1 KING 11:18

18olsem na ol i go lusim graun Midian na ol i go kamap long ples drai bilong Paran. Na ol i kisim ol man bilong Paran na olgeta i go wantaim long Isip. Ol i kamap pinis, orait ol i go lukim king na em i givim Hadat wanpela hap graun na wanpela haus na i save lukautim em long kaikai.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More