2 STORI 1:14

14Oltaim Solomon i wok long kisim ol karis bilong pait na ol hos bilong ami bilong en. Na em i putim ol dispela karis na hos long ol sampela taun em i makim bilong lukautim ol, na sampela i stap wantaim em long Jerusalem. Em i gat 1,400 karis bilong pait na 12,000 hos.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More