1 KING 18:36

36Na long apinun tru long taim bilong mekim ofa, profet Elaija i go klostu long alta na i beten olsem, “God, Bikpela bilong Abraham na Aisak na Israel, nau mi laik bai yu soim ol manmeri olsem, yu tasol yu God bilong Israel. Na tu yu ken soim ol olsem, mi wokman bilong yu na mi bihainim tok bilong yu tasol na mi mekim olgeta dispela samting.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More