1 SAMUEL 25

1Bihain Samuel i dai na olgeta manmeri bilong Israel i kam bung na krai long em. Na ol i planim em klostu long haus bilong en long taun Rama. Bihain long dai bilong Samuel, Devit wantaim ol man bilong en i go i stap long ples drai Paran. 2I gat wanpela man bilong taun Maon, nem bilong en Nabal. Em i man bilong lain Kalep. Na em i gat wanpela hap graun klostu long taun Karmel. Em i maniman tru na em i gat 3,000 sipsip na 1,000 meme. Meri bilong en, Abigel, em i naispela meri tumas na i gat planti gutpela tingting na save. Tasol Nabal em i man bilong kros na pasin bilong en i no gutpela. Long dispela taim Nabal i stap long Karmel na ol i wok long katim gras bilong ol sipsip bilong en. 4Devit i stap yet long ples drai na em i harim tok long Nabal i mekim dispela wok. 5Olsem na em i salim 10-pela yangpela man i go lukim Nabal long Karmel. Devit i tokim ol olsem, “Yupela go long Karmel na painim Nabal, na long nem bilong mi yupela i mas givim gude long em. 6Na yupela i mas tokim Nabal olsem, ‘Yu wantaim ol famili bilong yu na olgeta samting bilong yu i ken i stap gut nau na bihain tu. 7Devit i harim tok olsem, ol man i wok long katim gras bilong ol sipsip bilong yu. Na Devit i laik bai yu save gut, taim ol wasman bilong sipsip bilong yu i bin i stap wantaim mipela long Karmel, mipela i no bin mekim nogut long ol. Na mipela i no bin stilim wanpela samting bilong ol. 8Sapos yu askim ol, orait ol bai i mekim wankain tok long yu. Nau yu mekim bikpela kaikai na Devit i bin salim mipela i kam long yu. Em i laik bai yu marimari long mipela. Mipela i olsem ol wokman bilong yu, na yu olsem papa bilong Devit. Olsem na sapos yu gat sampela kaikai i stap, ating yu ken givim long mipela.’ ” 9Orait ol man bilong Devit i go na givim dispela tok long Nabal long nem bilong Devit na ol i wet i stap. 10Na Nabal i bekim tok long ol olsem, “Dispela Devit, pikinini bilong Jesi, em i husat? Mi no save long em. Nau long dispela taim i gat planti wokboi nating i save ranawe long bosman bilong ol. Ating em tu i wokboi nating tasol. 11Yupela i kam long wanem hap, em mi no save. Olsem na mi no laik kisim bret na wara na ol abus mi bin kilim bilong ol man i wok long katim gras bilong ol sipsip bilong mi, na givim long yupela. Nogat tru.” 12Ol man bilong Devit i harim dispela tok na ol i go bek long Devit na tokim em long olgeta tok bilong Nabal. 13Orait Devit i tok, “Yupela olgeta kisim bainat na redi long pait.” Na ol i bihainim tok bilong en, na Devit tu i pasim bainat bilong en. Na em i kisim samting olsem 400 man i go wantaim em na em i tokim 200 man long i stap na lukautim ol samting. 14Long dispela taim wanpela wokboi bilong Nabal i go lukim Abigel, meri bilong Nabal, na i tokim em olsem, “Devit i stap long ples drai na em i salim sampela man i kam long bosman bilong mipela na ol i tok gude long em. Tasol em i givim tok nogut long ol. 15Tasol ol i no bin mekim rong long mipela. Nogat. Ol i bin mekim gutpela pasin tasol long mipela oltaim. Na olgeta taim ol i stap wantaim mipela long ples kunai, ol i no bin stilim wanpela samting bilong mipela. 16Na olgeta taim mipela i wok long lukautim ol sipsip, lain bilong Devit i lukautim mipela gut long san na long nait. 17Olsem na yu mas save gut, nau Devit wantaim ol man bilong en bai i kam bagarapim bikpela man bilong yumi na olgeta manmeri i stap wantaim em. Na yu mas tingting gut bai yu laik mekim wanem samting bilong pasim dispela trabel. Mi kam long yu, long wanem, Nabal em i hambakman na em i no save harim tok bilong mipela.” 18Abigel i harim dispela tok na kwiktaim em i bungim 200 bret na tupela skin meme ol i bin pulapim wain long en, na 5-pela sipsip i kuk pinis na 20 kilogram wit ol i bin kukim long paia na 100 mekpas pikinini wain ol i bin mekim drai na 200 mekpas pikinini fik ol i bin mekim drai, na em i putim olgeta dispela kaikai long sampela donki. 19Na em i tokim ol wokboi bilong en olsem, “Yupela kisim ol donki i go pas. Bai mi bihainim yupela.” Tasol em i no tokim man bilong en long dispela samting em i mekim. 20Na Abigel i sindaun long wanpela donki na wokabaut i go bihainim wanpela rot bilong painim Devit. Na Devit wantaim ol lain man bilong en i kam long dispela rot tasol. Na Abigel i bihainim rot i go raun long wanpela kil bilong maunten na i bungim Devit. 21Devit i bin ting olsem, “Bilong wanem mi bin lukautim gut ol samting bilong dispela man long ples drai? Mipela i no bin stilim wanpela samting bilong en. Nogat. Olgeta samting bilong en i stap gut. Na nau em i bekim pasin nogut long mi. Pasin bilong en i no stret. 22Olsem na mi bai kilim i dai olgeta man bilong dispela lain long nait yet. Sapos nogat, God i ken kilim ol birua bilong mi i dai.” 23Abigel i lukim Devit na kwiktaim em i lusim donki na kalap i go daun long graun. 24Na em i go klostu long Devit na brukim skru na putim het i go daun long graun. Na em i tokim Devit olsem, “Bikman, mi laik toktok wantaim yu. Na ating yu inap harim tok bilong mi? Yu mas ting dispela samting i bin mekim yu i kros, em i asua bilong mi tasol. 25Na yu no ken ting long tok bilong Nabal, long wanem, pasin bilong en i nogut tru. Mining bilong nem bilong en i olsem, krankiman. Na pasin bilong en i wankain tasol. Na bikman, mi yet mi no bin lukim ol yangpela man yu bin salim i kam long mipela. Nogat tru. 26Harim. Bikpela yet i bin pasim yu na yu no bin bekim rong bilong ol birua bilong yu na kilim ol i dai. Na long nem bilong Bikpela i stap oltaim mi tok strong olsem, bai God i ken mekim save long ol birua bilong yu, olsem em bai i mekim long Nabal. 27Olsem na bikman, mi laik bai yu kisim dispela presen mi bringim long yu na givim long ol lain man bilong yu. 28“Sapos mi bin mekim samting i no stret long ai bilong yu, orait mi laik bai yu lusim dispela rong bilong mi. Mi save, taim Bikpela i laik yu go pait long ol birua, orait yu save go pait long ol. Na yu no man bilong mekim pasin nogut. Olsem na Bikpela bai i mekim yu i kamap king, na ol king bilong Israel bai i kamap long ol lain tumbuna bilong yu. 29Sapos sampela man i kam pait long yu bilong kilim yu, orait God, Bikpela bilong yumi, bai i lukautim yu gut, olsem man i save lukautim gut ol gutpela samting bilong en. Tasol bai em i rausim ol birua bilong yu, olsem man i save putim ston long katapel bilong en na sutim ston i go. 30Na Bikpela bai i mekim olgeta gutpela samting em i bin promis long mekim long yu. Na em bai i mekim yu i kamap king bilong mipela Israel. 31Sapos yu no kilim nating sampela man o yu yet yu no bin mekim rong long wanpela man, orait long taim Bikpela i mekim yu i kamap king bai yu no gat wanpela samting bilong mekim yu i bel hevi o bilong mekim yu i sem. Na taim Bikpela i mekim gut long yu, orait mi laik bai yu tingim mi na mekim gut long mi.” 32Devit i harim dispela tok, na em i tokim Abigel olsem, “God, Bikpela bilong yumi Israel, i bin salim yu i kam nau, na yu bungim mi. Olsem na mi amamas na litimapim nem bilong en. 33Mi tenkyu long God long gutpela tingting na tok bilong yu, na em i ken mekim gut tru long yu. Long wanem, nau yu bin pasim mi na mi no kilim i dai sampela man na bekim rong bilong Nabal long han bilong mi yet. 34Na Bikpela i bin pasim mi long mekim nogut long yu. Tasol long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi tok tru tumas, sapos yu no bin kam kwiktaim long mi, orait long moningtaim bai i no gat wanpela wokman bilong Nabal inap i stap laip.” 35Na Devit i kisim olgeta samting Abigel i bringim, na em i tokim Abigel olsem, “Nau yu ken i go bek long haus, na bel bilong yu i ken i stap isi. Bai mi mekim olsem yu bin tok na mi no ken kilim i dai Nabal.” 36Orait Abigel i go bek long Nabal. Na em i kamap long haus na i lukim Nabal i mekim bikpela pati i wankain olsem ol king i save mekim. Na Nabal i spak tru na i amamas i stap, olsem na Abigel i no tokim em long wanpela samting inap long moningtaim. 37Tulait pinis na het bilong Nabal i klia gen, orait na Abigel i tokim em long olgeta dispela samting i bin kamap. Nabal i harim dispela tok na wantu klok bilong en i bagarap liklik na skin bilong en i dai. Na em i pundaun na i slip i stap olsem ston. 38Na samting olsem 10-pela de i go pinis na Bikpela i kilim Nabal i dai. 39Devit i harim tok long Nabal i dai pinis, na em i tok olsem, “Mi amamas long Bikpela. Em yet i tingim dispela pasin nogut Nabal i bin mekim long mi, na em i bekim pinis. Nabal i bin mekim pasin nogut na Bikpela i mekim save long em. Na Bikpela i bin pasim rot bilong mi, wokboi bilong en, na mi no bin mekim pasin nogut.” Orait bihain Devit i salim ol wokman i go tokim Abigel long Devit i laik maritim em. 40Na ol wokman i go kamap long ples Karmel na tokim Abigel olsem, “Devit i laik maritim yu. Olsem na em i salim mipela i kam bilong kisim yu i go long em.” 41Abigel i harim dispela tok, orait em i brukim skru na daunim het i go long graun. Na em i tok olsem, “Mi olsem wokmeri nating tasol bilong en. Na mi ken wasim lek bilong ol wokman bilong dispela bikman bilong mi.” 42Na kwiktaim em i kirap na kisim donki bilong en na i sindaun long en. Na em i tokim 5-pela wokmeri bilong en bai ol i mas i go wantaim em. Orait em wantaim ol wokmeri i go wantaim ol wokman bilong Devit. Ol i go kamap long Devit pinis, orait Abigel i kamap meri bilong en. 43Pastaim Devit i bin maritim Ahinoam bilong taun Jesril, na nau em i maritim Abigel tu. 44Na Mikal, pikinini meri bilong Sol, em tu i bin i stap meri bilong Devit. Tasol Sol i kisim em na i givim em long Palti, pikinini man bilong Lais, bilong taun Galim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\