1 KORIN 8

1Nau mi laik toktok long pasin bilong kaikai abus ol i bin ofaim long ol giaman god. Sampela man i save tok, “Yumi olgeta i gat save.” Dispela tok em i tru, tasol save nating em i save kirapim pasin bilong bikhet. Tasol pasin bilong givim bel bilong yumi long ol arapela man, dispela i save mekim yumi i kamap strongpela Kristen. 2Wanpela man inap ting olsem em i save tru long wanpela samting, tasol save bilong dispela man i no inap yet. 3Tasol sapos wanpela man i givim bel bilong em long God, orait God i save tru long dispela man. 4Long dispela pasin bilong kaikai abus ol i bin ofaim long giaman god, mi gat tok olsem. Yumi save, giaman god em i no samting tru. Em i piksa nating tasol. I no gat ol planti god i stap. Nogat. Wanpela God tasol i stap. 5Tru, i gat planti samting ol i kolim “god”, na planti samting ol i kolim “bikpela”. Tasol maski sapos i tru dispela ol “god” i stap long heven o long graun, 6yumi gat wanpela God tasol, em God Papa. Em i as bilong olgeta samting, na yumi stap olsem ol manmeri bilong em stret. Na i gat wanpela Bikpela tasol, em Jisas Krais. Em i bin wokim olgeta samting, na yumi bin kisim laip long em. 7Tasol sampela man i no save long ol dispela samting. Sampela i bin bihainim pasin bilong ol giaman god bipo. Olsem na taim ol i kaikai dispela mit, ol i save ting em i ofa tru bilong giaman god. Tingting bilong ol i no klia, na ol i kaikai, olsem na ol i pilim olsem ol i bin mekim pasin i no stret. 8Tru, kaikai i no inap bringim yumi i go klostu long God. Sapos yumi no kaikai, orait dispela i no mekim yumi i stap nogut long ai bilong God. Na sapos yumi kaikai, orait dispela tu i no mekim yumi i stap gut long ai bilong God. 9Tasol yupela i mas lukaut. Yupela i save olsem, yupela inap long kaikai wanem samting yupela i laikim. Tasol nogut dispela pasin bilong yupela i mekim, na ol man tingting bilong ol i no klia, ol i pundaun long sin. 10Yu man i gat save, sapos yu go long haus lotu bilong giaman god na yu sindaun kaikai, na sapos wanpela man tingting bilong en i no klia, em i lukim yu, orait ating dispela pasin bilong yu bai i kirapim bel bilong em na em tu bai i kaikai samting ol i bin ofaim long ol giaman god. 11Na long dispela pasin, save bilong yu i bagarapim dispela man bilip bilong en i no strong, em dispela brata Krais i bin i dai bilong kisim bek em. 12Harim. Tingting bilong sampela brata i no klia. Na sapos yupela i mekim dispela sin long ol na bagarapim bilip bilong ol, long dispela pasin yupela i mekim sin long Krais. 13Olsem na sapos kaikai i save mekim brata bilong mi i pundaun long sin, orait mi no inap tru kaikai mit gen long laip bilong mi. Nogut mi mekim brata bilong mi i pundaun long sin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\