1 KING 18:21

21Na Elaija i go sanap klostu long ol manmeri na i tok olsem, “Yupela manmeri bilong tupela tingting, wanem taim bai yupela i gat wanpela tingting tasol? Sapos Bikpela em i God tru, orait yupela i mas lotu long em wanpela tasol. Na sapos Bal i God tru, orait yupela i mas lotu long em wanpela tasol.” Tasol ol manmeri i no bekim wanpela tok. Nogat tru.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More