1 TIMOTI 5

1Yu no ken krosim ol lapun man. Nogat. Yu mas stretim ol long tok isi, olsem yu stretim papa bilong yu. Na yu mas mekim wankain pasin long ol yangpela man olsem yu save mekim long ol brata bilong yu yet. 2Na yu mas mekim wankain pasin long ol lapun meri olsem yu save mekim long ol mama bilong yu. Na yu mas mekim wankain pasin long ol yangpela meri olsem yu save mekim long ol susa bilong yu, em long pasin i klin tru long ai bilong God. 3Sapos man bilong wanpela meri em i dai pinis, na meri i stap wanpis tru, orait yu mas mekim gutpela pasin long em. 4Tasol sapos dispela meri i gat ol pikinini bilong em yet o ol tumbuna pikinini, orait yu mas helpim ol long save gut olsem, namba wan wok bilong ol long ai bilong God em wok bilong lukautim gut dispela mama bilong ol. Long dispela pasin ol i ken bekim olgeta hatwok bipo papamama bilong ol i bin mekim bilong helpim ol. God i laikim tumas dispela kain pasin. 5Sapos man bilong wanpela meri em i dai pinis, na meri i stap wanpis tru, orait dispela meri bai em i mekim olsem. Em i bilip tru long God na em i wetim God i mekim gut tru long em, na oltaim long san na long nait, em i save prea long God na askim God long helpim em. 6Tasol sapos man bilong wanpela meri i dai pinis, na dispela meri i bihainim laik bilong bodi tasol, orait dispela meri tu i stap olsem em i dai pinis. 7Olsem na yu mas tokim ol meri long bihainim pasin bilong prea long God, bai ol i ken mekim stretpela pasin tasol na ol manmeri i no inap tok nogut long ol. 8Na harim. Sapos wanpela man i no lukautim ol wanblut tru bilong em yet na ol arapela wanlain tu, orait dispela man i lusim pinis bilip bilong em, na em i man nogut tru. Ol haiden yet i no save mekim dispela kain pasin nogut. 9Long lista bilong ol meri man bilong ol i dai pinis, yu ken raitim nem bilong dispela kain meri tasol, em meri i winim 60 krismas pinis na em i bin i stap meri bilong wanpela man tasol 10na em i gat nem olsem meri bilong mekim ol kain kain gutpela wok. Mi tok long kain gutpela wok olsem bilong lukautim gut ol pikinini bilong en na bilong givim kaikai samting long ol man i kam long narapela ples na bilong wasim lek bilong ol Kristen na bilong helpim ol manmeri i gat hevi, na bilong mekim ol arapela kain gutpela wok. Yu mas raitim nem bilong ol dispela kain meri tasol. 11Tasol yu no ken raitim nem bilong ol yangpela meri, man bilong ol i dai pinis, long wanem, taim bel bilong ol i kirap long marit gen, ol i save givim baksait long Krais, 12na ol bai i gat asua bilong brukim promis ol i bin mekim. 13Na narapela pasin tu ol i save mekim. Ol i kisim pasin bilong les na raun nabaut long ol arapela haus. Na ol i no mekim lespasin tasol. Nogat. Ol i save laikim tumas long harim tok long ol samting ol arapela manmeri i mekim na ol i raun na tok baksait long ol. Olsem na ol i mekim planti tok i no stret long yumi mekim. 14Olsem na mi ting mobeta ol meri i yangpela liklik ol i mas marit gen na karim pikinini na bosim haus bilong ol. Sapos ol i mekim olsem, orait bai i no gat wanpela birua inap lukim pasin ol i mekim na tok nogut long yumi. 15Yu save, sampela bilong ol dispela meri ol i lusim pinis gutpela rot, na ol i bihainim Satan. 16Sapos long famili bilong wanpela meri i bilip long Krais, i gat sampela meri, man bilong ol i dai pinis, orait dispela meri yet i mas lukautim ol. Em i mas mekim olsem bai ol arapela manmeri bilong sios i no gat hevi bilong lukautim ol. Na ol manmeri bilong sios i ken lukautim ol meri i stap wanpis tru. 17Yupela i mas givim biknem na gutpela pe long ol hetman i mekim gutpela wok. Namba wan lain bilong kisim dispela em ol hetman i save hatwok long autim tok bilong God na long skulim ol manmeri long ol pasin God i laikim. 18Yumi save, buk bilong God i tok olsem, “Yupela i no ken pasim maus bilong bulmakau long taim em i wok long rausim skin bilong rais samting.” Na yumi save, “Wokman em inap long kisim pe bilong en.” 19Sapos wanpela man i tok, “Dispela hetman i mekim rong,” orait yu no ken putim yau long dispela tok. Tasol sapos tupela o tripela man i mekim dispela kain tok, orait yu ken harim. 20Na sapos sampela hetman i mekim sin, orait yu mas stretim ol long ai bilong olgeta hetman, bai ol arapela tu ol i ken pret. 21Long ai bilong God na Krais Jisas na ol ensel bilong God, mi tokim yu stret olsem, yu mas was gut long olgeta dispela wok mi bin tokim yu long en, bai yu mekim wankain pasin long olgeta man. Yu no ken mekim gutpela pasin long ol bikman na ol wantok tasol. 22Na yu no ken hariap long putim han antap long wanpela man bilong makim em bilong mekim wok bilong God. Nogut sin bilong sampela man i pas long yu. Yu mas lukaut long yu yet bai yu stap klin tru long ai bilong God. 23Yu mas lusim pasin bilong dring wara nating tasol. Mobeta yu dring liklik wain wantaim, bilong helpim bel bilong yu, na bilong rausim dispela sik oltaim i save kamap long yu. 24Sin bilong sampela man i stap ples klia, na i olsem ol dispela sin i go kamap long kot paslain long ol man i bin mekim sin. Tasol sin bilong sampela man i stap hait, na bihain tasol ol bai i kamap ples klia. 25Olsem tasol, ol gutpela pasin tu i stap ples klia. Na sapos sampela gutpela pasin i no save kamap ples klia kwiktaim, orait ol tu bai i no inap i stap hait oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\