2 STORI 25:19

19Jehoas i mekim dispela tok piksa, na em i skruim tok long Amasia olsem, “Mi save, yu bin pait long ol Idom na winim ol. Olsem na yu amamas tru na yu wok long hambak na litimapim nem bilong yu moa yet. Tasol nau yu mas stap gut long ples bilong yu. Maski long kirapim pait long mipela. Nogut yu bagarap, na yu mekim ol Juda tu i bagarap.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More