1 STORI 6

1Nem bilong ol pikinini man bilong Livai i olsem, Gerson na Kohat na Merari. 2Nem bilong ol pikinini man bilong Kohat i olsem, Amram na Ishar na Hebron na Usiel. 3Nem bilong ol pikinini bilong Amram i olsem, Aron na Moses na Miriam. Nem bilong ol pikinini man bilong Aron i olsem, Nadap na Abihu na Eleasar na Itamar. 4Eleasar em i papa bilong Finias na Finias em i papa bilong Abisua 5na Abisua em i papa bilong Buki na Buki em i papa bilong Usi 6na Usi em i papa bilong Serahia na Serahia em i papa bilong Meraiot 7na Meraiot em i papa bilong Amaria na Amaria em i papa bilong Ahitup 8na Ahitup em i papa bilong Sadok na Sadok em i papa bilong Ahimas 9na Ahimas em i papa bilong Asaria na Asaria em i papa bilong Johanan 10na Johanan em i papa bilong narapela Asaria. Long taim Solomon i bin wokim haus bilong God long Jerusalem dispela Asaria i stap hetpris. 11Na dispela Asaria em i papa bilong Amaria na Amaria em i papa bilong Ahitup 12na Ahitup em i papa bilong Sadok na Sadok em i papa bilong Salum 13na Salum em i papa bilong Hilkia na Hilkia em i papa bilong Asaria 14na Asaria em i papa bilong Seraia na Seraia em i papa bilong Jehosadak. 15Long taim Bikpela i kirapim tingting bilong King Nebukatnesar, na ol Babilon i kam na kisim ol Juda na Jerusalem i go kalabus, ol i kisim Jehosadak tu i go kalabus. 16Nem bilong ol pikinini man bilong Livai i olsem, Gerson na Kohat na Merari. 17Nem bilong ol pikinini man bilong Gerson i olsem, Lipni na Simei. 18Nem bilong ol pikinini man bilong Kohat i olsem, Amram na Ishar na Hebron na Usiel. 19Nem bilong ol pikinini man bilong Merari i olsem, Mali na Musi. Ol dispela man i bilong lain famili bilong Livai. 20Lain bilong Gerson i olsem. Gerson em i papa bilong Lipni na Lipni em i papa bilong Jahat na Jahat em i papa bilong Sima 21na Sima em i papa bilong Joa na Joa em i papa bilong Ido na Ido em i papa bilong Sera na Sera em i papa bilong Jeaterai. 22Lain bilong Kohat i olsem. Kohat em i papa bilong Aminadap na Aminadap em i papa bilong Kora na Kora em i papa bilong Asir 23na Asir em i papa bilong Elkana na Elkana em i papa bilong Ebiasap na Ebiasap em i papa bilong narapela Asir 24na Asir em i papa bilong Tahat na Tahat em i papa bilong Uriel na Uriel em i papa bilong Usia na Usia em i papa bilong Saul. 25Nem bilong ol pikinini man bilong Elkana i olsem, Amasai na Ahimot 26na Elkana. Lain bilong dispela Elkana i olsem. Elkana em i papa bilong Sofai na Sofai em i papa bilong Nahat 27na Nahat em i papa bilong Eliap na Eliap em i papa bilong Jeroham na Jeroham em i papa bilong Elkana. 28Nem bilong ol pikinini man bilong Samuel i olsem, Joel em i namba wan na Abiya em i namba 2. 29Lain bilong Merari i olsem. Merari em i papa bilong Mali na Mali em i papa bilong Lipni na Lipni em i papa bilong Simei na Simei em i papa bilong Usa 30na Usa em i papa bilong Simea na Simea em i papa bilong Hagia na Hagia em i papa bilong Asaia. 31Dispela hap i gat lista bilong ol man King Devit i bin makim bilong bosim wok bilong mekim musik long haus bilong Bikpela. Devit i makim ol dispela lain bihain long em i bringim Bokis Kontrak i kam long Jerusalem na i putim long haus sel bilong Bikpela. 32Long taim bilong lotu ol dispela lain i save mekim musik long ples bung klostu long dua bilong haus bilong Bikpela. Ol i bin mekim dispela wok long haus sel bilong Bikpela i kam inap long taim King Solomon i pinisim wok long nupela haus bilong Bikpela long Jerusalem. Ol dispela lain i save bihainim gut ol lo bilong wok bilong ol. 33Devit i bin makim tripela man bilong lukautim dispela wok bilong mekim musik. Na bihain ol pikinini bilong ol tu i mekim wankain wok. Namba wan man i bilong lain Kohat, na nem bilong en, Heman. Em i save gut tru long singim ol song. Heman em i pikinini bilong Joel na Joel em i pikinini bilong Samuel na 34Samuel em i pikinini bilong Elkana na Elkana em i pikinini bilong Jeroham na Jeroham em i pikinini bilong Eliel na Eliel em i pikinini bilong Toa 35na Toa em i pikinini bilong Suf na Suf em i pikinini bilong Elkana na Elkana em i pikinini bilong Mahat na Mahat em i pikinini bilong Amasai 36na Amasai em i pikinini bilong Elkana na Elkana em i pikinini bilong Joel na Joel em i pikinini bilong Asaria na Asaria em i pikinini bilong Sefanaia 37na Sefanaia em i pikinini bilong Tahat na Tahat em i pikinini bilong Asir na Asir em i pikinini bilong Ebiasap na Ebiasap em i pikinini bilong Kora 38na Kora em i pikinini bilong Ishar na Ishar em i pikinini bilong Kohat na Kohat em i pikinini bilong Livai na Livai em i pikinini bilong Israel. 39Nem bilong namba 2 man Devit i makim, em Asap. Asap em i brata na wanwok bilong Heman. Na long taim bilong mekim musik Asap wantaim ol lain bilong en i save sanap long han sut bilong lain bilong Heman. Asap em i pikinini bilong Berekia na Berekia em i pikinini bilong Simea 40na Simea em i pikinini bilong Maikel na Maikel em i pikinini bilong Basea na Basea em i pikinini bilong Malkia 41na Malkia em i pikinini bilong Etni na Etni em i pikinini bilong Sera na Sera em i pikinini bilong Adaia 42na Adaia em i pikinini bilong Etan na Etan em i pikinini bilong Sima na Sima em i pikinini bilong Simei 43na Simei em i pikinini bilong Jahat na Jahat em i pikinini bilong Gerson na Gerson em i pikinini bilong Livai. 44Na nem bilong namba 3 man Devit i makim, em Etan na em i bosim lain Merari. Na long taim bilong mekim musik ol lain bilong Merari i save sanap long han kais bilong lain bilong Heman. Etan em i pikinini bilong Kisi na Kisi em i pikinini bilong Apdi na Apdi em i pikinini bilong Maluk 45na Maluk em i pikinini bilong Hasabia na Hasabia em i pikinini bilong Amasia na Amasia em i pikinini bilong Hilkia 46na Hilkia em i pikinini bilong Amsi na Amsi em i pikinini bilong Bani na Bani em i pikinini bilong Semer 47na Semer em i pikinini bilong Mali na Mali em i pikinini bilong Musi na Musi em i pikinini bilong Merari na Merari em i pikinini bilong Livai. 48Na olgeta arapela wok insait long haus bilong God, ol bikman i makim long ol arapela lain bilong Livai. 49Aron na ol lain pikinini bilong en i gat wok long mekim ol ofa long dispela alta we ol i save mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta, na tu long dispela alta we ol i save mekim ol ofa bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na ol i save mekim olgeta wok bilong Rum Tambu Tru. Na tu ol i save mekim ol ofa bilong rausim sin bilong ol Israel. Na long taim ol i mekim olgeta dispela wok ol i save bihainim olgeta tok em Moses, wokman bilong God, i bin givim Aron. 50Lain bilong Aron i olsem. Aron em i papa bilong Eleasar na Eleasar em i papa bilong Finias na Finias em i papa bilong Abisua 51na Abisua em i papa bilong Buki na Buki em i papa bilong Usi na Usi em i papa bilong Serahia 52na Serahia em i papa bilong Meraiot na Meraiot em i papa bilong Amaria na Amaria em i papa bilong Ahitup 53na Ahitup em i papa bilong Sadok na Sadok em i papa bilong Ahimas. 54Dispela hap i gat lista bilong ol taun ol Israel i bin makim bilong lain famili bilong Aron. Aron em i man bilong lain Kohat. Long taim ol Israel i laik tilim ol taun bilong ol lain Livai ol i bin pilai satu bilong painimaut wanem famili i mas kisim taun pastaim. Orait na satu i makim lain famili bilong Aron. 55Olsem na ol Israel i givim taun Hebron i stap long graun bilong lain Juda long ol Aron. Na ol i givim tu olgeta graun i stap klostu long taun. Dispela graun i gat gutpela gras bilong ol bulmakau na sipsip i ken kaikai. 56Tasol ol gaden na ol liklik ples i stap klostu long Hebron, em ol Israel i no givim long lain bilong Aron, long wanem, ol i bin givim pinis long Kalep, pikinini man bilong Jefune. 57Ol Israel i givim taun Hebron na taun Jatir long ol lain bilong Aron. Hebron em i wanpela taun ol Israel i bin makim bilong ol man i ken ranawe i go na hait long en. Na ol i givim tu ol arapela taun long ol Aron. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Lipna na Estemoa 58na Hilen na Debir 59na Asan na Betsemes. Na ol i givim tu sampela graun i stap klostu long ol dispela taun. Dispela graun i gat gutpela gras bilong ol bulmakau na sipsip i ken kaikai. 60Na ol Israel i givim tu sampela taun i stap long graun bilong lain Benjamin. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Geba na Alemet na Anatot. Na ol i givim graun i gat gutpela gras wantaim. Ol i givim 13 taun olgeta long ol lain famili bilong Aron. 61Ol Israel i pilai satu gen na makim 10-pela taun long ol arapela lain bilong Kohat. Ol dispela taun i stap long graun bilong hap lain Manase long hap san i go daun. 62Na ol i makim 13 taun long ol lain famili bilong lain Gerson. Ol dispela taun i stap long graun bilong Isakar na Aser na Naptali na dispela hap lain Manase i stap long graun Basan. 63Na ol i makim 12-pela taun long ol lain famili bilong lain Merari. Ol dispela taun i stap long graun bilong lain Ruben na Gat na Sebulun. 64Long dispela pasin ol i givim ol taun wantaim graun i gat gutpela gras long ol Livai. 65Sampela bilong ol dispela taun i stap long graun bilong lain Juda na Simeon na Benjamin. Na yu lukim pinis nem bilong ol. Ol i bin pilai satu na makim ol dispela taun. 66Sampela bilong ol dispela taun ol lain famili bilong lain Kohat i bin kisim, i stap long graun bilong lain Efraim. 67Sekem em i wanpela bilong ol dispela taun, na em i stap long ples maunten bilong Efraim. Em i wanpela taun ol Israel i bin makim bilong ol man i ken ranawe i go na hait long en. Na nem bilong ol arapela taun i olsem, Geser 68na Jokmeam na Bethoron 69na Aijalon na Gatrimon. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Kohat, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras. 70Na sampela bilong ol dispela taun bilong ol Kohat, i stap long graun bilong hap lain Manase. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Aner na Bileam. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Kohat, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras. 71Sampela bilong ol taun ol Israel i givim long lain Gerson, i stap long graun bilong hap lain Manase. Nem bilong ol i olsem, taun Golan long distrik Basan, na taun Astarot. 72Na sampela bilong ol dispela taun i stap long graun bilong lain Isakar. Nem bilong ol i olsem, Kedes na Daberat 73na Ramot na Anem. 74Na sampela i stap long graun bilong lain Aser. Nem bilong ol i olsem, Masal na Apdon 75na Hukok na Rehop. 76Na sampela i stap long graun bilong lain Naptali. Nem bilong ol i olsem, taun Kedes long distrik Galili, na taun Hamon na taun Kiriataim. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Gerson, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras. 77Sampela bilong ol dispela taun ol Israel i givim long lain Merari, em ol arapela lain Livai. Ol dispela taun i stap long graun bilong lain Sebulun na bilong lain Ruben na bilong lain Gat. Nem bilong ol taun i stap long graun bilong lain Sebulun i olsem, Rimono na Tabor. 78Na nem bilong ol taun i stap long graun bilong lain Ruben i olsem, Beser long ples drai na Jasa na Kedemot na Mefat. Graun bilong lain Ruben i stap long hap sankamap bilong wara Jordan klostu long taun Jeriko. 80Na nem bilong ol taun i stap long graun bilong lain Gat i olsem, Ramot long distrik Gileat na Mahanaim 81na Hesbon na Jaser. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Merari, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\