1 KING 11:31

31Na em i tokim Jeroboam olsem, “Kisim 10-pela hap bilong yu yet, long wanem, God, Bikpela bilong yumi Israel, i tokim yu olsem, ‘Mi Bikpela, mi ting pinis long rausim Solomon long wok king. Na bai mi larim yu i bosim 10-pela lain bilong Israel.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More