2 STORI 25:27

27Long taim King Amasia i givim baksait long Bikpela, sampela man i pasim tok long kilim em i dai long Jerusalem. Em i harim tok long dispela samting ol i laik mekim, olsem na em i ranawe i go long taun Lakis. Tasol ol dispela birua bilong en i salim sampela man na ol i bihainim em i go long Lakis na kilim em i dai.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More