1 KING 18:12

12Taim mi lusim yu, nogut spirit bilong Bikpela i karim yu i go long wanpela ples mi no save long en. Na taim King Ahap i kam painim yu na i no lukim yu, em bai i kros na i kilim mi i dai. Yu no ken salim mi i go. Nogat. Yu mas sori long mi, long wanem, oltaim mi save aninit long Bikpela na lotu long em, stat long taim mi mangi yet na i kam inap nau.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More