2 STORI 4:16

16Na em i wokim ol sospen na ol liklik savol na ol pok. Huram, dispela saveman tru bilong wokim ol kain kain samting, i bin bihainim tok bilong Solomon na i wokim olgeta dispela samting bilong haus bilong Bikpela. Em i wokim ol pinis, na em i bin polisim ol gut tru.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More