2 STORI 25:24

24Na Jehoas i go insait long Jerusalem na kisim olgeta gol na silva i stap long taun. Em i kisim tu olgeta dis na plet samting i stap long haus bilong God, em ol samting ol lain bilong Obetidom i save lukautim. Na tu em i kisim olgeta samting i stap long ol rum mani long haus bilong king. Na em i kalabusim sampela bikman bilong Juda na kisim ol dispela manmeri wantaim olgeta dispela samting na i go bek long Samaria.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More