1 STORI 6:60

60Na ol Israel i givim tu sampela taun i stap long graun bilong lain Benjamin. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Geba na Alemet na Anatot. Na ol i givim graun i gat gutpela gras wantaim. Ol i givim 13 taun olgeta long ol lain famili bilong Aron.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More