1 STORI 9

1Ol i bin wokim lista bilong olgeta lain famili bilong ol Israel, na dispela lista i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Israel. Ol dispela Israel i stap long kantri Juda, i bin givim baksait long God, olsem na em i larim ol Babilon i kisim ol i go kalabus long kantri Babilon. 2Na bihain sampela bilong ol dispela Israel i lusim ples kalabus na i kam long as ples na i stap long graun bilong ol na long ol taun bilong ol. Insait long dispela namba wan lain i bin kam bek, i gat ol pris na ol Livai na ol lain tumbuna pikinini bilong ol man i bin mekim wok long haus bilong God, na ol arapela manmeri tu. 3Sampela Israel bilong lain Juda na lain Benjamin na lain Efraim na lain Manase i kam i stap long Jerusalem. 4I gat 690 manmeri bilong lain Juda i bin kam i stap long Jerusalem. Wanpela hetman bilong ol em Utai. Utai em i pikinini bilong Amihut na Amihut em i pikinini bilong Omri na Omri em i pikinini bilong Imri na Imri em i pikinini bilong Bani. Ol dispela man i bilong lain famili bilong Peres, pikinini man bilong Juda. Na narapela hetman em Asaia. Em i namba wan pikinini man bilong papa bilong en na em i hetman bilong lain famili bilong Sela, pikinini bilong Juda. Na narapela hetman em Juel. Em i hetman bilong ol lain famili bilong Sera, pikinini bilong Juda. 7Wanpela hetman bilong ol lain Benjamin em Salu, pikinini bilong Mesulam. Mesulam em i pikinini bilong Hodavia na Hodavia em i pikinini bilong Hasenua. 8Na nem bilong ol arapela hetman bilong lain Benjamin i olsem, Ipnea, pikinini bilong Jeroham, na Ela, pikinini bilong Usi na tumbuna pikinini bilong Mikri, na Mesulam, pikinini bilong Sefatia. Sefatia em i pikinini bilong Ruel na Ruel em i pikinini bilong Ipniya. 9Ol dispela man i hetman bilong ol lain famili bilong lain Benjamin. I gat 956 manmeri long ol dispela lain famili. 10Sampela pris i stap hetman bilong ol lain pris. Nem bilong ol i olsem, Jedaia na Jehoiarip na Jakin 11na Asaria. Ol i makim Asaria long kamap namba wan ofisa long haus bilong God. Asaria em i pikinini bilong Hilkia na Hilkia em i pikinini bilong Mesulam na Mesulam em i pikinini bilong Sadok na Sadok em i pikinini bilong Meraiot na Meraiot em i pikinini bilong Ahitup. 12Na narapela hetman em Adaia. Adaia em i pikinini bilong Jeroham na Jeroham em i pikinini bilong Pasur na Pasur em i pikinini bilong Malkia. Na narapela hetman em Masai. Masai em i pikinini bilong Adiel na Adiel em i pikinini bilong Jasera na Jasera em i pikinini bilong Mesulam na Mesulam em i pikinini bilong Mesilemit na Mesilemit em i pikinini bilong Imer. 13I gat 1,760 pris i stap hetman bilong ol lain famili bilong ol pris. Ol dispela hetman i save gut long mekim wok long haus bilong God. 14Sampela Livai i stap hetman bilong ol lain Livai. Wanpela hetman em Semaia, pikinini bilong Hasup. Hasup em i pikinini bilong Asrikam na Asrikam em i pikinini bilong Hasabia. Ol dispela man i bilong lain Merari. 15Na nem bilong sampela moa hetman i olsem, Bakbakar na Heres na Galal na Matania. Matania em i pikinini bilong Mika na Mika em i pikinini bilong Sikri na Sikri em i pikinini bilong Asap. 16Na narapela hetman em Obadia, pikinini bilong Semaia. Semaia em i pikinini bilong Galal na Galal em i pikinini bilong Jedutun. Na narapela hetman em Berekia, pikinini bilong Asa na tumbuna pikinini bilong Elkana. Ol lain bilong Berekia i stap long ol ples i klostu long taun Netofa. 17Insait long ol lain manmeri i lusim ples kalabus na i kam bek, i gat sampela man bilong ol lain wasman bilong haus bilong God. Nem bilong ol i olsem, Salum na Akup na Talmon na Ahiman na ol wanwok, em ol brata bilong ol. Na Salum em i hetman bilong ol dispela lain. 18Bipo, long taim Jerusalem i no bagarap yet, ol man bilong dispela lain i bin was long dua long hap sankamap bilong haus bilong God, em dispela dua ol i kolim Dua Bilong King. Na bipo tru ol tumbuna bilong ol dispela lain i bin i stap wasman long kem bilong ol Livai long taim ol Israel i stap long ples drai. 19Na long dispela taim ol lain Kora i bin i stap wasman bilong kem bilong Bikpela na ol i save was long dua bilong i go insait long dispela kem. Na Finias, pikinini bilong Eleasar, i bin bosim wok ol i mekim. Bikpela i ken i stap wantaim Finias. Na long taim bilong Devit, narapela Salum wantaim ol brata bilong en, em ol man bilong lain Kora, ol i gat wok bilong was long ol dua bilong haus sel bilong Bikpela. Dispela Salum em i pikinini man bilong Kore na tumbuna pikinini bilong Ebiasap. 21Na Sekaraia, pikinini bilong Meselemia, em i wasman long dua bilong haus sel bilong Bikpela. 22Ol i bin makim 212 man olgeta bilong mekim dispela wok. Ol i bin wokim lista bilong ol lain famili bilong ol dispela man long ol wan wan ples ol i stap long en. King Devit na profet Samuel i bin givim dispela wok long ol dispela man. 23Na ol dispela lain i bin i stap wasman long ol dua bilong haus sel bilong Bikpela. Na bihain ol tumbuna pikinini bilong ol i bin mekim wankain wok long haus bilong Bikpela. 24Ol i save was long ol dua i stap long ol 4-pela hap bilong banis, em long hap not na hap saut na hap sankamap na hap san i go daun. 25Na sampela taim ol brata bilong ol i mas lusim ples na kam helpim ol long mekim dispela wok. Ol dispela brata i save wok 7-pela de na i go bek. 26Tasol 4-pela man bilong lain Livai i stap namba wan wasman. Ol i gat wok bilong lukautim ol rum na ol bakstua long haus bilong God. 27Na long nait ol i save slip long ol rum insait long banis bilong haus bilong God, long wanem, ol i gat wok long was long haus, na bilong opim ol dua long olgeta moning. 28Na long taim Jerusalem i no bagarap yet, sampela lain Livai i bin bosim ol dis na plet samting ol man i save yusim long taim bilong lotu. Long taim ol i kisim i go bilong mekim lotu, na taim ol i bringim i kam bek, ol dispela lain Livai i mas kaunim ol gut. 29Na narapela lain Livai i gat wok bilong lukautim ol arapela samting bilong mekim wok long haus bilong Bikpela. Na dispela lain i save lukautim tu gutpela plaua na wain na wel bilong oliv na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na olkain gutpela paura. 30Tasol wok bilong kisim ol kain kain paura na tanim wantaim, em bilong ol pris tasol. 31Wanpela Livai, nem bilong em Matitia, i gat wok bilong kukim plaua bilong ol ofa. Matitia em i namba wan pikinini bilong Salum bilong lain Kora. 32Na sampela Livai bilong lain Kohat i gat wok long redim dispela bret bilong givim long God long olgeta de Sabat. 33Sampela hetman bilong ol lain famili bilong lain Livai i gat wok bilong mekim musik. Ol dispela man i save slip long ol rum i stap insait long banis bilong haus bilong God, long wanem, ol i gat wok long san na long nait, na ol i no gat arapela wok. 34Ol dispela man i bin lusim ples kalabus na i kam bek, ol i hetman bilong ol lain famili bilong lain Livai. Na ol dispela bikman i bin stap long Jerusalem. 35Jeiel, man i bin kirapim taun Gibeon, i stap long taun Gibeon wantaim meri bilong en, Maka. 36Namba wan pikinini man bilong en, em Apdon. Nem bilong ol arapela pikinini man bilong en i olsem, Sur na Kis na Bal na Ner na Nadap 37na Gedor na Ahio na Sekaraia na Miklot. 38Miklot em i papa bilong Simeam. Ol dispela lain i stap klostu long ol arapela lain Benjamin long Jerusalem. 39Ner em i papa bilong Kis na Kis em i papa bilong Sol. Nem bilong ol pikinini man bilong Sol i olsem, Jonatan na Malkisua na Abinadap na Esbal, narapela nem bilong en Isboset. 40Jonatan em i papa bilong Meribal, narapela nem bilong en Mefiboset. Na Meribal em i papa bilong Maika. 41Nem bilong ol pikinini man bilong Maika i olsem, Piton na Melek na Tarea na Ahas. 42Ahas em i papa bilong Jara. Na nem bilong ol pikinini bilong Jara i olsem, Alemet na Asmavet na Simri. Simri em i papa bilong Mosa 43na Mosa em i papa bilong Binea na Binea em i papa bilong Refaia na Refaia em i papa bilong Eleasa na Eleasa em i papa bilong Asel. 44Asel i gat 6-pela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Asrikam na Bokeru na Ismael na Searia na Obadia na Hanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\