2 KING 13:14

14Long taim Jehoas i stap king, Elisa i kisim bikpela sik tru. Klostu em i laik i dai, na King Jehoas i go lukim em. Jehoas i sori long em na i krai na i tokim em olsem, “Papa bilong mi, papa bilong mi, yu strongpela man bilong helpim Israel, olsem ol hos na karis bilong pait.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More