2 KORIN 10

1Sampela man i save sutim tok long mi olsem, “Taim Pol i stap wantaim yumi em i save daunim em yet, tasol taim em i stap longwe em i save givim strongpela tok long yumi.” Tasol mi Pol, mi laik bai yupela i tingting long pasin Krais i bin mekim bilong daunim em yet na mekim pasin isi long ol man, na mi askim yupela long tingting gut long dispela tok mi laik mekim. 2Mi tokim yupela olsem, yupela i mas lukaut, nogut mi mas givim strongpela tok long yupela taim mi kam i stap wantaim yupela. Mi ting mi inap tru long givim strongpela tok long ol dispela man i ting mipela i save bihainim pasin bilong ol man bilong graun. 3Tru, mipela i save stap long dispela graun, tasol mipela i no save pait olsem ol man bilong graun. 4Olgeta samting bilong pait mipela i holim, ol i no samting bilong dispela graun. Nogat. Ol i gat strong bilong God, na ol inap brukim ol strongpela banis bilong ol birua. 5Mipela i save daunim olgeta kain tingting na giaman tok i save pasim rot bilong ol man i laik kisim save long God. Na mipela i save kalabusim olgeta tingting bilong ol man, bilong mekim tingting bilong ol i bihainim laik bilong Krais. 6Na mipela i wet long yupela. Sapos yupela i bihainim olgeta tok bilong mipela, orait mipela i redi long mekim save long olgeta man bilong sakim tok. 7Yupela i mas skelim gut ol dispela samting yupela i lukim. Sapos wanpela man i ting olsem em yet i stap man tru bilong Krais, orait em i mas tingting gut na bai em i save olsem, mipela tu i stap man bilong Krais, wankain olsem em yet. 8Bikpela i bin givim namba long mipela bilong mekim dispela wok. Em i laik bai mipela i strongim bilip bilong yupela, na em i no laik bai mipela i bagarapim yupela. Olsem na sapos mi amamas na litimapim nem bilong mipela liklik long dispela wok mipela i save mekim, mi bai i no inap sem long dispela tok mi mekim. 9Tasol mi no laik bai yupela i ting mi man bilong raitim ol pas bilong pretim yupela. 10Tru, sampela man i save tok olsem long mi, “Ol pas bilong Pol i gat ol kain kain strongpela tok, tasol taim em yet i kamap na i toktok long yumi, yumi lukim em i no gat strong tru, na em i no save tru long pasin bilong autim tok.” 11Ol man i save mekim dispela kain tok, ol i mas tingting gut na save olsem, pasin mipela bai i mekim long taim mipela i kam i stap wantaim yupela, em bai i bihainim stret dispela tok mipela i raitim long pas long taim mipela i stap longwe long yupela. 12Mipela i no inap tok mipela i wankain olsem ol sampela man ol i save amamas na litimapim nem bilong ol yet. Na mipela i no inap tok, pasin bilong mipela i wankain olsem pasin bilong ol. Nogat. Dispela ol man ol i save skelim pasin bilong ol long skel bilong ol yet tasol. Wanpela i save skelim pasin bilong em yet long pasin bilong narapela. Ol man i mekim olsem, ol i no gat save tru. 13Tasol mipela i no laik putim skel na namba bilong mipela i go antap, bai mipela i ken litimapim nem bilong mipela moa moa yet. Nogat. Mipela bai i mekim dispela wok God i bin makim bilong mipela, na skelim pasin bilong mipela long skel God yet i bin putim. Tasol mak bilong dispela wok God i bin givim mipela, em i go inap long Korin tu. 14Namba na wok God i bin givim mipela, em i karamapim yupela, olsem na taim mipela i autim tok long yupela, mipela i no kalapim mak bilong mipela. Nogat. Mipela tasol i bin kamap paslain long ol arapela na bringim gutnius i kam long yupela ol Korin. 15Mipela i no save kalapim mak bilong mipela na litimapim nem bilong mipela yet long wok ol arapela man i bin mekim. Nogat. Mipela i laik mekim stret dispela wok God i bin givim long mipela, olsem bai bilip bilong yupela i ken kamap strong, na wok bilong mipela i ken kamap bikpela namel long yupela. 16Na bai mipela i ken bringim gutnius i go long ol dispela ples i stap baksait long yupela. Mipela i no inap i go long ol ples ol arapela man i mekim wok pinis long en, bai mipela i amamas na litimapim nating nem bilong mipela long wok ol arapela man i mekim pinis. 17“Man i laik amamas, em i mas amamas long Bikpela.” 18Yumi save, man i save amamas na litimapim nem bilong em yet, dispela man i no gat nem long ai bilong God. Nogat. Sapos Bikpela i litimapim nem bilong wanpela man, dispela man tasol i gat nem tru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\