1 SAMUEL 7:6

6Orait na olgeta manmeri i kam bung long Mispa. Na ol i kisim wara long hul wara na kapsaitim long graun olsem ofa long Bikpela. Na ol i tambu long kaikai inap san i go daun. Na ol i tokim Bikpela olsem, “Mipela i bin mekim sin long ai bilong yu.” Na Samuel i stap long Mispa na i harim kot bilong ol Israel na stretim tok bilong ol.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More