2 STORI 1:12

12Olsem na nau bai mi givim yu planti gutpela tingting na save. Na tu bai mi givim yu planti mani samting na bai mi mekim ol manmeri i givim biknem long yu, na dispela bai i winim tru biknem na mani samting bilong olgeta king i bin i stap paslain long yu na bilong ol king i kam bihain long yu.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More