1 TIMOTI 3

1Dispela tok em i tru olgeta. Sapos man i laik i stap wasman bilong sios, em i laikim gutpela wok. 2Man i kamap wasman em i mas bihainim ol stretpela pasin tasol, bai ol man i no inap lukim wanpela rong long em. Em i mas i stap man bilong wanpela meri tasol. Em i mas sindaun gut na bihainim ol gutpela tingting tasol na mekim ol gutpela pasin. Em i mas lukautim gut ol man i kam long haus bilong en. Em i mas save gut long pasin bilong skulim ol manmeri long pasin God i laikim. 3Em i no ken spak. Em i no ken belhat kwik na pait long ol arapela man. Nogat. Em i mas isi long ol. Em i no ken laikim tumas long kisim mani. 4Em i mas bosim gut meri pikinini bilong em yet, na mekim ol pikinini i harim gut tok bilong em na i bihainim. 5Man i no inap bosim meri pikinini bilong em yet, em i no inap kisim wok bilong lukautim sios bilong God. 6Nupela Kristen i no ken kamap wasman. Nogut em i ting em i gutpela man tru na i bikhet, na God i kotim em olsem em i bin kotim Satan. 7Man i gat gutpela nem namel long ol man i stap ausait long sios, em tasol inap i stap wasman. Sapos em i no gat gutpela nem, orait inap ol man i tok nogut long em na bai umben bilong Satan i kisim em. 8Olsem tasol ol wokman bilong sios i mas tingting stret long wok bilong ol. Ol i no ken i stap man bilong tupela maus. Ol i no ken spak. Ol i no ken tingting long pulim mani samting bilong ol man. 9Ol i mas save olsem ol i no gat asua long ai bilong God, na ol i mas holim strong dispela tok tru God i bin soim long yumi ol man i bilip long em. 10Pastaim yupela i mas traim wok bilong ol. Na sapos ol i mekim gutpela wok, orait ol i ken i stap wokman bilong sios. 11Ol meri bilong ol tu i mas tingting stret long pasin ol i mekim. Ol i no ken tok baksait. Ol i mas sindaun gut, na ol i mas mekim stret olgeta wok ol i kisim. 12Wokman bilong sios em i mas i stap man bilong wanpela meri tasol, na em i mas bosim gut meri pikinini bilong em yet. 13Ol man i stap wokman bilong sios na i mekim gutpela wok, ol bai i gat gutpela nem. Na ol bai i no pret long tokaut long bilip bilong ol long Krais Jisas. 14Mi laik i kam kwik na lukim yu, tasol mi ting i gutpela sapos mi raitim dispela tok long yu. 15Olsem na sapos mi no inap i kamap kwik, yu ken lukim dispela tok na bai yu save long gutpela pasin yumi ol lain bilong God i mas bihainim. Yumi ol lain bilong God, yumi stap sios bilong God bilong i stap oltaim, na dispela sios i olsem strongpela pos i karim tok tru. 16Yumi save gut olsem, as tok bilong pasin bilong God em i bikpela samting tru. Dispela tok God i bin soim yumi em i olsem, Em i kamap man tru, na ol manmeri i lukim em. Holi Spirit i soim olsem pasin bilong en em i stret olgeta, na ol ensel i lukim em. Ol man i go autim tok bilong en long olgeta lain man. Ol manmeri bilong graun i bilip long em. God i bringim em i go antap na em i kisim biknem tru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\