1 SAMUEL 11:1

1Bihain Nahas, king bilong ol Amon, i kisim ol soldia bilong en na i kam insait long dispela hap bilong Israel ol i kolim Gileat. Na ami bilong Nahas i banisim taun Jabes, olsem na ol man bilong Jabes i tokim em, “Yu mekim kontrak wantaim mipela bilong larim mipela i stap, na bai mipela i stap aninit long yu.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More