1 KING 11:21

21Hadat i stap long Isip na bihain em i harim nius olsem, Devit wantaim Joap, namba wan ofisa bilong ami bilong Israel, i dai pinis. Em i harim dispela tok, orait em i go tokim king bilong Isip olsem, “Mi laik bai yu larim mi i go bek long kantri bilong mi.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More