2 KING 8

1Wanpela taim Elisa i bin i go givim tok long dispela meri bilong taun Sunem, em dispela meri tasol bipo pikinini bilong en i dai, na Elisa i bin kirapim em bek. Elisa i bin tokim meri olsem, “Bikpela i tok pinis bai taim bilong hangre i kamap long kantri bilong yumi na bai ol manmeri i sot long kaikai inap 7-pela yia. Olsem na yu mas kisim ol famili bilong yu na i go i stap long narapela kantri inap dispela taim nogut i pinis.” 2Olsem na dispela meri i bihainim tok bilong Elisa, na em wantaim ol famili bilong en i go i stap long kantri Filistia inap 7-pela yia. 3Dispela 7-pela yia i go pinis, orait em wantaim famili bilong en i kam bek long Israel. Na em i go long king bilong askim em long larim em i kisim haus na graun bilong en gen. 4Taim meri i wokabaut i go long king, king i toktok wantaim Gehasi, dispela wokman bilong Elisa. King i tokim Gehasi olsem, “Mi laik bai yu stori long mi long ol bikpela wok Elisa i bin mekim.” 5Orait na Gehasi i stori long dispela taim bipo Elisa i bin kirapim bek wanpela pikinini i dai pinis. Gehasi i wok long stori yet, na dispela meri i kam kamap bilong askim king long larim em i kisim bek ol samting bilong en. Gehasi i lukim dispela meri na em i tokim king olsem, “King, lukim. Em dispela meri tasol. Na em dispela pikinini tasol i bin dai na Elisa i kirapim.” 6Orait na king i askim meri long dispela samting Elisa i bin mekim, na meri i stori long em. Na bihain king i singautim wanpela ofisa bilong en i kam na i tokim em olsem, “Yu mas helpim dispela meri long kisim bek olgeta samting bilong en. Na tu yu mas helpim em long kisim mani inap long pe bilong kaikai i bin kamap long ol gaden bilong en long ol dispela 7-pela yia em i stap long narapela kantri.” 7Wanpela taim Elisa i go long Damaskus, biktaun bilong kantri Siria. Long dispela taim Benhadat, king bilong Siria, i gat sik. Na ol i tokim king olsem, “Elisa, dispela profet bilong God, em i stap nau long Damaskus.” 8Orait na king i tokim Hasael, wanpela ofisa bilong en olsem, “Kisim wanpela presen na go lukim dispela profet. Na yu mas askim em long askim Bikpela olsem, sik bilong mi bai i pinis, o nogat.” 9Olsem na Hasael i kisim olkain gutpela samting bilong Damaskus, inap long skel bilong 40 kamel i ken karim, na em i putim long ol kamel na bringim i go long Elisa. Em i go kamap na em i tokim Elisa olsem, “Bikman, mi wokman bilong King Benhadat, na em i salim mi bilong askim yu long sik bilong en bai i pinis o nogat.” 10Na Elisa i bekim tok bilong en olsem, “Yu go tokim king olsem, sik bilong en bai i pinis. Tasol Bikpela i bin soim mi olsem, em bai i dai.” 11Elisa i mekim dispela tok pinis na em i lukluk strong long Hasael, i go inap Hasael i stat long tingting planti. Na Elisa i krai. 12Na Hasael i askim em, “Bikman, bilong wanem yu krai?” Na Elisa i bekim tok olsem, “Mi krai, long wanem, mi save, bihain bai yu mekim planti pasin nogut long ol manmeri bilong Israel. Yu wantaim ol soldia bilong yu bai i bagarapim ol strongpela banis bilong ol na kukim. Na bai yupela i kilim i dai ol yangpela man bilong ol Israel. Na bai yupela i apim ol liklik pikinini na tromoi i go long graun na bai ol i dai. Na taim yupela i lukim ol meri i gat bel, bai yupela i kisim bainat na brukim bel bilong ol.” 13Hasael i harim dispela tok na i bekim tok bilong Elisa olsem, “Mi man nating tasol. Olsem wanem na mi inap mekim dispela bikpela samting?” Orait na Elisa i tokim em olsem, “Bikpela i soim mi pinis olsem, bai yu kamap king bilong Siria.” 14Tupela i toktok pinis, orait Hasael i go bek long King Benhadat. Na king i askim em, “Elisa i tokim yu olsem wanem?” Na Hasael i tok, “Em i tok, tru tumas sik bilong yu bai i pinis na bai yu orait gen.” 15Tasol long de bihain Hasael i ting long kilim king. Olsem na em i kisim wanpela blanket na putim long wara na karim i go karamapim pes bilong king. Na em i holim strong bai king i no ken pulim win, olsem na king i dai. Na bihain Hasael yet i kamap king bilong Siria. 16Long namba 5 yia bilong Joram, pikinini bilong Ahap, i stap king bilong Israel, Jehoram, pikinini man bilong Jehosafat, i kisim ples bilong papa bilong en na i kamap king bilong Juda. 17Em i gat 32 krismas long taim em i kamap king, na em i stap king long Jerusalem inap 8-pela yia. 18Em i bin maritim pikinini meri bilong Ahap, king bilong Israel. Olsem na em i bihainim ol pasin nogut bilong ol lain bilong Ahap na ol arapela king bilong Israel, na em i mekim sin long ai bilong Bikpela. 19Tasol Bikpela i no bagarapim kantri Juda. Long wanem, Bikpela i tingim wokman bilong en, Devit, na tu em i tingim dispela promis em i bin mekim olsem, oltaim bai i gat wanpela man bilong lain bilong Devit i stap king. Olsem na bai lam bilong Devit i no ken i dai. 20Long taim Jehoram i stap king bilong Juda, ol Idom i bikhet na i no moa i stap aninit long king bilong Juda. Nogat. Ol i makim king bilong ol yet na em i bosim ol. 21Olsem na Jehoram i kisim ol soldia i save sanap long karis na pait, na ol i go long hap bilong Sair long pait long ol Idom. Ol i go kamap na ol Idom i kam banisim ol na i redi long pait long ol. Na long nait Jehoram wantaim ol ofisa i bosim ol karis bilong pait, ol i pait strong tru na sakim ol Idom. Tasol ol arapela soldia bilong en i bin lusim pait na ranawe i go bek long ples bilong ol. 22Olsem na ol Juda i no winim ol Idom. Na ol Idom i bosim kantri bilong ol yet, i kam inap nau. Na long dispela taim ol manmeri bilong taun Lipna tu i bikhet, na i no moa i stap aninit long ol Juda. 23Ol stori bilong olgeta arapela samting King Jehoram i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Juda. 24Bihain Jehoram i dai na ol i planim em long ples matmat bilong ol tumbuna bilong en, long Taun Bilong Devit. Na pikinini man bilong en, Ahasia, i kisim ples bilong en na i kamap king. 25Long namba 12 yia bilong Joram, pikinini bilong Ahap, i stap king bilong Israel, Ahasia, pikinini bilong Jehoram, i kamap king bilong Juda. 26Ahasia i gat 22 krismas long taim em i kamap king, na em i stap king long Jerusalem inap long wanpela yia tasol. Mama bilong en, em Atalia, pikinini meri bilong King Ahap na tumbuna pikinini bilong Omri, king bilong Israel. 27Mama bilong Ahasia i kam long lain bilong Ahap, olsem na em i bihainim ol pasin nogut bilong ol lain bilong Ahap na em i mekim sin long ai bilong Bikpela, olsem ol lain bilong Ahap i save mekim. 28Wanpela taim King Ahasia i go wantaim Joram, king bilong Israel, na ol i go pait long Hasael, king bilong Siria. Ol i pait klostu long taun Ramot long distrik Gileat, na ol soldia bilong Siria i sutim Joram na em i kisim bagarap. 29Orait na Joram i lusim pait na i go i stap long taun Jesril bilong wet long kamap orait gen. Em i stap yet long Jesril na Ahasia i go lukim em.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\