1 SAMUEL 11:5

5Long dispela taim Sol i mekim wok long gaden. Na taim em i lusim gaden na i bringim ol bulmakau bilong wok i kam, em i harim ol manmeri i krai. Em i kam pinis long ples, orait em i askim ol, “Bilong wanem yupela olgeta i krai?” Orait ol i tokim em long olgeta tok ol Jabes i bin salim i kam long ol.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More