2 JON 1

1Mi hetman bilong sios, mi raitim dispela pas long yu meri wantaim ol pikinini bilong yu. God i bin makim yu bilong em yet, na mi tok tru tumas, mi laikim yupela tru. Na i no mi tasol. Nogat. Olgeta manmeri i save long tok tru, ol i laikim yupela tru. 2Tok tru em i stap long yumi, na em bai i stap long yumi oltaim oltaim, olsem na mipela i save laikim yupela tru. 3Long pasin bilong tok tru na long pasin bilong laikim tru ol arapela, God Papa wantaim Jisas Krais, em Pikinini bilong Papa, bai i mekim pasin bilong marimari na sori na bel isi i kamap strong long laip bilong yumi. 4Mi amamas tru long harim tok long sampela pikinini bilong yu ol i save bihainim tok tru, olsem Papa i bin tok long yumi mas bihainim. 5Tasol meri, mi gat wanpela tok mi laik bai yu mas bihainim. Em i olsem, yumi wan wan i mas laikim tru ol arapela. I no olsem mi givim nupela lo long yu. Nogat. Bipo tru yumi kisim dispela lo. 6Pasin bilong laikim tru ol arapela, em i olsem. Yumi mas bihainim ol lo bilong God. Olsem na dispela lo bipo tru yupela i harim, em i olsem, yupela i mas bihainim pasin bilong laikim tru ol arapela. 7Harim. Planti man i laik giamanim yumi, ol i raun nabaut long graun. Ol i no bilip olsem, Jisas Krais em i bin kamap man. Dispela kain man, em i man bilong giaman, na em i birua bilong Krais. 8Olsem na yupela i mas lukaut gut, nogut yupela i lusim ol samting yumi bin hatwok long kisim. Yupela i mas sanap strong, na bai yupela i kisim olgeta pe bilong yupela. 9Sapos wanpela man i no holim strong tok bilong Krais, na em i kalap i go long narapela tok, orait God i no i stap wantaim em. Tasol sapos wanpela man i holim strong tok bilong Krais, orait Papa wantaim Pikinini tupela i stap wantaim em. 10Sapos wanpela man i kam long yupela, na em i no bringim dispela kain tok i kam, orait yupela i no ken givim gude long em, na yupela i no ken kisim em i go long haus bilong yupela. 11Man i givim gude long dispela kain man, em i helpim em long wok nogut bilong em. 12Inap mi raitim planti tok moa long yupela, tasol mi no laik putim dispela tok long wanpela pas. Mi ting mi mas i kam lukim yupela, na bai yumi toktok wantaim na yumi amamas tru. 13Ol pikinini bilong susa bilong yu, em dispela susa God i makim bilong em yet, ol i tok gude long yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\