1 KING 11:1

1Solomon i save laikim planti meri bilong ol arapela kantri. Em i bin maritim pikinini meri bilong king bilong Isip, na em i maritim tu ol arapela meri bilong kantri Moap na bilong kantri Amon na bilong kantri Idom na bilong taun Saidon na bilong lain Hit.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More