1 PITA 1

1Mi Pita, mi aposel bilong Jisas Krais. Mi raitim dispela pas long yupela manmeri bilong God, yupela ol lain i stap nabaut olsem tripman long provins Pontus na Galesia na Kapadosia na Esia na Bitinia. 2Bipo tru God Papa i save pinis long yupela na i makim yupela long kamap ol manmeri bilong em yet. Holi Spirit i bin helpim yupela long givim laip bilong yupela olgeta long God na kamap holi, bai yupela i ken bihainim gut tok bilong Jisas Krais. Na bai blut bilong Jisas i ken wasim yupela, na mekim yupela i kamap klin long ai bilong God. God i ken marimari moa yet long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi. 3Yumi litimapim nem bilong God, em i God na Papa bilong Bikpela bilong yumi, Jisas Krais. Em i gat bikpela sori long yumi, na em i kirapim Jisas Krais long matmat, na long dispela rot God i givim yumi nupela laip. Na dispela nupela laip i strongim yumi long wetim em i inapim tru ol gutpela samting em i laik givim long yumi. 4Em i makim yumi pinis bilong kisim gutpela laip bilong heven. Dispela laip em i no inap bagarap. Em i klin olgeta long ai bilong God, na em bai i no inap pinis. God i redim dispela laip pinis, bilong yupela i kisim long taim yupela i stap wantaim em long heven. 5Yupela i bilip long Krais, olsem na God i save lukautim yupela long strong bilong em, bai yupela i stap gut. Em i laik kisim bek yupela na mekim yupela i stap gut tru, na dispela samting em i laik mekim, em bai i kamap ples klia long las de. 6Yupela i save tingting long ol dispela samting God i laik mekim na yupela i save amamas. Tasol nau long liklik taim tasol, ating kain kain traim bai i kamap na givim pen long yupela. 7Long dispela pasin God i save traim bilip bilong yupela. Yumi save, gol em i gutpela samting tru, tasol ol i save kukim long paia, bilong traim na painimaut em i gol tru, o nogat. Bilip bilong yupela i winim gol na i gutpela moa, long wanem, gol em i samting bilong bagarap. Olsem na sapos ol kain kain traim i kamap long yupela, em i bilong traim bilip na soim olsem, yupela i bilip tru long Krais. Na long las de, taim Jisas Krais i kamap ples klia, em bai i amamas tru long yupela na givim biknem long yupela. 8Yupela i no bin lukim em yet, tasol yupela i save laikim em na givim bel bilong yupela long em. Nau yupela i no save lukim em, tasol yupela i bilip long em na amamas tru. Dispela amamas i winim olgeta amamas bilong dispela graun, na yumi no inap autim long maus. Nogat tru. 9Na God i wok long kisim bek yupela, long wanem, yupela i bilip long Krais. 10Ol profet i bin autim tok long dispela gutpela samting nau God i mekim long yupela. Ol i bin wok strong long painim as bilong dispela tok bilong God i kisim bek yumi. 11Spirit bilong Krais i bin i stap insait long ol profet, na Spirit i bin tokaut long maus bilong ol long ol kain kain pen Krais bai i karim na long bihain em bai i kisim biknem. Na ol profet i wok long askim, “Wanem taim dispela man bilong kisim bek yumi, em bai i kam?” na “Wanem samting bai i kamap long dispela taim?” 12Tasol God i soim ol olsem, ol dispela samting ol i toktok long en, ol bai i no inap kamap long taim bilong ol yet. Nogat. Tasol ol i autim tok long ol samting God bai i mekim bilong kisim bek yupela. Na nau God i salim Holi Spirit i kam daun long heven, na long strong bilong Holi Spirit, ol man bilong autim gutnius i tokim yupela pinis long ol dispela samting God i mekim. Ol ensel tu i laikim tumas long kisim save long ol dispela gutpela samting God i mekim long yupela. 13Olsem na oltaim tingting bilong yupela i mas i stap redi na yupela i mas bosim gut wokabaut bilong yupela. Yupela i mas bilip strong na wetim God i mekim dispela gutpela samting em i laik mekim long yupela, long taim Jisas Krais i kamap ples klia. 14Yupela i mas i stap olsem ol pikinini i save harim tok. Bipo yupela i no gat save, na yupela i save bihainim ol kain kain laik nogut. Tasol nau yupela i no ken bihainim dispela pasin moa. Nogat. 15God i singautim yupela pinis, em i holi na em i save mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Olsem na yupela i mas givim yupela yet long God na stap holi long olgeta wokabaut bilong yupela. 16Buk bilong God i tok olsem, “Yupela i mas i stap holi na bihainim gutpela stretpela pasin, long wanem, mi God bilong yupela, mi stap holi.” 17Yupela i save singaut long God na kolim em “Papa.” Dispela Papa em i no save ting long nem bilong yumi na em i skelim yumi. Nogat. Em i save lukim pasin yumi wan wan i mekim na em i skelim yumi. Olsem na olgeta taim yupela i stap hia long dispela graun, yupela i mas save olsem dispela graun em i no ples tru bilong yupela, na yupela i mas aninit tru long God. 18Yupela i save pinis, bipo yupela i save bihainim ol pasin nogut yupela i bin kisim long ol tumbuna bilong yupela. Tasol God i bin baim bek yupela na helpim yupela long lusim ol dispela pasin. Na em i no givim ol samting bilong graun i save bagarap, olsem silva na gol, bilong baim bek yupela. Nogat. 19Em i baim bek yupela long blut bilong Krais. Dispela blut em i dia tumas. Krais em i olsem wanpela pikinini sipsip i no gat mak o sua samting i bagarapim skin bilong en. 20Taim God i no wokim graun yet, em i makim Krais bilong mekim dispela wok bilong baim bek yupela. Na nau long dispela taim bilong ol las de yumi stap long en, God i mekim Krais i kamap ples klia pinis, bilong helpim yupela. 21Em i helpim yupela na yupela i bilip long God, em God i bin kirapim Krais long matmat na givim biknem long em. Olsem na yupela i save bilip long God, na wet long em i mekim ol samting em i bin promis long mekim. 22Yupela i bin bihainim tok i tru, na long dispela pasin yupela i bin mekim yupela yet i kamap klin long ai bilong God. Na yupela i save laikim tru ol arapela manmeri bilong God. Orait nau yupela i mas wok strong moa long laikim ol na givim bel bilong yupela olgeta long ol. 23Yupela i kamap nupela pinis, olsem nupela kaikai i kamap long gaden. Yupela i no kamap long ol pikinini kaikai i save bagarap. Nogat. Yupela i kamap long pikinini kaikai i save stap oltaim. Dispela pikinini kaikai em tok bilong God, em tok i gat laip na i save stap oltaim. 24Buk bilong God i tok olsem, “Olgeta manmeri i no save stap longpela taim long graun. Ol i save pinis hariap olsem gras, na biknem bilong ol i save pundaun olsem ol plaua nabaut. Gras i save drai, na ol plaua i save pundaun. 25Tasol tok bilong Bikpela i save stap oltaim oltaim.” Dispela tok em i dispela gutnius ol i bin autim long yupela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\