1 SAMUEL 11:9

9Na ol dispela soldia i tokim ol dispela Jabes olsem, “Yupela go tokim ol manmeri bilong yupela olsem, tumora long taim san i kam antap pinis bai mipela i kam helpim yupela na rausim ol birua.” Orait ol dispela Jabes i go givim dispela tok long ol manmeri bilong ol. Na ol i harim na ol i amamas tru.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More