2 PITA 2

1Tru, sampela giaman profet i bin kirap namel long ol Israel. Olsem tasol sampela man bai i kirap namel long yupela tu na giaman long skulim ol manmeri long ol samting bilong God. Bai ol i hait na kamapim ol kain kain tok giaman namel long yupela, em ol tok bilong bagarapim bilip bilong yupela. Bikpela i bin baim bek ol, tasol ol bai i givim baksait long Bikpela tu. Ol bai i mekim olsem na kwiktaim ol yet bai i bagarap. 2Tasol planti man bai i bihainim ol kain kain pasin nogut bilong ol. Na dispela bai i mekim ol man nabaut i tok nogut long Rot bilong pasin i tru. 3Ol dispela man ol i man bilong mangal tru, olsem na ol bai i mekim planti tok giaman bilong pulim mani samting bilong yupela. Tasol bipo tru God i makim de bilong kotim ol na em i tok long ol bai i lus. Na dispela bagarap i laik kamap long ol, em i no slip. Nogat. Em i wet i stap. 4Yupela save, bipo sampela ensel i bin mekim sin, na God i no larim ol. Nogat. Em i kalabusim ol i stap long hel, long dispela hul i tudak nogut tru. Na ol i kalabus i stap yet na wetim De bilong bikpela kot bilong God. 5Ol manmeri bilong bipo tu, ol i bin givim baksait long God, na em i no larim ol. Nogat. Em i mekim bikpela tait i kamap long ol, na ol i lus. Tasol Noa em i man bilong tokaut long stretpela pasin. Na God i lukautim em wantaim 7-pela manmeri, na ol i stap gut. 6God i bin tok long Sodom wantaim Gomora tu i mas bagarap. Na God i kukim dispela tupela bikpela taun long paia, na sit bilong paia tasol i stap. Em i mekim save long tupela taun na tupela i bagarap olgeta. Olsem na bihain, ol man i givim baksait long God, ol i ken tingim dispela samting i bin kamap long Sodom na Gomora, na ol bai i save long samting i mas kamap long ol tu. 7Tasol dispela stretpela man Lot i bin i stap long Sodom, na em i lukim ol kain kain pasin pamuk samting bilong ol dispela man nogut na em i bel hevi tru. Na God i kisim bek Lot, na em i no bagarap. 8Yes, dispela stretpela man em i stap namel long ol Sodom, na em i lukim pasin nogut bilong ol, na long olgeta de em i harim tok nogut bilong ol. Bel bilong en i stap stret, na em i kirap nogut na bel bilong en i pen tru long pasin bilong sakim lo ol i mekim. 9Orait yumi tingting long ol dispela samting Bikpela i bin mekim, na yumi save, sapos traim i kamap long ol man i bihainim God, orait Bikpela i save long rot bilong kisim bek ol long dispela traim. Na Bikpela i save pinis long pasin bilong ol man nogut, na em i save long rot bilong bekim pe nogut long ol, i go inap long De bilong bikpela kot bilong God. 10Sampela man bai i kisim pe nogut moa yet. Em ol man i save bel kirap long mekim ol pasin pamuk i doti tru, na ol i save ting tok bilong Bikpela em i samting nating. Ol dispela man nogut i bin kirap namel long yupela, ol i man bilong bikhet na ol i save bihainim laik bilong ol tasol. Olsem na ol i no pret liklik long tok nogut long ol nambawan ensel bilong heven. 11Ol ensel i winim tru ol dispela man, na ol i gat bikpela strong moa. Tasol ol i no save tok nogut long ol na kotim ol long ai bilong Bikpela. 12Ol dispela man ol i olsem ol abus i no gat tingting, na ol i save bihainim ol laik bilong bodi tasol. Ol i olsem ol wel abus i bin kamap long graun, bilong ol man i ken holimpas ol na kilim ol i dai tasol. Samting ol i no save long en, em ol i wok long tok nogut long en. Ol bai i bagarap long wankain pasin olsem ol wel abus i save bagarap. 13Ol i bin mekim ol kain kain pasin nogut, na bai ol arapela man i bekim pasin nogut long ol. Ol i ting pasin bilong kaikai na dring planti long san, em i pasin bilong amamas tru. Ol i save kaikai wantaim yupela, na ol i mekim yupela yet i kamap doti na ol i bagarapim nem bilong yupela. Tasol ol i save amamas long pasin giaman ol i mekim. 14Oltaim ol i save aigris long ol meri na tingting long mekim pasin pamuk. Ol i no inap pinisim laik bilong ol long mekim sin. Ol i save grisim ol man bilip bilong ol i no strong, na pulim ol long mekim sin. Ol i skul pinis long pasin bilong mangalim ol samting bilong ol arapela man. Olsem na God bai i bagarapim ol tru. 15Ol i bin givim baksait long stretpela rot, na ol i go longlong nabaut. Ol i bin bihainim rot bilong Balam, pikinini bilong Beor. Em i bin mekim sin na em i bin laikim tumas long kisim pe i kamap long dispela pasin nogut bilong en. 16Ol donki i no save toktok, tasol wanpela donki i mekim toktok olsem man, na em i krosim Balam long pasin nogut bilong em. Na long dispela pasin, donki i mekim dispela profet i lusim dispela longlong pasin em i bin ting long mekim. 17Ol dispela man i olsem ol hul wara i drai pinis. Na ol i olsem ol klaut, bikpela win i save sakim ol i go nabaut. God i redim pinis ples tudak tru i blak nogut tru, na ol bai i go i stap long en. 18Ol dispela man i save bikmaus na hambak nating long rabis tok bilong ol. Ol i save grisim ol man na mekim ol i bel kirap long mekim pasin pamuk na ol kain kain pasin nogut bilong bodi. Na long dispela pasin ol i wok long pulim dispela ol man nau tasol ol i lusim pasin nogut bilong ol haiden, na ol i go bihainim ol dispela man nogut. 19Ol dispela man nogut i save tok, “Sapos yupela i bihainim mipela, yupela bai i stap fri, na yupela i ken mekim olgeta samting long laik bilong yupela.” Tasol ol yet i stap olsem ol wokboi nating bilong pasin bilong bagarap, long wanem, sapos wanpela man i larim wanpela samting i bosim em, dispela man i stap olsem wokboi nating bilong dispela samting. 20Tru, ol i bin kisim save long Jisas Krais, em i Bikpela bilong yumi na Man bilong kisim bek yumi. Na dispela save i bin helpim ol long abrusim olgeta pasin doti i stap long graun. Tasol sapos ol i pas gen long dispela kain pasin na em i kalabusim ol, orait ol bai i stap nogut tru. Pastaim ol i bin i stap nogut, tasol sapos ol dispela pasin doti i kalabusim ol gen, orait ol bai i stap nogut moa moa yet. 21Mobeta ol i no bin kisim save long Rot bilong stretpela pasin. Long wanem, nau ol i save long dispela Rot, na ol i bin kisim lo bilong God yet, tasol ol i givim baksait pinis long en. 22Dispela samting i kamap long ol, em i olsem wanpela trupela tok i tok olsem, “Dok i traut pinis na i go bek na kaikai traut bilong en.” Na narapela tok tu i olsem, “Pik i waswas pinis long wara, tasol em i go tantanim nabaut long graun malumalum.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\