2 STORI 25:15

15Bikpela i lukim dispela pasin bilong King Amasia na em i kros tru long em. Olsem na Bikpela i salim profet i go long Amasia na i tokim em olsem, “Bilong wanem yu wok long lotu long ol giaman god bilong narapela lain? Yu save pinis, ol dispela god i no bin helpim ol manmeri bilong ol yet na kisim bek ol long han bilong yu. Olsem na bilong wanem yu lotu long ol?”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More