1 STORI 5:26

26Olsem na God bilong Israel i kirapim tingting bilong King Pul bilong Asiria, narapela nem bilong en Tiklat Pileser. Na ol Asiria i kam pait long ol dispela Israel na winim ol. Na ol Asiria i kisim ol i go kalabus long graun Hala na klostu long wara Habor na wara Gosan na long ples maunten Hara. Na ol i stap long dispela hap inap long nau.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More