2 PITA 1

1Mi Saimon Pita, mi wokboi na aposel bilong Jisas Krais, em i God bilong yumi, na em i Man bilong kisim bek yumi. Mi raitim dispela tok long yupela ol manmeri i bin kisim bilip i gutpela tru. Long stretpela pasin bilong Jisas Krais, bilip bilong yupela i bin kamap wankain olsem bilip bilong mipela. 2Nau yupela i kisim gutpela save long God na long Jisas, Bikpela bilong yumi. Long dispela pasin marimari na bel isi i ken kamap bikpela moa long laip bilong yupela. 3Jisas Krais em i God, na long strong bilong en, em i bin givim yumi olgeta samting bilong strongim laip bilong yumi na bilong helpim yumi long wokabaut long pasin bilong God. Bilong mekim olsem, Krais i bin larim yumi i save gut long em yet. Long bikpela namba na strong bilong en na long gutpela pasin tru bilong en, em i bin singautim yumi 4na em i givim yumi olgeta samting i nambawan tru na i bikpela moa yet, em ol samting bipo em i bin promis long givim long yumi. Pasin bilong bel i kirap em i save stap long yumi manmeri bilong graun na i save bagarapim yumi tru. Tasol Krais i givim olgeta dispela gutpela samting long yumi, na long dispela pasin em i laik helpim yupela, bai yupela i abrusim ol dispela pasin bilong bagarap, na bai yupela i kisim laip na pasin bilong God yet. 5Yupela i mas tingting long dispela, na yupela i mas wok strong tru long mekim gutpela pasin, na long mekim dispela kain pasin i stap strong olsem bilip bilong yupela. Na yupela i mas wok long kisim save long God, na long mekim dispela save i kamap strong olsem gutpela pasin bilong yupela. 6Na yupela i mas bosim gut laik bilong bodi bilong yupela, na yupela i mas mekim dispela pasin i kamap strong olsem gutpela save bilong yupela. Na yupela i mas kisim pasin bilong sanap strong na karim hevi, na yupela i mas mekim dispela pasin i kamap strong olsem pasin bilong bosim bodi. Na yupela i mas wokabaut long pasin bilong God, na mekim dispela pasin i kamap strong olsem pasin bilong sanap strong na karim hevi. 7Na yupela i mas kisim pasin bilong i stap pren tru bilong ol arapela manmeri bilong God, na mekim dispela pasin i kamap strong olsem pasin bilong wokabaut long pasin bilong God. Na yupela i mas kisim pasin bilong givim bel bilong yupela long ol arapela, na mekim dispela pasin i kamap strong olsem pasin bilong i stap pren tru. 8Yupela i save pinis long Jisas Krais, Bikpela bilong yumi. Na sapos yupela i kisim ol dispela kain pasin na ol i kamap strong tru long yupela, orait dispela save bilong yupela bai i no inap i stap nating. Nogat. Em bai i karim planti kaikai. 9Tasol man i no gat ol dispela pasin, em i no inap lukim ol samting i stap longwe, na em i olsem aipas. Tru, God i lusim pinis ol sin em i bin mekim bipo na God i mekim em i kamap klin. Tasol dispela man i lusim tingting pinis long ol dispela samting God i bin mekim long em. 10Ol brata, God i singautim yupela pinis, na em i bin makim yupela bilong i stap ol lain bilong em yet. Olsem na yupela i mas wok strong long i stap ol lain tru bilong en. Sapos yupela i mekim olsem, orait yupela bai i no inap pundaun na lusim em. 11Na em bai i opim rot olgeta bilong yupela i ken i go insait long kingdom i stap oltaim oltaim, dispela kingdom bilong Jisas Krais, em Bikpela bilong yumi, na em i Man bilong kisim bek yumi. 12I tru, yupela i save pinis long ol dispela samting, na yupela i kisim pinis dispela tok tru, na yupela i sanap strong long en. Tasol mi no laik bai yupela i lusim tingting, olsem na olgeta taim mi laik tokim yupela gen. 13Long taim mi stap yet long dispela bodi, mi ting em i gutpela long mi mas tokim yupela gen, bilong kirapim yupela long tingim gen ol dispela samting. 14Mi save, liklik taim tasol na bai mi lusim bodi bilong mi. Bikpela bilong yumi Jisas Krais em i tokim mi pinis olsem. 15Olsem na mi laik wok strong long tokim yupela gut. Na taim mi dai pinis, orait long olgeta taim yupela bai inap tingim gen dispela olgeta samting mi bin tokim yupela long en. 16Mipela i tokim yupela pinis long strong bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais, na long em bai i kam bek gen. Tasol taim mipela i tokim yupela long dispela tok bilong Krais, mipela i no bihainim ol stori nating i bin kamap long tingting bilong ol man. Nogat. Long ai bilong mipela yet, mipela i bin lukim lait na strong bilong God i kamap long em, olsem na mipela i tok. 17God Papa i bin givim biknem long em, na i mekim dispela gutpela lait i kamap long em. Na God yet i stap long dispela nambawan lait bilong heven na em i mekim tok long Jisas olsem, “Dispela em i Pikinini bilong mi, mi laikim em tumas, na mi amamas long em.” 18Mipela i bin i stap wantaim em long dispela maunten God i bin i stap long en, na mipela i harim dispela tok i kam long heven. 19Olsem na mipela i save bilip strong moa long tok bilong ol profet, na sapos yupela tu i holim strong tok bilong ol, em i gutpela. Tok bilong ol profet em i olsem lam i lait i stap long ples tudak, i go inap long tulait i kamap na sta bilong moningtaim em i kirap insait long bel bilong yupela. 20Tasol bikpela samting yupela i mas save long en, em i olsem. Yumi no ken bihainim tingting bilong yumi yet na autim as bilong wanpela tok profet i stap long buk bilong God. 21Long wanem, i no gat wanpela tok profet i bin kamap long laik bilong man i autim. Nogat. Holi Spirit yet i kirapim ol man na ol i autim tok God i givim long ol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\