1 KING 18:34

34Na em i tokim ol manmeri olsem, “Kisim 4-pela sospen wara na pulimapim wara long ol na karim i kam kapsaitim antap long mit bilong ofa na long paiawut.” Orait ol i mekim olsem. Na em i tokim ol long mekim gen. Ol i mekim pinis na em i tokim ol gen, “Mekim wanpela taim moa.” Na ol i mekim olsem.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More