1 SAMUEL 7:3

3Na bihain Samuel i tokim ol Israel olsem, “Sapos yupela i laik tanim bel tru na kam bek long Bikpela, orait yupela i mas rausim ol giaman god na ol piksa bilong god meri Astarte yupela i save lotuim. Na yupela i mas i stap aninit tru long Bikpela na lotu long em wanpela tasol, na em bai i helpim yupela na rausim ol Filistia bai ol i no inap bosim yupela moa.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More