2 STORI 25:16

16Profet i toktok yet na Amasia i katim tok bilong em olsem, “Husat i bin mekim yu i kamap man bilong givim tingting long mi? Yu pasim maus. Nogut mi tokim wanpela soldia long kilim yu i dai.” Profet i harim dispela tok na em i laik pasim maus, tasol pastaim em i mekim wanpela tok moa long king olsem, “Nau mi save, God i laik bagarapim yu, long wanem, yu bin mekim pasin nogut na nau yu no laik harim gut tok bilong mi.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More