh, hua̱mpi̱ ni̱ catima̱tla̱ni̱ko̱lh, caj u̱cu nani̱putunko̱y hua̱mpi̱ xpu̱china ca̱li̱ní̱n mákat tza̱lani̱t nahuán. 7Yama̱ xtuqui̱ xta̱chuná̱ nali̱taxtuko̱y la̱ntla̱ cahua̱yu̱ hua̱ntu̱ ca̱xya̱huako̱cani̱t laqui̱mpi̱ nale̱nko̱cán c-pu̱ta̱la̱tlahu; c-xakxe̱kacán xacuilakó̱ xta̱chuná̱ aktum corona xla oro, chu̱ c-xlacancán xta̱chuná̱ xlacahuanko̱y la̱ntla̱ cha̱tum chixcú. 8Cúcxilhli̱ pi̱ luhua laclhmá̱n xkalhi̱y xchíxit xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xla pusca̱t, chu̱ xtatzán xta̱chuná̱ xkalhi̱y la̱ntla̱ xla tantum xahuana takalhí̱n huanicán león. 9Xli̱pacs xli̱tlancacan yama̱ xtuqui̱ pacs macli̱cá̱n xuanko̱ni̱t, chu̱ acxni̱ xkosko̱y li̱pe̱cua̱ xmacasa̱nán xpakancán xta̱chuná̱ la̱ntla̱ macasa̱nanko̱y lhu̱hua carreta hua̱ntu̱ lhtancale̱nko̱y cahua̱yu̱ acxni̱ lama̱ pu̱ta̱la̱tlahu. 10Chi̱nchu̱ hua̱ cstajancán luhua quincatzajaján xkalhi̱ko̱y xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xla sta̱lúcut, acxni̱ chu̱ xli̱xcako̱y chixcuhuí̱n li̱pe̱cua̱ xcatzaniko̱y, chu̱ xma̱pa̱ti̱ni̱ko̱y hasta akquitzis papá. 11Xuí̱ cha̱tum hua̱nti̱ xpuxcu̱naniko̱y yuma̱ xtuqui, na̱ huatiyá̱ ti̱ xpu̱chiná xuani̱t yama̱ tlanca̱ pu̱lhma̱n tzanká̱nat hua̱ntu̱ ni̱ kalhi̱y xtampú̱n, c-xtachihuí̱n hebreo huanicán Abadón, chu̱ c-xatachihui̱n griego xuanicán Apolión. 12Pus ti̱taxtuko̱lh yuma̱ tapa̱tí̱n, xa̱huá̱ tali̱puhuá̱n, hua̱mpi̱ tzanka̱ycú̱ namín a̱pu̱lactuy. 13Acxni̱ xli̱kalhacha̱xan ángel ma̱macasá̱ni̱lh xtrompeta, ckáxmatli̱ pi̱ taxtuchi̱ tachihuí̱n c-xcha̱stu̱ta̱ti̱ altar hua̱ntu̱ xla oro, anta̱ni̱ pu̱ca̱xtlahua̱nanicán Dios hua̱ntu̱ yá̱ c-xlacatí̱n. 14Chu̱ hua̱nti̱ chihuí̱nalh chuná̱ li̱ma̱páksi̱lh yama̱ xli̱kalhacha̱xan ángel hua̱nti̱ xchipani̱t xtrompeta̱: “Catlahua̱ li̱tlá̱n, caxcutkó̱ tama̱ kalhata̱ti ángeles hua̱nti̱ chi̱huili̱ko̱cani̱t c-xquilhtu̱n kalhtu̱choko̱ huanicán Eufrates.” 15Puschí̱ makaxtakko̱ca̱ yama̱ kalhata̱ti ángeles laqui̱mpi̱ namakni̱ko̱y aktutu xpa̱lacata la̱ntla̱ xli̱lhu̱hua tachixcuhuí̱tat ca̱tuxá̱huat, sa̱mpi̱ huá̱ xli̱makakalhi̱nima̱ko̱ca̱, chu̱ xlacca̱xya̱huama̱ko̱ca̱ laqui̱mpi̱ namakaxtakko̱cán acxni̱ nalakchá̱n ca̱ta, papá, xa̱huá̱ quilhtamacú̱, chu̱ xatú̱ hora luhua chuná̱ xli̱kantáxtut xuani̱t. 16Chu̱ ckáxmatli̱ ní̱ kalhali̱t xtropajcán xli̱minko̱y yama̱ kalhata̱ti ángeles, aktuy ciento millones la̱ntla̱ hua̱nti̱ ma̱cahua̱yujnaní̱n. 17Chuná̱ c-quinca̱talacapalajuán quima̱ucxilhni̱ca̱ yama̱ lhu̱hua cahua̱yu̱, chu̱ tropa hua̱nti̱ xka̱huilakó̱, pacs li̱cá̱n xkalhi̱ko̱y c-xcuxmu̱ncán laqui̱mpi̱ ni̱ nama̱sipa̱ni̱ko̱y hua̱ntu̱ nali̱talako̱cán li̱cá̱n, hua̱mpi̱ kampa̱lhuhua colores xkalhi̱y, makapitzi̱ spupucu, chu̱ makapitzi̱ smucucu̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ azufre. Chu̱ yama̱ cahua̱yu̱ xkalhi̱ko̱y xakxe̱kacán xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xla tantum león, chu̱ c-xquilhnicán xtaxtuma̱chi̱ lhcúya̱t, jini, xa̱huá̱ azufre hua̱ntu̱ clhcuma̱. 18La̱ntla̱ xli̱lhu̱hua̱ huilaca̱ ca̱tuxá̱huat, aktutu xpa̱lacata tachixcuhuí̱tat makni̱ko̱lh hua̱ntu̱ taxtuchi̱ c-xquilhnican cahua̱yu̱: lhcúya̱t, jini, xa̱huá̱ azufre hua̱ntu̱ clhcuma̱. 19Sa̱mpi̱ xli̱pacs xli̱tlihuakacán yama̱ cahua̱yu̱, antá̱ xkalhi̱ko̱y c-xquilhnicán, xa̱huá̱ cstajancán; sa̱mpi̱ cstajancán luhua xta̱chuná̱ xli̱taxtuko̱y la̱ntla̱ lu̱hua, chu̱ tu̱ xkalhi̱ko̱y xakxe̱kacán pus huá̱ xli̱ma̱sipa̱ni̱nanko̱y. 20Chi̱nchu̱ yama̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ akata̱xtuko̱lh sa̱mpi̱ ni̱ naj lakcha̱nko̱lh ma̱laksputu̱naní̱n, pus ni̱mpala chuná̱ lakpali̱ko̱lh xali̱xcajnit xtalacapa̱stacni, chunacú̱ xtlahuama̱kó̱ hua̱ntu̱ li̱xcájnit xlakati̱ko̱y, xlacán chunatiyá̱ xlakataquilhpu̱tako̱y akskahuiní, xa̱huá̱ tu̱ caj tatlahuamakxtu xla oro, chu̱ xla plata, chu̱ xla bronce, chu̱ xla chíhuix, chu̱ xla quihui. Pacs yuma̱ xlakataquilhpu̱tako̱y la̱ xdioscán ma̱squi xcatzi̱ko̱y pi̱ ni̱ lay lacahua̱nanko̱y, chu̱ ni̱ lay kaxmatko̱y, chu̱ na̱ ni̱ lay tla̱huanko̱y. 21Na̱ ni̱mpala chuná̱ talakaspitta̱yaniko̱lh, usu makaxtakko̱lh la̱ntla̱ xlila̱makó̱, xla̱makni̱ko̱y, xla̱scuhuako̱y, xta̱talakxtumi̱ko̱y a̱tanu̱ lacchajan ma̱squi huí̱ xpusca̱tcán, chu̱ chunatiyá̱ xkalha̱nanko̱y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\