1 KING 11:11

11na i tokim em olsem, “Harim. Yu bin bihainim laik bilong yu tasol na yu brukim kontrak bilong mi, na yu no bihainim tok bilong mi. Olsem na mi ting pinis long rausim yu long wok king na yu bai i no inap bosim dispela kantri moa. Na bai mi mekim wanpela ofisa bilong yu i kamap king.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More