1 KING 11:38

38Sapos yu bihainim olgeta lo na tok bilong mi na yu wokabaut long ol gutpela rot mi makim bilong yu na yu mekim olgeta pasin mi save laikim, olsem Devit i bin mekim, orait bai mi stap wantaim yu na helpim yu. Na bai mi mekim yu i stap king bilong ol Israel. Na oltaim bai mi mekim ol king i kamap long lain bilong yu, olsem mi mekim long Devit.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More